KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství využije institut předběžné tržní konzultace v rámci projektu "Registry MZe – Požadavky společné zemědělské politiky"

18/07/14
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

15.7.2014

Tisková zpráva – V souvislosti s přípravou projektu „Registry MZe – Požadavky společné zemědělské politiky“ se Ministerstvo zemědělství rozhodlo udělat průzkum trhu a využít tzv. předběžné tržní konzultace. Jejím účelem je získat veškeré informace a podklady nezbytné pro další rozhodnutí o podmínkách realizace tohoto projektu.

„V rámci strategie co nejvyšší transparentnosti veřejných zakázek jde Ministerstvo zemědělství vstříc dodavatelům a chce slyšet jejich výhrady a připomínky ještě před vyhlášením zakázky,“řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

V legislativě EU v současné době dochází k zásadním změnám v oblasti upravující zejména podmínky Společné zemědělské politiky (SZP) pro období 2015 – 2020. Tato legislativa však neupravuje veškeré detailní podmínky poskytování dotací v resortu zemědělství, ale pouze jejich rámec a některé další vybrané aspekty. Proto bylo nutné na tyto zásadní předpisy legislativně reagovat na národní úrovni, aby byly stanoveny další podmínky dotačního systému včetně jeho kontrolních mechanismů dle předpisů EU.

Výsledkem jsou rozsáhlé změny v systému plošných dotací v resortu zemědělství, které vyžadují relativně velké množství úprav tzv. Integrovaného administrativního a kontrolního systému. V jeho rámci se připravují žádosti o dotace, probíhá jejich administrace a kontrola. Na straně Ministerstva zemědělství jsou klíčovými prvky tohoto systému základní zemědělské registry, tedy registr půdy LPIS a registr zvířat IZR, a nástroj pro výměnu dat na bázi webových služeb, tzv. ESB server. Termíny pro realizaci úprav ve zmíněných systémech jsou dány výše zmíněnými předpisy.

Projekt „Registry MZe – Požadavky společné zemědělské politiky“ má zajistit technické úpravy systému registrů MZe vyplývající ze schválené SZP a následné převedení do národní legislativy. Administrace dotací v rámci resortu zemědělství je jedním z jeho nejdůležitějších úkolů a jakékoliv selhání by mohlo ohrozit tok peněz z EU. Objem prostředků přesahuje 30 miliard Kč ročně a je zásadním zdrojem pro financování zemědělské prvovýroby v některých oblastech. Například v horských a podhorských oblastech tvoří dotační příjem až polovinu příjmů zemědělce, v případě ekologických ještě více.

MZe v rámci průzkumu trhu kvůli získání informací nezbytných k efektivní realizaci tohoto projektu vyzývá relevantní subjekty (dodavatele) k vyzvednutí výzvy k poskytnutí informací v rámci předběžných tržních konzultací. Lhůta je stanovena od uveřejnění této tiskové zprávy do 28. 7. 2014 do 10.00 na adrese: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, ČR, kontaktní osobou je Ing. David Zadražil, email: david.zadrazil@mze.cz, tel. 221 813 038.

Podmínkou získání výzvy k poskytnutí informací v rámci předběžných tržních konzultací je uzavření dohody o ochraně důvěrných informací, která upravuje nakládání s důvěrnými informacemi převzatými za tímto účelem od MZe potenciálními účastníky. Výzvu k poskytnutí informací je možné vyzvednout do 28. 7. 2014 v pracovní dny od 8.00 do 14.00 na adrese: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, ČR. Návrh dohody o ochraně důvěrných informací je ke stažení na profilu zadavatele v sekci veřejných zakázek –  zakázka s názvem: Registry MZe – Požadavky společné zemědělské politiky.

https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ/Prehled/Detail.aspx?guid=FD312E1489C23D78E043811411AC5141&typ=&theme=MZE&stamp=1405408964239

Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe