KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rodinná farma s ekologickým statutem

24/01/14
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

Na sklonku loňského roku byly na stránce Agrární komory ČR v Zemědělci ve stručnosti zmíněny tři zemědělské firmy nominované komorou na ocenění během slavnostního večera na Pražském hradě. Bylo tomu na soutěži TOP 100 nejlepších, kterou každoročně vyhlašuje firma Comenius. Tentokrát se podrobněji seznámíme s rodinnou farmou Ing. Jana Machače.

Rodinná farma Ing. Jana Machače je od 25. srpna 2003 členem Okresní agrární komory Děčín a Ústí nad Labem. Od 29. ledna 2004 se farma stala také členem PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Od 1. ledna 2007 je farma začleněna do Českého svazu chovatelů masného skotu a majitel farmy Ing. Jan Machač se v roce 2010 stal předsedou Klubu plemene hereford při výše zmiňovaném svazu. Cílem tohoto kroku je snaha majitele farmy pozvednout úroveň chovu skotu plemene hereford v celorepublikovém rozsahu.

Farma poskytuje technické služby obcím

Zemědělská farma rodinného typu byla založena v roce 2000 v městečku Chřibská, okres Děčín, v Ústeckém kraji. Zaměřuje se na chov krav bez tržní produkce mléka (plemeno hereford), chov ovcí (plemeno zwartbles), chov koz a chov koní s hlavním podnikatelským záměrem – produkcí kvalitního plemenného materiálu (plemenní býci a jalovice, plemenní beránci a jehnice), dále produkcí kvalitního hovězího, jehněčího a skopového masa, vše v biokvalitě. Cílem je též zajištění pracovních příležitostí s postupným rozšiřováním hospodaření s vytvářením dalších pracovních příležitosti pro ostatní obyvatele obce Chřibská (průměrná roční nezaměstnanost v obci je 18 až 20 %) a jejího blízkého okolí.

To vše je spojené s kvalitní údržbou obhospodařované krajiny (veškeré pozemky v LFA). Doplňkovou činností v záměru farmy je poskytování služeb zemědělskou technikou, zejména při sklizni pícnin a posezónní a předsezónní údržbě pozemků, v komunálních službách pro blízké obce. V neposlední řadě od roku 2010 farma vyrábí peletky jako topivo a granulované krmivo a stelivo pro další drobná hospodářská zvířata. Tímto krokem farma dokáže zpracovat nad měrnou výrobu sena vyprodukovanou v daný rok.

Ekologické hospodaření a bioprodukce jsou motorem

Zakladatelem farmy je Ing. Jan Machač. Do konce roku 2002 vykonával zemědělskou činnost souběžně s další činností (inženýrsko-investorskou činností a realizační činnost ve stavebnictví). Od roku 2003 vykonával majitel farmy tuto zemědělskou činnost jako hlavní zdroj příjmů. Na základě se ztotožněním se s platformou ekologického obhospodařování krajiny přihlásil majitel svou farmu do přechodného období ekologického zemědělství.

Od 31. prosince 2002 byla farma rozhodnutím Ministerstva zemědělství začleněna do přechodného období k získání statutu ekologického zemědělství s výměrou pozemků asi 25 ha. Od 30. prosince 2003 bylo rozhodnutím rozšířeno přechodné období ekologického zemědělství o dalších 179 ha trvalých travních porostů. (TTP). Od 1. ledna 2005 bylo do přechodného zemědělství začleněno posledních asi 65 ha TTP.

Farma obhospodařuje celkem 269 ha půdy s TTP, z nichž je asi 110 ha pastvin. Z celkové obhospodařované výměry pozemků je zhruba 210 ha vlastních, vlastní pozemky farma neustále rozšiřuje. Lokality obhospodařované farmou jsou obce Chřibská, Rybniště, Jetřichovice a Krásná Lípa.

Farma v začátcích neměla žádné nemovitosti pro ustájení hospodářských zvířat, proto se již od prvopočátku zaměřila na chov hospodářských zvířat (plemeno hereford) na venkovních zimovištích v jednoduchých dřevěných přístřešcích. V roce 2008 farma koupila areál bývalého místního velkokapacitního teletníku (původní kapacita odchovu telat byla 2500 kusů), ve kterém do dnešního dne probíhají příslušné rekonstrukční práce s cílem vytvoření patřičného zázemí pro zkvalitnění odchovu hospodářských zvířat, zejména ve fázi připravovaného telení a kvalitního odchovu telat, což je základ kvalitní a progresivní plemenitby.

V rostlinné výrobě farma vyrábí převážně seno (lisované do kulatých balíků), senáž (lisovanou do kulatých balíků a fólie).

Pozemky v chráněné oblasti udržují ovce

V živočišné výrobě farma chová asi 160 kusů skotu bez tržní produkce mléka (z toho 80 krav hereford základního stáda a dále 40 ovcí plemene zwartbles (z toho 30 bahnic základního stáda). Veškerá živočišná výroba je na farmě nyní zaměřena na produkci kvalitního plemenného materiálu (skot – plemeno hereford, ovce – zwartbles) a dále na výrobu ekologického hovězího, skopového a jehněčího masa, jež se zpracovává na biojatkách Lipová a Blovice).

Doprovodným produktem je dále produkce střižní potní vlny. Vedle produkce masa jatečních zvířat a střižní vlny přispívá farma k zachování krajinného rázu spásáním technice nedostupných trvalých travních porostů, nacházejících se v zóně CHKO Lužické hory a Labské pískovce.

Jako dodavatel kvalitního hovězího, jehněčího a skopového masa v biokvalitě má farma zajištěn stálý a pravidelný odběr produkce za předem garantované ceny. Hlavními odběrateli jatečních zvířat jsou BIOPARK, spol. s r. o., Velký Šenov, a Jatky Blovice spol. s r. o. Plzeň. O nemalou část produkce mají zájem též drobní odběratelé, kteří si jezdí přímo na farmu. Souvisí to s nastupujícím trendem, kdy konečný spotřebitel požaduje kvalitní biopotraviny s jistým původem. Dalším faktorem příznivě ovlivňujícím zvýšenou poptávku po jehněčím a skopovém mase je stále se navyšující komunita arabského obyvatelstva v nedalekém lázeňském městě (Teplice v Čechách).

Vyprodukovaná plemenná zvířata (zejména plemenné býky a plemenné beránky) farma prodává na veřejných aukcích. Farma se účastní významných chovatelských výstav v blízkém regionu i v celorepublikovém rozsahu a získala již řadu významných ocenění (Mezinárodní konference masného skotu Šluknov v letech 2011/2012/ /2013, Národní výstava hospodářských zvířat Brno v letech 2011/2013, Techagro Brno v letech 2010/2012).

Zemědělská výroba farmy tvoří asi 65 % z dosahovaných výnosů farmy.