KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Byla schválena finální podoba balíčku nařízení

17/01/14
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

Legislativa EU

Byla schválena finální podoba balíčku nařízení.

V prosinci 2013 byla schválena finální podoba balíčku nařízení, která potvrzují konečnou podobu reformy Společné zemědělské politiky EU a podobu podpor z Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014-2020.

V návaznosti na to byla uveřejněna konečná znění příslušných nařízení, která naleznete níže.


Dne 12. 10. 2011 byl Evropskou Komisí oficiálně prezentován první návrh nařízení k rozvoji venkova na období let 2014-2020, který definoval šest základních priorit Unie, jež budou představovat nástroj podpory cílů SZP pro budoucí programové období.


2.1.2014

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.


2.1.2014

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.


2.1.2014

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.


2.1.2014

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1310/2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 934 KB)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1310/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví některá přechodná ustanovení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV),kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013,pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2014, a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, č. 1306/2013 a č. 1308/2013, pokud jde o jejich použití v roce 2014.


7.2.2013

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 556 KB)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) – revidované konsolidované znění vypracované předsednictvím k 13. 12. 2012.


7.2.2013

Návrh nařízení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 784 KB)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova ze dne 12. 10. 2011.