KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Struktura přímých plateb je rozhodující

15/08/13
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

Na mimořádném jednání představenstva Agrární komory ČR, rozšířeném o předsednictvo Zemědělského svazu ČR, zástupce Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů a další přizvané hosty, konaném letos 2. srpna v Senohrabech, se za účasti ministra zemědělství Miroslava Tomana projednával rámec společné zemědělské politiky Evropské unie v podmínkách České republiky. Diskuse byla vedena nad materiálem zpracovaným Ministerstvem zemědělství Principy nastavení podpor v ČR pro období po roce 2013 v souvislosti s reformou společné zemědělské politiky.

Představení materiálu a předložených návrhů se ujal ministr zemědělství Miroslav Toman a následně náměstkyně ministra pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku Jaroslava Beneš Špalková a náměstek ministra pro komoditní sekci Stanislav Kozák. Přítomni byli i další zástupci ministerstva. Společně se zástupci zemědělské veřejnosti diskutovali nad vytvořením optimálního rámce zemědělské politiky pro období let 2014-2020.

Představeny a projednány byly následně uvedené základní okruhy a témata.

* Přechodné období roku 2014 * Převod prostředků mezi pilíři * Redefinice LFA oblastí * Poskytnutí platby oblastem s přírodním omezením v rámci 1. pilíře * Zavedení degresivity * Aplikace redistributivní platby * Poskytnutí dobrovolné vázané podpory
* Výše částky pro platbu mladým zemědělcům
* Rozhodnutí o aplikaci schématu pro malé zemědělce
* Poskytování přímých plateb -SAPS, nebo platební nárok
* Definice citlivých komodit, podpora cukrovky a jiné

Hlavní cíl podpory zemědělců

Za hlavní cíle podpory českých zemědělců považuje ministr Toman nastavení vhodné struktury přímých plateb, modernizaci podniků v zemědělství i potravinářství, rozvoj opatření podporujících živočišnou výrobu či pěstování ovoce a zeleniny. V neposlední řadě také podporu projektů, které vytváří na venkově nová pracovní místa.

Vzhledem ke snížení objemu finančních prostředků na Program rozvoje venkova o 300 milionů eur bude ministr Miroslav Toman jednat také o převodu některých opatření týkajících se obcí pod Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo životního prostředí.

Opětovně také zdůraznil svůj zájem na otevřené a intenzivní komunikaci s nevládními organizace v čele s Agrární komorou ČR.

O současném stavu agrárního sektoru a řešení

Ministr Toman zmínil současný stav sektoru, kdy dochází k útlumu řady odvětví na úrovni prvovýroby, například živočišné výroby. S tím souvisí také snižování soběstačnosti, které se například u prasat pohybuje již na úrovni 50 procent. „Jsem přesvědčen, že nová společná zemědělská politika nám jako členskému státu umožňuje mnohem větší flexibilitu při rozdělování finančních prostředků i lepší zacílení podpory na citlivé sektory, než jak to je v současném období,“ řekl ministr Toman. „Dále je třeba urychleně rozhodnout zejména o převodu prostředků mezi I. a II. pilířem, zda redefinovat LFA a rozhodnout o pokračování systému přímých plateb SAPS,“ uvedl ministr Toman. „Vzhledem k tomu, že nyní rozhodujeme o způsobu rozdělení více než 250 miliard korun na příštích sedm let, a tím také o další budoucnosti zemědělství, potravinářství a venkova, mám zájem na otevřené a intenzivní komunikaci se všemi relevantními profesními organizacemi,“ zdůraznil Toman.
Na nutnost přijetí zásadních opatření při formování agrární politiky v letech 2014-2020 upozorňoval i Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR, a vyjádřil přesvědčení, že nyní s ministrem – odborníkem se snáz budou v tomto roce řešit i agrární priority České republiky. Při pohledu zpět říká, že české zemědělství je kvůli nezájmu českých politiků tam, kde je, tedy bez klasické produkce a výše, na něž jsme byli zvyklí. „Máme poloprázdné stáje bez dobytka, na polích je velká převaha obilí a řepky (75 % orné půdy), zmizelo 540 000 ha pícnin na orné půdě, zmizel len, luskoviny a brambory jsou na třetině dříve pěstované plochy. Co je ale velmi špatné, na venkově chybí pracovní příležitosti,“ posteskl si Jan Veleba. „Vytrvale, v nesčetných vystoupeních jsem před tímto vývojem a jeho důsledky varoval, ale neměl jsem partnera v pozici silného a odborně zdatného ministra zemědělství. Neměl jsem ani partnera v pozici předsedy vlády národohospodáře. Proto byly v minulosti ty časté demonstrace, museli jsme alespoň upozornit veřejnost a média,“ říká Jan Veleba. V současné době by proto přál zemědělcům jediné, mít dál na ministerstvu takový tým vedený odborníkem, jakým je Miroslav Toman.

Ustanovena expertní pracovní skupina

Ministr Toman zároveň rozhodl o ustavení expertní pracovní skupiny k řešení uvedených témat, jejímž členem je mimo jiné také Martin Fantyš, tajemník Agrární komory ČR.

Po více než tříhodinovém jednání byl potvrzen zájem o další oboustrannou diskusi, která bude probíhat průběžně i formou podobných setkání, z nichž to následující se uskuteční 30. srpna 2013 v rámci 40. ročníku agrosalónu Země živitelka.