KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Restrukturalizace a přeměna vinic – změna týkající se opatření – Ochrana proti poškození keřů révy vinné způsobovanému zvěří

05/04/13
viz. zdroj

Zdroj: SZIF

Dne 12.3.2013 vstoupilo v platnost prováděcí nařízení Komise (EU) č. 202/2013, které mění nařízení Komise (ES) č. 555/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod s třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína, v platném znění. Pro Českou republiku, jako jednoho z členských států EU, konkrétně pro Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“) jakožto platební agentury ČR (mimo jiné i pro opatření SOT s vínem), je z právního hlediska a zejména z hlediska administrace žádostí o podpory v rámci restrukturalizace a přeměny vinic nejvýznamnější změna čl. 6 (Restrukturalizace a přeměna vinic), kdy se tento článek na základě prováděcího nařízení Komise (EU) č. 202/2013, v platném znění, nahrazuje tímto novým textem:

„Článek 6
Nezpůsobilé operace
1. Pro účely čl. 103q odst. 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1234/2007 se „běžnou obnovou starých vinic po skončení jejich přirozené životnosti“ rozumí opětovné osázení stejného pozemku stejnou odrůdou a při stejném způsobu pěstování révy. Členské státy mohou nahrazované vinice blíže specifikovat, zejména pokud jde o jejich stáří.

2. Způsobilé nejsou tyto operace:
a) každodenní správa vinic;
b) ochrana proti poškození způsobenému zvěří, ptáky nebo kroupami;
c) výstavba větrolamů a stěn k ochraně proti větru;
d) příjezdové cesty a výtahy.“
Změna čl. 6 je v odstavci 2 písm. b) výslovně stanovuje, že ochrana proti poškození způsobenému zvěří, ptáky nebo kroupami není způsobilou operací v rámci čl. 103q NR (ES) č. 1234/2004, v platném znění. Tato změna tedy jasně deklaruje, že tato operace není způsobilá k výplatě podpory v rámci žádostí o podporu na restrukturalizace a přeměnu vinic.

 

Z tohoto důvodu SZIF, který v souladu s § 1 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o poskytnutí dotace a kontroluje plnění podmínek poskytnutí dotace, od data platnosti uvedeného Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 202/2013, v platném znění, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění, od 12.3.2013 ukončí veškerou administraci, provádění administrativních kontrol a kontrol na místě v rámci všech podaných žádostí o podporu na opatření „Ochrana keřů révy vinné proti poškození způsobovanému zvěří“, neboť dané opatření není způsobilé k výplatě podpory v rámci restrukturalizace a přeměny vinic. Zahájená řízení o žádostech na toto opatření, která jsou aktuálně na SZIF administrována, budou ukončena (jednotlivě pro každou žádost zvlášť) rozhodnutím Fondu v části věci ve smyslu ustanovení § 148 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tak, že dotčeným subjektům bude jejich žádost o podporu podle § 5 odst. 2 písm. d) nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zamítnuta.