KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Program Zemědělec

13/03/13
viz. zdroj

Zdroj: PGRLF

 • Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. opětovně přijímá žádosti o poskytnutí podpory v rámci programu Zemědělec, a to od 11.3. 2013. Upozorňujeme Vás na nové podmínky pro poskytnutí podpory v rámci uvedeného programu, které naleznete v Pokynech pro poskytování podpor v části ke stažení.

 • Program Zemědělec

  C.1.

  C.1.1. Předmět a účel Podpory

  Cílem Programu je vytvořit předpoklady pro rozvoj zemědělských subjektů, kdy příjemce Podpory investuje zejména do strojního zařízení, vybavení či technologických celků, přičemž podporovaná investice musí sloužit ke snížení výrobních nákladů, modernizaci či zlepšení jakosti.

  a) V rámci tohoto Programu je podporován zejména nákup následujících investic:

  Traktor, sklízecí mlátička, adaptér ke sklízecí mlátičce, pluh, podmítač, brány rotační i diskové, rotavátor, mulčovač, žací stroj, obraceč, shrnovač, rozdružovač, ovíječka, lis a balička na slámu a seno, secí kombinace, rozmetadlo, osečkovač, návěs – přívěs, nástavba – nosič nástaveb, tahač, postřikovač, půdní fréza, samosběrací vůz, řezačka, krmný vůz, nakladač, rosič, kypřič, sazeč, drtič hrud, kompaktor, kultivátor, stroj na sběr kamene, sklízeč cukrovky, manipulátor, stroje na aplikaci kejdy, odplevelovač, překopávač kompostu, půdní válce, smyk, vyorávač, nahrnovač, senážní vůz.

  b) V rámci tohoto Programu není zejména podporováno:
  • nákup obchodních a družstevních podílů a nákup akcií,
  • běžné opravy technologických zařízení budov a staveb (vč. střech),
  • nákup zvířat (vč. základního stáda),
  • nákup produkčních práv,
  • výsadba jednoletých rostlin,
  • nákup automobilů.

  C.1.2. Přístup k Programu

  • a) Komu je Program určen
   Do Programu se mohou přihlásit pouze Žadatelé, kteří jsou zemědělskými podnikateli ve smyslu části A.1.2. a zároveň jsou ve smyslu části A.1.8. zemědělskými prvovýrobci. <!– a spadají
   do kategorie malých a středních podniků ve smyslu části A.1.7. –>
  • b) Specifická kritéria
   • ba) Maximální hrubá míra podpory nebude vyšší než 40% způsobilých investic.
   • bb) Podpora poskytovaná Fondem se bude vztahovat na úvěry, jejichž doba splatnosti nepřesáhne 7 let.

  C.1.3. Podpora poskytovaná v rámci Programu

  Dotace části úroků z úvěru.

  Žadateli – mladému zemědělci – bude podpora navýšena o 1% (fyzické osobě, která v roce podání žádosti nedosáhne věku 40 let nebo právnické osobě, kde fyzická osoba která plní funkci statutárního orgánu a zároveň se podílí na základním kapitálu z více než 50% a která nedosáhne v roce podání žádosti věku 40 let). Toto navýšení bude poskytováno nejdéle do konce roku, ve kterém Žadatel – mladý zemědělec – dovrší věku 40 let.

  C.1.4.

  Právním základem tohoto programu jsou zejména pokyny Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007- 2013 (úř. věst. 2006/C 319/01).

   

   

  Kompletní  Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. stav k 13.3.2013 – program Zemědělec (PDF 198kB).