KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

První slova v novém roce

10/01/13
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

Je za námi druhý rok druhé dekády třetího milénia. Tak stará je naše civilizace a téměř stejně tak starý je i náš stav, zemědělství. Toho bychom si měli být vědomi, vědoma by si toho měla být celá společnost a zejména politici, kteří ji řídí. Mám za to, že čeští občané už vědí, že je dobré mít české zemědělství, české potraviny a zaměstnané lidi. Stále to však ještě nevědí čeští politici, přinejmenším se tak nechovají.

Co je ale po letech pozitivní, je fakt, že současný ministr zemědělství Petr Bendl má připravenu novou koncepci do roku 2020, jejíž realizace by nastartovala určitou obnovu a zastavila trvalý propad. Její spuštění vidím jako zcela zásadní a jako zřejmě naši poslední šanci.

Snaha zastavit trvalý propad

Ani v uplynulém roce se snižování rozměru našeho zemědělství nezastavilo. Dál klesala produkční základna živočišné produkce – stavy drůbeže, stavy dojných krav i prasat. I když pokles už není tak prudký, přece jenom jsme se ani po loňském roce nedočkali u žádného z těchto důležitých oborů pro výrobu potravin a zaměstnanost kladného znaménka. Z hospodářských zvířat výrazněji narostly pouze stavy ovcí, nepatrně krávy bez tržní produkce mléka.

Sečteno a podtrženo, v našich stájích je opět méně dobytka. Až se uzavřou hospodářské výkazy a statistiky, zjistíme, že na našich polích je znovu více obilí a řepky a znovu tam bude méně technických plodin a pícnin.

Pokud se týká ekonomické výkonnosti, pak se uplynulý rok zařadí mezi ty lepší. Neplatí to bohužel pro zemědělce, které postihlo ničivé sucho, kde pomoc státu je více než liknavá.

 

Pokračovala recese české ekonomiky

Rok 2012 byl především rokem pokračující recese české ekonomiky. Jednostranná politika škrtů bez prorůstových opatření přinesla své „ovoce“. Tím hlavním je růst inflace, která překročila horní hranici tolerančního pásma tři procenta, cíle České národní banky. Zvýšení nepřímých daní zvedlo inflaci o 1,3 procentního bodu a způsobilo po dlouhých letech snížení reálných mezd, a tím i spotřebitelské poptávky. Pro nás, zemědělce to znamená tlak na zvyšování cen vstupů. Za tohoto nepříznivého ekonomického vývoje bylo nejdůležitější obhájit potřebnou úroveň ekonomických nástrojů, které mají na zemědělskou produkci rozhodující vliv. Je to rozpočet a jeho směřování do konkrétních oborů.

Pokládám za velký úspěch dosažení dohody o převodu 2,6 mld. Kč z Pozemkového fondu ČR do rozpočtové kapitoly ministerstva zemědělství a její realizaci formou novely zákona. Tímto krokem se podařilo zajistit potřebnou úroveň prostředků na financování především národních dotací, Programu rozvoje venkova a Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu v letech 2012 a 2013.

Chtěl bych poděkovat poslancům zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a ministru zemědělství, kteří na této klíčové operaci mají rozhodující podíl. Stejně tak i prezidentu republiky Václavu Klausovi, u kterého jsem osobně intervenoval a který okamžitým podpisem schválené novely zákona o Pozemkovém fondu ČR umožnil administraci peněz pro potřeby rozpočtu 2012.

 

Bitva o zachování zelené nafty

Rok 2012 byl ale také tradičně rokem, kdy jsme se museli bránit. Doslova bitvu jsme svedli o zachování zelené nafty, kdy postoje premiéra vehnaly 23. května přes 2000 traktorů a další mobilní techniky na silnice po celé republice. Nebyla to akce zbytečná, zelená nafta pro tento rok, byť snížená na 40 % vratky spotřební daně, je zachována.

Z jiného soudku byl záměr ministerstva zemědělství ukončit financování KIS. I když už bylo rozhodnuto, podařilo se nám toto rozhodnutí zvrátit a financování pokračuje.

To bohužel nelze říci o agenturách pro zemědělství a venkov, které přes odpor většiny zemědělské veřejnosti byly zrušeny a začleněny pod Státní zemědělský intervenční fond. Když pominu, jak necitlivým způsobem byla tato operace vedením ministerstva zemědělství vysvětlena, musím tento krok hodnotit jako chybný a nesmyslný. Pracovníci agentur pro zemědělství a venkov sehráli klíčovou roli při administraci podpor od doby vstupu do Evropské unie a byli pro zemědělce v terénu oporou. Za to jim patří ocenění a poděkování a nikoli dehonestace, které se v tisku dočkali.

 

Pět pozměňovacích návrhů od českých zemědělců

Samostatnou kapitolou bylo a je naše prosazování českých požadavků při tvorbě reformy společné zemědělké politiky v Bruselu. Zástupci konsorcia složeného z Agrární komory ČR, Potravinářské komory ČR, Zemědělského svazu ČR a Iniciativy odvedli dobrou práci, která v Bruselu budí respekt. Podařilo se „rozpohybovat“ české europoslance, navázat dialog s vlivnými zpravodaji reformy a hlavně jsme předložili pět pozměňovacích návrhů, které obsahují nejdůležitější prvky z české pozice. Ve výčtu klíčových okamžiků a naší práce v minulém roce bych mohl pokračovat o obnovitelných zdrojích energie, pracovních skupinách a kulatých stolech ministra, ale přejdu k tomu, co máme před sebou, k roku 2013.

 

Jaký bude ten letošní rok

Česká ekonomika bude bohužel i nadále v recesi, na konci roku 2013 odhadují odborníci z České národní banky u hrubého domácího produktu kladnou nulu. Tento rámec je nepříznivý pro všechny sektory národního hospodářství, tedy i pro zemědělství. Lidé budou i nadále šetřit, i na potravinách.
Přesto by letošní rok nemusel nutně být rokem špatným a o tom, jaký pro nás, zemědělce bude, rozhodne hlavně příroda a počasí. Pokud bude příznivé, bude dobrá úroda a aktiva převládnou. Vedle toho se nám podařilo vybojovat už zmíněný slušný rozpočet a navíc většina zemědělců jde do nového roku se solidním základem, který umožnil letošní celkem příznivý rok.

 

Koncepce do roku 2020 je zásadní

Pokud se týká hlavních témat k rozhodnutí, pak zcela zásadní bude diskuse o konečné podobě koncepce českého zemědělství do roku 2020. Ta určí, zda se vrátíme na cestu oživení a produkce, nebo budeme pokračovat cestou útlumu. Stejně tak zásadní bude další tlak a práce v Bruselu, abychom prosadili do konečné podoby reformy společné zemědělské politiky co nejvíce našich požadavků. Do třetí skupiny klíčových záležitostí bych zařadil pokračování a zesílení podpory českých potravin a jejich propagace. A konečně čtvrtý nejdůležitější směr naší práce vidím v tom, abychom zvládli lépe prosazování našich zájmů v řadách českých politiků. Aby nás pochopili a aby bylo méně boje a více komunikace. To si beru jako svůj osobní cíl ve své senátorské práci.

 

Poděkování a přání

Závěrem mého novoročního příspěvku mně dovolte, vážení přátelé, abych vám poděkoval za celoroční práci ve prospěch našeho stavu a do právě zahájeného nového roku 2013 popřál zdraví, pohodu a energii pro zvládnutí bezpochyby náročných úkolů, které každý z nás má před sebou.