KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo životního prostředí aktualizovalo Státní politiku životního prostředí ČR

15/01/13
viz. zdroj

Zdroj: MŽP

 

Publikováno: 08.01.2013

Ministerstvo životního prostředí zítra předloží vládě aktualizovanou Státní politiku životního prostředí na období 2012 – 2020, která vymezuje rámec pro realizaci efektivní ochrany životního prostředí v České republice do roku 2020.

„Hlavním cílem tohoto klíčového dokumentu je zajistit zdravé a kvalitní životní prostředí pro obyvatele České republiky, výrazně přispět k efektivnímu využívání veškerých zdrojů a minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, včetně těch, které přesahují hranice státu,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Ke stěžejním prioritám v následujících sedmi letech patří snížení úrovně znečištění ovzduší. Nejvíce problematické je z pohledu negativních dopadů na lidské zdraví překračování imisních limitů pro suspendované částice PM10 a cílových imisních limitů pro benzo(a)pyren. Ministerstvo životního prostředí proto bude pokračovat v opatřeních, která povedou k omezení rizikových látek. Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem byl už spuštěn dotační program na výměnu starých kotlů v domácnostech za nové automatické kotle s lepšími emisními limity. Dále v rámci Státního fondu životního prostředí byl zřízen národní program na podporu ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. V rámci 36. výzvy Operačního programu Životní prostředí, která je primárně určena velkým průmyslovým podnikům a jejich projektům na zlepšování kvality ovzduší, bude do roku 2015 v Moravskoslezském kraji proinvestováno 5,7 miliardy korun.

Další stěžejní oblastí, na kterou je třeba zaměřit pozornost, je snižování rizikových látek z dopravy. O pevné zařazení výzev na financování alternativní čisté dopravy je Ministerstvo životního prostředí připraveno usilovat i v rámci nového operačního programu, který je připravován pro období 2014 – 2020.

Mezi další prioritní oblasti patří zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu, prevence a omezování vzniku odpadů, podpora jejich využívání jako náhrady přírodních surovin nebo energetické úspory.

Oblast energetických úspor bude mít v nadcházejícím období velký potenciál. Ministerstvo připravilo program Nová zelená úsporám, který navazuje na program končící. Cílem programu je přispět ke snížení energetické náročnosti soukromých obytných domů a budov veřejné správy, jako jsou například školky, domovy pro seniory, kulturní zařízení nebo sportovní zařízení. Užitek z programu budou mít jak domácnosti, kterým pomůže snížit výdaje na energie, tak obce, které budou moci zlepšit svůj vzhled. Ministerstvo hodlá oblast energetických úspor zařadit i do budoucího operačního programu.

Celý text dokumentu: SPŽP 2012_20 (PDF, 582 kB )

 

Kontakt pro více informací:
Matyáš Vitík
tiskový mluvčí MŽP a ředitel odboru tiskového a marketingu
Mobil: 606 111 060