KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství: Oceňujeme posílení konkurenceschopnosti akvakultury a její rozvoj šetrný k životnímu prostředí

29/01/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

28.1.2013

Tisková zpráva – Plán projednávání reformy Společné zemědělské politiky za irského předsednictví, reformní balíček ke Společné rybářské politice a informace o směrnici týkající se dobrých životních podmínek prasat a jejím dodržování v členských státech. To byla hlavní témata dnešního zasedání ministrů zemědělství a rybářství EU v Bruselu.

Co se týče reformy Společné zemědělské politiky, stále ještě existuje řada otevřených tematických okruhů vyžadujících detailní diskusi. V tomto kontextu je zásadní co možná nejdříve dosáhnout dohody o příštím Víceletém finančním rámci EU (2014 – 2020), který bude předmětem diskuse hlav států a předsedů vlád počátkem února. „Na dohodu
o Víceletém finančním rámci je bezprostředně navázáno schvalování reformního balíčku k budoucí podobě SZP a rovněž předložení legislativních návrhů upravujících přechodné období pro rok 2014. Právě otázka nastavení parametrů přechodného období bude teď velmi důležitá, neboť zpoždění v projednávání reformní legislativy k SZP je evidentní,“
řekla náměstkyně ministra zemědělství pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU Jaroslava Beneš Špalková.

Návrh nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu (EMFF) zohledňuje představy ČR o posílení konkurenceschopnosti akvakultury a její další rozvoj, který je šetrný k životnímu prostředí. Cílem nejen České republiky je zdůraznit význam budoucí úlohy akvakultury jako celku a zajistit její dostatečné financování, a to minimálně na úrovni předešlého programového období. „Očekáváme, že v novém Fondu bude pro sladkovodní akvakulturu ponechán větší prostor, než v současném období. Podpora sladkovodního rybářství je z pohledu ČR důležitá ve vazbě na udržení zaměstnanosti a regionálního rozvoje i jako alternativa pro řešení problémů spojených s ubývajícími zásobami ryb  v mořích,“ uvedla náměstkyně Jaroslava Beneš Špalková.

Nový komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku Tonio Borg informoval ministry o dodržování požadavků směrnice o skupinovém ustájení prasnic. Znovu zdůraznil, že je důležité, aby všechny členské státy přijaly veškerá nezbytná opatření k naplňování směrnice a nedocházelo tak k narušování hospodářské soutěže. Plnění požadavků bude v následujícím období předmětem cílených kontrol ze strany dozorových orgánů i kontrolních orgánů Evropské komise. Všechny aktivní chovy v ČR k 1. 1. 2013 tyto požadavky splnily.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe