KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace o použití přípravků na ochranu rostlin s účinnou látkou glyfosát

15/03/12
viz. zdroj

Zdroj: SRS ČR

Informace o použití přípravků na ochranu rostlin s účinnou látkou glyfosát vyloučených z ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ) povrchových vod při likvidaci invazních plevelů

Státní rostlinolékařská správa (dále jen „SRS“) upozorňuje na podmínky použití přípravků na ochranu rostlin s účinnou látkou glyfosát, které jsou podle návodu k použití vyloučeny z ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ) povrchových vod při likvidaci invazních plevelů bodovou aplikací.

Přípravky na ochranu rostlin, které mají v návodu k použití omezení z hlediska vyloučení z OPVZ II. stupně povrchových vod se v případech, kdy je aplikace herbicidů s účinnou látkou glyfosát při likvidaci invazních plevelů prováděna bodovým způsobem

•    zádovými postřikovači nástřikem na jednotlivé rostliny nebo
•    nátěrem na jednotlivé rostliny

a kdy je zajištěno, že riziko zasažení vodních zdrojů úletem či odplavením je minimální, mohou být použity i v ochranném pásmu II. stupně povrchových vod (tzn. v OP II. stupně povrchového zdroje vody, ve vnitřní části II. stupně ochranného pásma a vnější  části II. stupně ochranného pásma povrchových vod – označených termínem PHO)

Při aplikaci bodovým způsobem, tedy nátěrem nebo nástřikem na jednotlivé rostliny invazních plevelů, je za obvyklých okolností dosahováno cca 10 x nižší dávky na 1 ha ošetřené plochy, než v případě povolené dávky pro aplikaci plošnou. Za těchto okolností je riziko představované látkou glyfosát při použití v OPVZ II. stupně povrchových vod přijatelné. Je-li aplikace prováděna plošně (např. rámem s tryskami), nebo je-li při ošetření použito více než 10 % povolené maximální dávky přípravku pro 1 ha plochy, nelze již takové ošetření považovat za bodovou aplikaci bezpečnou z hlediska OPVZ II. stupně povrchových vod.

V případě, že uživatel neví, zda jde o OPVZ II. st. podzemních nebo povrchových vod, je vhodné si tuto informaci ověřit na místně příslušném vodoprávním úřadu, které jsou definovány zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (např. odbor životního prostředí při obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu, újezdním úřadu na území vojenských úřadů).

Odborný garant: Ing. Lenka Klašková, tel. 545 110 420, lenka.klaskova@srs.cz.
 
Zbyněk Škodáček, tiskový mluvčí SRS