KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Certifikace biomasy v České republice

19/03/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Od roku 2012 musí kapalná biopaliva v ČR splňovat kritéria udržitelnosti stanovená zákonem o ochraně ovzduší a nařízením vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv.

 

Česká republika implementovala kritéria udržitelnosti biopaliv do zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, novelou z června 2011. Tato novela představuje hlavní rámec pro systém certifikace biopaliv v ČR.

Splnění kritérií udržitelnosti se dokládá prohlášením o shodě s kritérii udržitelnosti vydaným výrobcem, dovozcem či prodejcem biopaliva. U produktů určených k výrobě biopaliv je splnění kritérií udržitelnosti dokládáno dílčím prohlášením o shodě s kritérii udržitelnosti vydaným výrobcem, dovozcem či prodejcem těchto produktů. V případě, že prodejce biomasy je zároveň jejím pěstitelem a prodává výhradně biomasu jím vypěstovanou (nejčastější případ pěstitelů), lze splnění kritérií udržitelnosti dokládat samostatným prohlášením pěstitele o splnění kritérií udržitelnosti.

Osoby, které vystavují prohlášení o shodě nebo dílčí prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti musí být držiteli certifikátu uděleného autorizovanou osobou a musí být schopny doložit, že při výrobě biopaliva nebo produktu určeného k výrobě biopaliv byly použity suroviny splňující kritéria udržitelnosti.

Samostatný pěstitel biomasy, tj. osoba, která vystavuje samostatné prohlášení o splnění kritérií udržitelnosti, nemusí být držitelem certifikátu.

Autorizovaná osoba vydá certifikát osobě, která prokáže, že plní kritéria udržitelnosti stanovená nařízením vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a která má zaveden systém kvality umožňující věrohodným způsobem plnění kritérií udržitelnosti sledovat a prokazovat. Certifikáty se vydávají na dobu 12 měsíců. Autorizovaná osoba nejméně jednou ročně provádí kontrolu, zda osoby, kterým vydala certifikát, nadále splňují požadavky pro jeho udělení. V případě zjištění zásadních nedostatků autorizovaná osoba neprodlouží platnost certifikátu na další období. Autorizovaná osoba zároveň provádí kontrolu u nejméně 3 procent pěstitelů biomasy, od nichž kontrolovaný prodejce či dovozce v uplynulém roce biomasu odebral.

 

V prosinci 2011 bylo schváleno nařízení vlády č. 446/2001 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv. Toto nařízení obsahuje postup stanovení úspory emisí skleníkových plynů tak, jak je uveden v evropské směrnici 2009/28/ES. Stanovit úspory emisí lze dvojím způsobem: výpočtem nebo využitím tabelovaných standardních hodnot. Stanovení pomocí tabelovaných hodnot je jednodušší a je pravděpodobné, že bude preferováno do roku 2017. V následujících letech bude vyžadována vyšší úspora skleníkových plynů a tabelované hodnoty již nemusí být v určitých případech dostačující.

Stanovení emisí, resp. úspor emisí, je založeno na součtu dílčích emisních příspěvků v průběhu výrobního procesu. Jedná se např. o příspěvek z pěstování, zpracování, dopravy, spalování, hromadění uhlíku v půdě, aj. Nařízení vlády dále zavádí pro jednotlivé články výrobního řetězce systém kvality a systém hmotnostní bilance. Systém kvality umožní jednoznačné prokázání původu udržitelné biomasy a biopaliv na základě evidence a systém hmotnostní bilance zaručí, aby mohly být míšeny dodávky surovin a produktů s různými parametry, tj. s rozdílnými hodnotami úspor emisí skleníkových plynů.

Uvedené nařízení vlády rovněž deklaruje, že biomasa a biopaliva vyprodukovaná na území EU v roce 2011 automaticky splňuje kritéria udržitelnosti.

 

Zákon o ochraně ovzduší a nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv spadají do působnosti Ministerstva životního prostředí, které na svých webových stránkách zpřístupnilo vzorová prohlášení, náležitosti jednotlivých dokumentů, seznam registrovaných osob oprávněných vydávat doklady o shodě s kritérii udržitelnosti, aj.

Ministerstvo životního prostředí – kritéria udržitelnosti