KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Masný skot na Ústecku

09/11/11
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

Chov skotu, jedno z důležitých odvětví živočišné výroby, zaznamenal výrazné změny v rámci celé České republiky. Počet chovaných zvířat se snížil. V Ústeckém kraji se na konci osmdesátých a počátkem devadesátých let chovalo 165 000 až 170 000 kusů skotu, z toho bylo více než 51 000 krav s mléčnou produkcí.

 

Výroba mléka prošla od roku 1990 největšími otřesy a důsledkem bylo snížení počtu dojnic, pokles výroby mléka. Postupně zastavily činnost i mlékárny jako důsledek konkurenční síly bývalých členských zemí Evropské unie proti přistupujícím východoevropským zemím. Vymizela stáda dojnic v oblasti severních Čech, zejména v Podkrušnohoří, bývalých okresech Děín, Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov, a postupně klesl počet dojnic na území celého kraje. Rok 2005 byl hranicí, kdy se rapidní pokles stavů skotu zastavil na počtu kolem 40 000 kusů a z toho stavy krav na 16 400 kusech. Podíl dojených krav představoval 65,2 %, krávy bez tržní produkce 34,8 %. V roce 2011 se chová v Ústeckém kraji pouze 15 500 krav.

Když hodnotíme intenzitu chovu skotu na 100 ha v rámci ČR, pak Ústecký kraj patří mezi kraje, které mají vůbec nejnižší intenzitu, na 100 ha se chová 17,6 kusu skotu, přepočteno na velkou dobytčí jednotku 12,4 VDJ. Velmi zásadně se změnil poměr mezi počtem dojených krav a počtem krav bez tržní produkce mléka. Jestliže se v roce 2005 dojilo 10 700 krav, pak v současné době to je jen 4 200 krav. Znamená to, že došlo k významnému nárůstu a rozšíření krav masných plemen.

Prodej zástavového skotu, zdroj příjmů


Vyvstává nutnost zabývat se právě dalším rozvojem a především kvalitou tohoto základního stáda, které zůstalo většinou jako zbytky původního mléčného černostrakatého i českého strakatého mléčného skotu. Je proto třeba podrobně zmapovat stav masných stád, úroveň jejich křížení, zvláště v oblasti Krušných hor, Českého středohoří a Lužických hor.

Chovatelská praxe nutně potřebuje mnohem větší informovanost a též určité vzory, jak přistupovat k řízení a využívání těchto plemen, aby to přineslo lepší ekonomické výsledky. Extenzivní forma chovu bez cíleného zušlechťování nemůže dát záruku, že o tento zástavový materiál, který má různé podíly jednotlivých plemen bude velký zájem. Hlavním zdrojem finančních příjmů je prodej zástavového skotu, především býčků a též jalovic, které se hodí svou dobrou zmasilostí pro výkrm.

Práce s masnými plemeny je úzce svázána s ročními obdobími. Jestli chceme využít kvalitní pastvy a získat tak dobrý přírůstek u zástavového skotu, musí proběhnout cílené zapouštění stád, aby maximum telení proběhlo v měsících březnu až květnu. Tím lze dosáhnout větší zatíženost pastvin a získat u většiny masných plemen přírůstky vysoko nad kilogram denně. Zpeněžování v podzimních měsících (září, říjnu a začátkem listopadu) při vyrovnané nabídce dává záruku, že se dosáhne optimální ceny.

Vedle úspěšné vlastní plemenářské práce je třeba nasměrovat podniky na širší kooperaci s produkčními oblastmi, kde je možné počítat s intenzivním výkrmem masného skotu, který snadno dokáže zužitkovat vysoce koncentrovanou výživu a také kvalita vykrmených zvířat e vysoce cení ve zpracovatelských závodech. Orientace na kooperační smlouvy v rámci odbytových družstev a sdružení pomůže zajišťovat odpovídající finanční přínos pro podhorské oblasti. Není možné spoléhat se jenom na peníze z dotací, ale základem musí být i určitá stabilita cen, a tím i popularizace a hodnocení farem s kvalitním hovězím masem.

 

Nutnost koncepce dalšího rozvoje

Z uvedených faktů vyplývá, že je nutné, aby byla zpracována určitá koncepce dalšího rozvoje masného skotu v Ústeckém kraji tak, aby sloužila jako jisté vodítko, jak postupovat a také organizovat celý systém chovu a využití masného skotu pro podhorské oblasti Ústeckého kraje a zároveň dát možnost, aby tento chovatelský směr se využil i v produkčních oblastech s kvalitní kukuřicí pro výrobu jakostního hovězího masa v ČR.

Pro podporu těchto záměrů proběhla 11. října 2011 pod organizačním zajištěním Okresní agrární komory Děčín pro okresy Děčín a Ústí nad Labem a odbytovým družstvem Chovatel Děčín „Mezinárodní konference chovatelů masného skotu“ v prostorách zámku a zámeckého parku ve Šluknově, spojená s expozicí živých exponátů nejrozšířenějších plemen masného skotu. Konference se zúčastnili zástupci chovatelských svazů z některých členských zemí Evropské unie, konkrétně ze Spolkové republiky Německo a Slovenské republiky.

Chovatelské svazy z Německa reprezentoval Dipl. Ing. Oeser, ředitel společnosti Masterrind ze Spolkové země Sasko a špičkoví chovatelé masného skotu plemen limousine a charolais farmáři Klos a Klemm, jejichž výsledky chovu patří k nejlepším v Evropské unii. A právě o tyto výsledky se s našimi chovateli partneři z Německa nezištně podělili. Slovensko zastupoval předseda Zväzu chovatelov mäsového dobytka Slovenské republiky Ing. Michal a odborná pracovnice Ing. Hotolová. O činnosti Českého svazu chovatelů masného skotu promluvil jeho ředitel Kamil Malát.

 

Úspěšní chovatelé předávali zkušenosti

Velký zájem zúčastněných odborníků z Ústeckého kraje vyvolalo vystoupení předního chovatele masných plemen skotu Karla Šeby z Julčína, okresu Litoměřice, který patří k odborné špičce chovatelů nejen v ČR. Pochlubil se především svými výsledky s chovem plemene blond aquitaine.

Stejnou pozornost vyvolalo vystoupení Adolfa  Loose z Hory Svaté Kateřiny v okrese Most, který dokumentoval úspěchy svého chovu v nadmořské výšce 900 metrů v podmínkách Krušných hor.

Z chovatelů na Děčínsku vystoupili s referáty Ing. Petr Machač z Chřibské s výsledky chovu hereforda, Petr Houdek z Císařského s výsledky víceplemenného křížení masného skotu plemen masný simentál a piemontese ve Šluknovském výběžku.

 I přes nepřízeň počasí si zúčastnění chovatelé, žáci odborných škol z okresu Děčín se zemědělským a lesnickým zaměřením z Děčína – Libverdy a ze Šluknova, ale i laická veřejnost se zájmem prohlídla živé exponáty – býky nejrozšířenějších masných plemen, jejichž expozici zorganizovali chovatelé Ing. Machač a Houdek.

Na 150 účastníků konference se zájmem vyslechlo vystoupení prezidenta Agrární komory České republiky Ing. Jana Veleby k aktuální situaci v zemědělství nejen v České republice, ale i v Evropské unii. S pozdravným vystoupením vystoupil náměstek hejtmanky Ústeckého kraje Mgr. Arno Fišera a místostarosta Města Šluknov.

Výměnou zkušeností a předáním praktických rad mezi chovateli masných plemen skotu sleduje Okresní agrární komora v Děčíně prosazení pozitivních výsledků do denní praxe chovatelů v našich podmínkách.

V rámci programu byla vyhodnocena Soutěž o vzorovou zemědělské farmu okresů Děčín a Ústí nad Labem za rok 2011, kterou bezkonkurenčně vyhrál chovatel Václav Barbořík z farmy Březí v okrese Ústí nad Labem.

 

Ochutnávka dobrot Přemysla Oráče


Konkrétní výsledky chovu masných plemen skotu si účastníci mohli ochutnat na degustaci hovězího masa z býka plemene limousine, kterého dodal předseda OD Chovatel Bohumil Kudla z Horního Podluží.

Některé předváděné produkty, jako hovězí verneřický guláš z Agrokomplexu Verneřice či kozí sýry z farmy Žofín v Horním Podluží manželů Dvořákových patřily v letošním roce v soutěži „O nejlepší regionální výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče“ roku 2011 ke gastronomickým špičkám. Stejně tak extremně hořká vícestupňová čepovaná piva z produkce Pivovaru Kocour ve Varnsdorfu jsou mezi odborníky na pivo tím nejlepším, co může trh nabídnout. Za to patří majiteli pivovaru Kocour, Josefu Šustovi, poděkování. I jeho produkty se prosazují v celostátních soutěžích o regionální potraviny, Svatováclavském posvícení na ambasádě ČR ve Vídni či pivních slavnostech v Česku nebo Německu.

U příležitosti „Mezinárodní konference chovatelů masného skotu – Šluknov 2011“ byl vydán informační bulletin, který zahrnuje současnost a perspektivy chovu krav bez tržní produkce mléka v Ústeckém kraji, dále cíle činnosti OD Chovatel, poznatky z Národní výstavy hospodářských zvířat – Chovatelské fórum Brno 2011. V příloze bulletinu jsou uvedeny charakteristiky nejrozšířenějších masných plemen chovaných v okresech Děčín a Ústí nad Labem.

Mezinárodní konference chovatelů masného skotu splnila svůj účel. Její druhý ročník byl na vysoké úrovni, což také potvrzovali naši přátelé ze sousedního Saska a také slovenští přátelé.

Ing..Vladimír Cita
OAK Děčín – Ústí nad Labem
Ludmila Holadová
OAK Most