KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Fuksa: V prevenci před erozí se více opřeme o výsledky výzkumu

03/10/11
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Ministr zemědělství Ivan Fuksa ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) představil nástroje v boji proti půdní erozi. Eroze v České republice ohrožuje téměř 45 % celkové rozlohy orné půdy.

 

Podle analýz může při nejhorším možném scénáři poničit až 21 milionů tun půdy za rok, což je možné finančně vyjádřit jako škodu za 4,3 miliardy korun. Mezi hlavní doporučení patří nepěstovat erozně nebezpečné plodiny v místech, kde eroze hrozí. Avšak v případě jejich pěstování je nutné užití protierozních opatření, jako je pěstování ochranných meziplodin či zpomalení odtoku vody. Veškerá doporučení jsou zpracována do takzvané protierozní kuchařky, která je k dispozici zemědělcům.

 „Ochrana půdy a boj s erozí představuje naši důležitou prioritu, proto má také zelenou hledání takových nástrojů, které dokážou tomuto negativnímu fenoménu účelně čelit. Právě opatření, která zajistí bezproblémové pěstování zemědělských plodin i v místech ohrožených erozí, jsou pro naše zemědělství klíčová. Tímto bych chtěl všechny české zemědělce vyzvat, aby se seznámili se současnými doporučeními, která jsou uvedena v protierozní kuchařce,“ zdůraznil ministr zemědělství Ivan Fuksa.

Výzkum procesů eroze patří k tradičním oborům v rámci působnosti VÚMOP. „K tomuto účelu jsou využívané především výzkumné plochy, kde se zkoumají erozní procesy při pěstování ověřovaných plodin s využitím rozdílných technologií. Ověřují se ale například také možnosti úprav půdních vlastností, včetně rekultivací již degradovaných půd,“ řekl Jiří Hladík, ředitel VÚMOP.

VÚMOP vyvinul simulátor deště, který dokáže objektivně posuzovat relativní účinnost daných protierozních opatření, včetně vlivu jednotlivých plodin. Přístroj je v polních podmínkách schopen pomocí čtyř trysek simulovat přívalový déšť, a to jak jeho intenzitou, dobou trvání, tak velikostí kapek a jejich kinetickou energií. Díky velikosti plochy, kam dopadá umělý déšť, je možné získat reprezentativní údaje o množství splavenin a srovnat je s maximální přípustnou ztrátou půdy. V současnosti se pracuje na inovované verzi simulátoru deště, která bude nově schopna ještě lépe simulovat průběhy přirozených srážek. 

Inovací simulátoru deště a vydáním Příručky ochrany proti vodní erozi však boj proti erozi půdy nekončí. „V roce 2012 bude ověřována protierozní účinnost technologie odkameňování, podrývání, pěstování širokořádkových plodin do rozteče 45 cm a další technologie. V letošním roce jsme spustili projekt monitoringu eroze, jehož cílem je získávat průběžně aktuální informace o erozi, a zajistit tak nezbytnou zpětnou vazbu,“ doplnil Ivan Novotný, náměstek pro půdní službu a informatiku VÚMOP.

 

Ministerstvo zemědělství a VÚMOP vydává na základě výsledků výzkumu zmíněnou protierozní kuchařku. Jejím cílem je poskytnout maximum informací týkající se problematiky eroze půdy, hospodaření na erozně ohrožených půdách i praktické rady, jak úspěšně hospodařit v souladu se standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu.