KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pozemkový fond ČR oznamuje,

12/07/11
viz. zdroj

              že vzhledem k povinnosti České republiky sjednotit vnitrostátní právo s právem Evropských společenství, které je vnitrostátnímu právu nadřazeno, je Pozemkový fond ČR nucen změnit podmínky převodu pozemků podle zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o prodeji půdy“).               Ustanovení § 9 odst. 6 zákona o prodeji půdy stanoví, že […]

 
            že vzhledem k povinnosti České republiky sjednotit vnitrostátní právo s právem Evropských společenství, které je vnitrostátnímu právu nadřazeno, je Pozemkový fond ČR nucen změnit podmínky převodu pozemků podle zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o prodeji půdy“).
 
            Ustanovení § 9 odst. 6 zákona o prodeji půdy stanoví, že nabyvatelé podle § 6, § 7 a § 8 uplatnit minimální cenu ve splátkách, nejpozději do 30 let ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy, a to bezúročně. Ze strany České republiky se tedy jedná o dotaci úroku půjčky.
 
            Podle právních předpisů Evropské unie jsou se společným trhem neslučitelné podpory poskytované v jakékoli podobě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo odvětví výroby, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy
 
      Evropská komise uvedenou dotaci úroku půjčky při splátkovém prodeji zemědělské půdy označila jako veřejnou podporu a takto ji eviduje, přičemž Evropská komise může zahájit s Českou republikou řízení, jehož důsledkem může být mimo jiné dle § 7 zákona č. 215/2004 Sb. rozhodnutí Evropské komise o navrácení nebo o prozatímním navrácení veřejné podpory, kdy je příjemce, tj. nabyvatel zemědělské půdy, povinen poskytnutou veřejnou podporu vrátit poskytovateli, případně jeho právnímu nástupci, a to včetně úroků stanovených Evropskou komisí.
 
            Dalším uzavíráním kupních smluv na převod zemědělských pozemků se splátkovým režimem by tak vznikalo riziko, že nabyvatelé by v případě rozhodnutí Evropské komise museli přijatou podporu, tj. úrok ze splátky kupní ceny, zpětně vracet Pozemkovému fondu České republiky.
 
            S ohledem na uvedené skutečnosti lze s kupujícími uzavírat další kupní smlouvy ve smyslu zákona o prodeji půdy pouze za podmínky, že kupní cena za převáděné pozemky bude uhrazena před podpisem smlouvy v plné výši.
 
 
Informace pro klienty – postup u rozpracovaných případů:
 
            Vzniklo-li klientovi Pozemkového fondu ČR právo na uzavření kupní smlouvy podle § 6 zákona o prodeji půdy nebo z předchozích veřejných nabídek dle § 7 zákona o prodeji půdy či z předchozích obchodních veřejných soutěží dle § 8 zákona o prodeji půdy, lze kupní smlouvu na převod daných pozemků uzavřít pouze za podmínky, že kupní cena bude uhrazena před podpisem v plné výši.
 
 
1)      Jestliže klientovi, jemuž vzniklo právo na uzavření kupní smlouvy k převodu pozemku, a dosud neobdržel sdělení k uzavření kupní smlouvy včetně návrhu smlouvy, bude mu příslušným pracovištěm Pozemkového fondu ČR zasláno oznámení. Předmětem tohoto oznámení bude uvedení výše uvedené podmínky  Součástí bude seznam pozemků, k nimž klientovi vzniklo právo na převod. Pro uzavření kupní smlouvy je třeba, aby klient v seznamu u jednotlivých pozemků vyznačil, zda hodlá za výše uvedené podmínky (úhrada kupní ceny před podpisem v plné výši), uzavřít kupní smlouvu. Poté bude vyhotovený návrh kupní smlouvy klientovi zaslán stejným způsobem, jako dosud.
 
2)      Jestliže klient Pozemkového fondu ČR, jemuž vzniklo právo na uzavření kupní smlouvy, již obdržel sdělení k uzavření kupní smlouvy včetně návrhu smlouvy ve smyslu výše uvedených ustanovení zákona o prodeji půdy, a to s využitím splátkového režimu k úhradě kupní ceny, nelze tuto smlouvu uzavřít. Kupní smlouvu je možno uzavřít pouze za podmínky, že kupní cena bude uhrazena před podpisem v plné výši.
         Kupujícímu bude příslušným pracovištěm Pozemkového fondu ČR zasláno oznámení, že Pozemkový fond ČR odvolává zaslané sdělení o uzavření kupní smlouvy s tím, že nyní lze uzavřít kupní smlouvu pouze za výše uvedené podmínky. Součástí bude seznam pozemků, k nimž klientovi vzniklo právo na převod. V případě, že kupující vrátí vyplněný seznam s pozemky, u kterých vyznačí, že hodlá uzavřít kupní smlouvu za výše uvedené podmínky, bude mu zaslán nový návrh kupní smlouvy s úhradou kupní ceny před podpisem.
 
3)      Jestliže žadatel o převod pozemku dle § 7 zákona o prodeji půdy obdržel výzvu k podání nabídky kupní ceny (účasti ve výzvě), bude mu při prezenci příslušným pracovištěm Pozemkového fondu ČR předáno oznámení o změně podmínek pro uzavření kupní smlouvy na převod, resp. o změně podmínek pro úhradu kupní ceny, která musí být v plné výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy. Ostatní podmínky konání výzvy k podání nabídky kupní ceny se nemění.
 
4)      Pokud již došlo k platnému uzavření kupní smlouvy podle § 6 až § 8 zákona o prodeji půdy s využitím výhody splátkového režimu, bude tato kupní smlouva spolu s návrhem na vklad vlastnického práva předána příslušnému katastrálnímu úřadu.
 
5)      Převody pozemků nabídnutých k prodeji ve veřejné nabídce podle § 7 zákona o prodeji půdy zveřejněné dne 27. 5. 2011 a ukončené dne 27. 6. 2011 budou realizovány tak, že lze uzavírat pouze kupní smlouvy obsahující ustanovení o úhradě kupní ceny v plné výši před podpisem.
 
6)      V rámci § 8 zákona o prodeji půdy budou realizovány pouze dosud vyhlášené obchodní veřejné soutěže s tím, že nabízené pozemky lze převést pouze v režimu úhrady celé kupní ceny před podpisem. Účastníkům obchodní veřejné soutěže bude při prezenci předáno oznámení Pozemkového fondu ČR o změně podmínek pro uzavření kupní smlouvy na převod.