KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace o sklizni obilovin a řepky č. 3 – informace za celou ČR podle krajů a druhů obilovin

29/07/09

Zdroj: AK ČR

 

V Praze 28. července 2009

POZOR! V příloze naleznete informace prezidenta AK ČR z jednání vedení AK ČR s majitelem AGROFERT HOLDING, a.s.

 

 

K 27. 7. 2009 bylo sklizeno z celkové plochy obilovin bez kukuřice 1 436 413 ha již 204 038 ha to je 14 %. Je to o 110 tis ha více než před týdnem. Ke stejnému datu bylo v loňském roce sklizeno 19 %. Časté intenzivní deště brání rychlejšímu postupu. Dosud nebyla zahájena sklizeň pšenice jarní a ovsa.

 

Z celkové sklizňové plochy 354 824 ha řepky bylo sklizeno 174 625 ha, to je 49 % s výnosem 3,2 t/ha, což je o 0,26 t více než v loňském roce. Loni bylo ke stejnému datu sklizeno 52 %.

Přehled postupu prací a dosažených výnosů za ČR

V následujících dnech bude končit sklizeň ozimého ječmene s hektarovým výnosem zatím o 0,24 t vyšším než v loňském roce.

U ostatních obilovin nepřekročila sklizeň 10 % ploch.

 

 
Situace v krajích

Obiloviny celkem bez kukuřice ČR

Nejvíce pokročila sklizeň v Jihomoravském kraji, je sklizeno více než třetina ploch obilovin a ve Zlínském více než pětina. Hektarový výnos je zatím o 10 % nižší než v minulém roce.

 

 

Ječmen ozimý

Sklizeň ozimého ječmene s 90 % sklizených ploch postoupila k závěru. V loňském roce bylo sklizeno 98 %.

 

 

Pšenice ozimá

Nejvíce pokročila sklizeň v Jihomoravském kraji a dosáhla téměř 40 % ploch. Dosavadní hektarový výnos je nižší o 0,89 t/ha než loni. V okrese Znojmo, kde je sklizena více než třetina ploch je výnos nižší o 0,9 t/ha. Ve Zlínském kraji, kde sklizeň dosáhla čtvrtiny je hektarový výnos o 0,07 t/ha vyšší. V ostatních krajích nepřekročila sklizeň 10 % ploch. V loňském roce bylo ke stejnému datu sklizeno 9 % ploch jako letos.

 

 

Ječmen jarní

Žňové práce jsou na samém počátku s 2 % sklizených ploch. Výsledky Jihomoravského kraje, kde je sklizeň nejdále, naznačují nižší výnos než v loňském roce.

 

 

Žito

Nejvíce pokročila sklizeň v Moravskoslezském kraji s téměř polovinou ploch a nižším hektarovým výnosem o 0,61 t než v loňském roce. Jedná se především o námelové žito. V ostatních krajích sklizeň žita nezačala, nebo je v samém počátku.

 

 

Triticale a ostatní obiloviny

Sklizeň je na začátku. 5 a více procent ploch mají sklizeno 3 kraje, všude s nižším hektarovým výnosem než v loňském roce.

 

 
Řepka

Sklizeň přesáhla polovinu ploch v 6 krajích vesměs s vyšším hektarovým výnosem, kromě kraje Jihomoravského. Ve třech krajích je hektarový výnos zatím nižší než v loňském roce.

 

 

Hodnocení postupu prací a škod

 

Přes výrazný pokrok ve sklizni za uplynulý týden, brzdí postup prací časté deště.

Půda je na mnoha místech podmáčená, neumožňuje vjezd sklizňových strojů a část ploch nelze sklidit.

Úroda je přívalovými dešti a krupobitím poškozena na 120 tis. ha se škodou asi 650 mil Kč. Jedná se o škody na všech plodinách a kulturách.

 

Ceny nabízené nákupními organizacemi

 

Pšenice potravinářská 2,6-3, pšenice krmná 2,3 – 2,35 tis. Kč/t ječmen ozimý 2-2,1 tis Kč/t, ječmen jarní krmný 2,3 tis Kč/t, triticale 1,8 tis Kč/t a řepka 6-6,3 tis. Kč/t. U obilí se jedná většinou o ceny zálohové.

 

Zpracovali: Ing. Jan Záhorka, Ing. Soňa Berecová 
 

Příloha k informaci č. 3 o sklizni obilovin a řepky

 

V Praze 28. července 2009

Informace z jednání vedení AK ČR s majitelem Agrofert Holding, a.s.

Dne 27.7.2009 proběhlo jednání vedení AK ČR s majitelem Agrofert Holding, a.s. k aktuálním otázkám žní 2009.

Jednání se za AK ČR zúčastnili:
Jan Veleba – prezident, Jindřich Šnejdrla – viceprezident, Bohumil Belada – viceprezident

Za Agrofert Holding, a.s. se zúčastnili:
Andrej Babiš – majitel, Jaroslav Faltýnek, člen představenstva pro zemědělskou divizi, Ing.Petr Voborník, generální ředitel.

 

Vedení AK a vedení Agrofertu se dohodlo na možnosti skladování obilovin a řepky ve skladech Agrofert. Pokud zemědělec (zemědělský prvovýrobce) nebude chtít prodat za současnou cenu, která je daná aktuálním evropským trhem, tak může obilí uskladnit ve skladech Agrofertu za dohodnutých podmínek se skladovatelem (maximálně sazby SZIFu). Skladovat může nejpozději do 30.6.2010. Pokud má zemědělec u Agrofertu závazek po splatnosti, tak musí tento závazek zaplatit nejpozději dokonce října nebo prodat komodity do konce října za aktuální ceny minimálně v hodnotě závazku. V průběhu skladování může zemědělec jednat se skladovatelem o prodeji uskladněného zboží za aktuální ceny v době prodeje. V případě, že k dohodě nedojde, Agrofert vyúčtuje zemědělci náklady na uskladnění a vyskladnění s poplatkem za skladování za výše uvedené sazby. Agrofert umožní prodat obiloviny do intervenčního nákupu na SZIF ve vlastním skladě, pokud bude tento sklad určen pro skladování intervenčního nákupu.

 

Intervenční nákup započne 1.11.2009 za cenu 101,31 EUR/t, což na příklad u ječmene může činit po odečtení skladovacích a manipulačních nákladů navýšení o zhruba 450 Kč/t oproti současné ceně.

 

Na závěr dnešní informace chci sdělit, že hlavní problém počátku letošních žní vidím v tom, že je třeba nepodlehnout psychóze, kterou vytváří někteří skladovatelé uplatňováním systému „ber nebo běž“. Neznamená tedy, že když pěstitel doveze obilí na silo, že sklopením fůry do příjmového koše je musí automaticky prodat za cenu z „Ceníku na nákup rostlinných výrobků ze sklizně 2009“.

Žádám, abyste věnovali maximální pozornost kvalitě týdenních informací o sklizni a předávali nám podněty a poznatky z terénu.     

                 
                                                                                    
Jan Veleba v.r., prezident AK ČR

Zařazeno v Komodity, Žně 2009