KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zmírnění veterinárních požadavků na zpracování a prodej potravin

22/05/09

Zdroj: www.agronavigator

Vedle prodeje malých množství vlastních produktů prvovýroby přímo konečnému spotřebiteli a na jejich dodávání do místní maloobchodní prodejny umožňují evropské předpisy, aby menší potravinářské podniky nebo hospodářství mohly provozovat zpracování a maloobchodní činnost.
V souladu s evropskou legislativou byla vydána vyhláška 128/2009 Sb. o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty: maso, drůbež, mléko (kravské, ovčí i kozí), vejce, ryby.
Je v ní definováno, které potravinářské podniky se považují za podniky s malým objemem výroby a které potravinářské podniky se považují za podniky provozující maloobchodní činnost (v souladu s nařízením 178/2002/ES). Podnik případně může dodávat potraviny jinému maloobchodnímu zařízení, pokud se jedná o činnost okrajovou a omezenou na místní úrovni (upřesněno v §§ 7 a 8).
Postupem a za podmínek stanovených veterinárním zákonem, předpisy Evropských společenství a touto vyhláškou mohou být pro potravinářský podnik přizpůsobeny některé veterinární a hygienické požadavky stanovené v příloze II k nařízení 852/2004/ES, v příloze III k nařízení 853/2004/ES nebo v příloze I k nařízení 854/2004/ES. Potravinářským podnikům s malým objemem výroby (dle nařízení 853/2004/ES) mohou být povoleny výjimky pouze z některých strukturálních požadavků o hygieně (velikost podniků – viz § 5).
Přizpůsobením požadavků nesmí dojít k ohrožení zdraví.
Vyhláška nabývá účinnosti 30. 5. 2009.