KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podpory se dotknou i potravinářů

18/05/09

Komise schválila český přechodný režim pro poskytování slučitelné státní podpory do 500 000 EUR

 

Evropská komise schválila opatření české vlády na pomoc podnikům při vyrovnávání se s důsledky stávající hospodářské krize. Komise tak učinila v souladu s pravidly pro poskytování státní podpory obsaženými ve Smlouvě o ES. Podnikům, které vlivem aktuálního nedostatku úvěrů čelí problémům s financováním, lze do konce roku 2010 poskytnout podporu do 500 000 EUR na podnik. Tento režim je v souladu s dočasným rámcem Komise pro opatření státní podpory, který členským státům dává širší prostor pro to, aby za nynější hospodářské a finanční krize usnadnily podnikům přístup k financování (viz IP/08/1993). Režim zejména platí po omezenou dobu, dodržuje příslušné limity a vztahuje se pouze na podniky, jež se k 1. červenci 2008 nenacházely v obtížích. Je tedy slučitelný s ustanovením čl. 87 odst. 3 písm. b) Smlouvy o ES, které umožňuje poskytnout podporu k nápravě vážné poruchy v hospodářství některého členského státu.

„Tento český režim pomůže zmírnit obtíže, s nimiž se potýkají podniky zasažené stávající hospodářskou krizí, aniž povede k neoprávněnému narušení hospodářské soutěže,“ uvedla komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová.

Režim vychází z ustanovení dočasného rámce, která upravují nižší částky podpory slučitelné se společným trhem. Stanoví zejména, že maximální výše podpory nesmí v období let 2009–2010 přesáhnout částku 500 000 EUR na podnik, a použije se pouze na podniky, které se k 1. červenci 2008 nenacházely v obtížích.

Podporu bude možno získat mimo jiné ve formě přímých dotací, vratných dotací, subvencí úrokových sazeb, subvencovaných veřejných půjček a veřejných záruk. V rámci režimu lze od jeho schválení Komisí až do 31. prosince 2010 poskytovat nižší částky podpory slučitelné se společným trhem.

Tento režim je již druhým opatřením České republiky, jež bylo schváleno podle dočasného rámce pro státní podporu. Jde o součást širšího souboru opatření („Český přechodný rámec“) na podporu českého hospodářství. Prvním opatřením byl režim pro poskytování půjček se sníženou úrokovou sazbou (viz IP/09/699).

Jakmile bude vyřešena otázka důvěrnosti údajů, bude na internetové stránce generálního ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž (DG Competition) v rejstříku státních podpor (State Aid Register) pod číslem N 236/2009 zveřejněno znění příslušného rozhodnutí, z nějž budou odstraněny důvěrné údaje. Seznam nových rozhodnutí ve věci státní podpory zveřejněných na internetu a v Úředním věstníku je k dispozici na internetové stránce State Aid Weekly e-News.

Ve spolupráci s tiskovým oddělením

EK Eugenie Línková

Zařazeno v Evropské podpory