KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ohlašovací povinnost pěstitelů máku setého a konopí setého

15/04/09

Zdroj: MZe

 

Ohlašovací povinnost pěstitelů máku setého a konopí

 

Ohlašovací povinnost pěstitelů máku setého a konopí setého podle zákona č. 167/1998 Sb.

Ohlašovací povinnost se týká pěstování máku setého a konopí setého a vývozu a dovozu makoviny podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.

 

V tomto zákonu Hlava V zakazuje:

– v § 24

a)  pěstovat druhy a odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů

b) pěstovat rostliny rodu Erythroxylon (keř koka).

 

Hlava VI stanoví:

– v § 29 Ohlašovací povinnost osob pěstujících mák setý nebo konopí, který říká, že osoby pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2 jsou povinny předat hlášení místně příslušnému celnímu orgánu podle místa pěstování, písemně nebo v elektronické podobě, podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu

a) do konce května:

            – výměru pozemků, které byly v příslušném kalendářním roce oseté mákem setým nebo konopím, včetně názvu použité registrované odrůdy, čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území,

            – odhad výměry pozemků, na nichž bude pěstován mák setý nebo konopí v příštím kalendářním roce,

 

b) v průběhu vegetace a sklizně údaje o výměře pozemků a způsobu zneškodnění máku setého, makoviny nebo konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy, čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území, a to nejpozději do 5 dnů před provedením jejich zneškodnění,

 

c) do konce prosince příslušného kalendářního roku

              – výměru pozemků, které byly oseté mákem setým nebo konopím, výměru pozemků, ze kterých byl sklizen mák setý nebo konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy, čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území,

              – množství sklizené makoviny, konopí, semene máku a semene konopí.

– v § 30 Ohlašovací povinnost při vývozu a dovozu makoviny se říká, že každý, kdo uskutečnil vývoz nebo dovoz makoviny je povinen předat Ministerstvu zdravotnictví do patnáctého dne prvního měsíce kalendářního čtvrtletí čtvrtletní hlášení o vývozu nebo dovozu makoviny v uplynulém čtvrtletí. Čtvrtletní hlášení se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu.

– v § 31 Forma hlášení bod (2) je uvedeno, že Ministerstvo financí a Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou vzor formuláře pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí (§ 29) a způsob vyplňování a nakládání s uvedeným formulářem. Vzory formulářů jsou uvedeny níže.

 

Hlava VIII uvádí:

– v § 36 správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob a

 -v § 37 pokuty za jednotlivé přečiny.

 

Další informace o máku setém a konopí jsou k dispozici v Situačních a výhledových zprávách MZe (zde).

 

Užitečné odkazy:

Formuláře pro ohlašovací povinnost při pěstování máku a konopí

hlášení ad a) Hlášení osoby pěstující mák setý do 31. května roku

hlášení ad b) Hlášení osoby pěstující mák setý v průběhu roku

hlášení ad c) Hlášení osoby pěstující mák setý do 31. prosince roku

 

Stránky Ministerstva zdravotnictví zde

 

Formuláře Celní správy k elektronickému podání hlášení pro pěstitele máku setého a konopí.

Pěstitelé máku setého a konopí mají dle zákona č.  167/1997 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů ohlašovací povinnost. Formuláře Celní správy k elektronickému podání hlášení naleznete zde.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR