KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Projekty „Školení je šance“ a „Vzdělávejte se!“

25/03/09

Podpora podnikům čelícím současné hospodářské krizi pomocí prostředků Evropského sociálního fondu.

 

V souvislosti s celosvětovou hospodářskou krizí a v souladu s vládními plány na její řešení v podmínkách České republiky přistoupilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci programů Evropského sociálního fondu k vyhlášení mimořádných výzev a zahájení realizace nových projektů, zaměřených na zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím prohlubování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Výzvy se týkají jednak tzv. grantových projektů, tzn. poskytování finančních prostředků formou dotačního řízení, a jednak tzv. individuálních projektů, které jsou řešeny z úrovně ministerstva práce a sociálních věcí a z úrovně úřadů práce.

Zároveň byly operativně provedeny úpravy v různých částech dokumentace programů, aby bylo umožněno tyto projekty urychleně zahájit a nastavit v nich takové podmínky, které zajistí přístup co nejširšího spektra podniků k finančním prostředkům, a které umožní, aby tyto prostředky byly poskytovány co nejjednodušším, nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem. Jednou z významných úprav v metodických dokumentech je změna v poskytování tzv. přímé podpory v projektech, a to konkrétně:

  • navýšení limitu mzdových příspěvků poskytovaných osobám účastnícím se školení až na trojnásobek minimální mzdy,
  • navýšení limitu mzdových příspěvků u všech zaměstnanců až do výše 100% mzdových nákladů na pracovní místo

Jednotlivé výzvy a projekty jsou formulovány tak, aby se vzájemně doplňovaly a pokrývaly různé situace, v jakých se nacházejí zaměstnavatelé i zaměstnanci v současných nepříznivých hospodářských podmínkách, a aby byl také dán prostor pro různé formy řešení těchto situací. Všechny připravované aktivity směřují ke zmírnění dopadů ekonomické krize a udržení zaměstnanosti i v období poklesu výroby a odbytu. Realizované projekty přispějí k odbornému rozvoji zaměstnanců, zvýšení kvality vzdělávání a současně k udržitelnosti pracovních míst.

Pokud jde o konkrétní výzvy a projekty, které jsou v těchto dnech zahajovány a vyhlašovány, jedná se o dvě hlavní aktivity, které budou financovány z Evropského sociálního fondu v rámci prioritní osy na podporu adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, v oblasti podpory 1. 1 – Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost:

  1. Globální grant – výzva „Školení je šance“ – jedná se o podporu formou grantových projektů, na které mohou zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty předkládat od 23. března 2009 projektové žádosti prostřednictvím webové aplikace Benefit (a zároveň je v listinné podobě odeslat na MPSV – Řídící orgán). Na tuto výzvu je vyčleněno celkem 1,8 mld. Kč a projekty bude možno předkládat průběžně až do konce roku 2009. Dílčí uzávěrky příjmu projektů budou každé tři týdny, první uzávěrka bude již 14. dubna 2009.
  2. Individuální projekt „Vzdělávejte se!“ – jedná se o podporu formou poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na odborný rozvoj zaměstnanců, o který mohou zaměstnavatelé požádat na úřadech práce od 23. března 2009. Na tento projekt je vyčleněno celkem 1,5 mld. Kč a žádosti o zapojení do projektu budou moci zaměstnavatelé podávat až do 30. 6. 2011. Žádosti budou na úřadech práce posuzovány a schvalovány průběžně. Na financování budou využity v první fázi prostředky z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (tzn. program „starého období“, který má uznatelnost výdajů do 30. 6. 2009) a v druhé fázi z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

V obou výše uvedených aktivitách je možno získat finanční prostředky jak na školení zaměstnanců, tak i na náhradu mzdových nákladů zaměstnanců po dobu jejich účasti na školení, a to v určitých případech až do 100% celkových nákladů; při omezení z důvodu veřejné podpory v rozsahu od 60% do 80% u obecného vzdělávání, případně 25% – 55% u tzv. specifického vzdělávání*. Shodným rysem je také to, že u obou aktivit jsou oprávněnými žadateli zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty, jejich postavení je však vzájemně vymezeno, aby nedocházelo k souběžnému, případně duplicitnímu financování stejných aktivit či subjektů:

  • v projektu „Vzdělávejte se!“ mohou u úřadu práce požádat o příspěvek ti zaměstnavatelé, kteří museli přistoupit k omezení výroby ve svých provozech a jejichž zaměstnancům náleží snížená náhrada mzdy podle § 209 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, případně ti zaměstnavatelé, kterým počet jejich výrobních zakázek začíná vlivem celosvětové finanční krize klesat, nechtějí však ještě aplikovat ustanovení § 209 ZP;
  • ve výzvě „Školení je šance“ mohou na MPSV předložit projektovou žádost ti zaměstnavatelé, kteří v době podání projektové žádosti neaplikují ustanovení § 209 ZP a ani nepodali na úřadu práce žádost o příspěvek v rámci projektu „Vzdělávejte se!“.

Další konkrétní informace o zaměření výše uvedených aktivit jsou uvedeny v samostatných přílohách – detailních popisech a budou velmi podrobně rozepsány v pokynech pro předkládání žádostí, takže potenciální zájemci budou mít možnost se s nimi seznámit a zvážit, která forma – zda prostřednictvím žádosti na úřadu práce nebo prostřednictvím grantového projektu předloženého na MPSV – je pro ně odpovídající. Informace o zahajovaných aktivitách budou zveřejněny také na webových stránkách a v tisku, aby k nim měli přístup všichni potenciální žadatelé.

 

*Za obecné vzdělávání se považuje vzdělávání zahrnující výuku, která se nevztahuje pouze nebo zásadně na současné nebo budoucí postavení zaměstnanců v podniku, ale která poskytuje kvalifikace ve větší míře přenositelné do ostatních podniků nebo pracovních oborů (např. jazykové vzdělávání, IT dovednosti, komunikační dovednosti, ale i oborové vzdělávání uplatnitelné u více zaměstnavatelů v jednom oboru, např. účetnictví, stavební práce, svářečské zkoušky atd.).
Za specifické vzdělávání se považuje vzdělávání, které zahrnuje výuku s přímým a zásadním vztahem k současnému nebo budoucímu postavení zaměstnanců v podniku a poskytuje kvalifikace, které jsou nepřenositelné, nebo přenositelné pouze v omezeném rozsahu, do dalších podniků a pracovních oborů (např. školení na práci se specifickým softwarem či technologií výroby, které byly vyvinuty pouze pro daný podnik).

Přílohy:

1. informace k výzvě „Školení je šance“

 

2. informace k projektu „Vzdělávejte se!“

 

3. tabulka – pomůcka k výpočtu míry příspěvku na mzdové náklady

 

4. prezentace Projekty „Školení je šance“ a „Vzdělávejte se!“

 

Tisková zpráva ze dne 17. března 2009

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

Jiří Sezemský, vedoucí oddělení styků s veřejností, tel.: 221 922 809

e-mail: jiri.sezemsky@mpsv.cz www.mpsv.cz, http://noviny.mpsv.cz