KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Lesy sníží náklady a zjednoduší strukturu

27/03/09

Zdroj: www.agroweb.cz
 

Státní podnik Lesy České republiky zahájí po důkladné analýze stávajících podmínek proces restrukturalizace. Proces se postupně dotkne celého podniku a všech jeho organizačních jednotek, to znamená ředitelství Lesů, třinácti krajských ředitelství a jim podřízených 77 lesních správ, pěti lesních závodů, semenářského závodu a sedmi správ vodních toků. Informovala o tom Eva Kijonková, mediální zástupkyně Lesů ČR.

 

„Rozhodující v projektu restrukturalizace bude posouzení dosavadního regionálního rozčlenění a případné efektivní přerozdělení působnosti. Tím dosáhneme zjednodušení systému řízení, snížení administrativy, režijních nákladů a v důsledku toho také počtu zaměstnanců. Veškeré kroky, které plánujeme, mají za cíl zvýšení efektivity správy svěřeného majetku a hospodaření na něm,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.
Restrukturalizace je cíleně připravovaným projektem, kterému budou předcházet analýzy regionálního členění vnitřních organizačních celků, systémů řízení, nákladů, zjednodušení způsobů výkonu činností, odstranění duplicitních činností, kumulace souvisejících nebo navazujících činností; optimalizace a redukce počtu zaměstnanců bude vycházet z provedených analýz.
S plánovaným záměrem budou v předstihu před jeho realizací seznámeni všichni zúčastnění i odborové organizace (jak ukládá zákon i ustanovení platné kolektivní smlouvy). Všechny následné organizační změny budou vždy projednávány vzhledem k tomu, že z organizačních změn vyplyne postupný pokles počtu zaměstnanců podniku. Restrukturalizační proces je plánován na období dvou let. Předpokládá se, že v každém roce projektu bude redukce zaměstnanců kolem 5 procent.
„V současné době podnik zaměstnává 3500 zaměstnanců. Nepočítáme s hromadným propouštěním, ale s postupným uvolňováním. Preferovat budeme způsoby redukce „nejméně bolestivé“, tj. uvolňování zaměstnanců splňujících podmínky odchodu do starobního důchodu a neobsazování pracovních míst uvolněných v rámci běžné zaměstnanecké fluktuace. Přesto však budeme muset přistoupit v zájmu zvýšení efektivity práce k uvolňování i některých dalších zaměstnanců. Těm, kteří se v důsledku restrukturalizačního projektu stanou nadbytečnými, budeme poskytovat pracovně právní poradenství a samozřejmě veškerá plnění vyplývající ze zákoníku práce a podnikové kolektivní smlouvy,“ řekla personální ředitelka LČR Jitka Věková.
V rámci restrukturalizace podniku vedení neplánuje snižování mezd a příjmů zaměstnanců, závazky ve mzdové oblasti, sjednané v kolektivní smlouvě, bude státní podnik plnit. „Přesto se však může stát, že budeme redukovat některé zaměstnanecké benefity. To však podléhá schválení odbory,“ uvedla personální ředitelka LČR.
Jedním z dalších kroků projektu bude omezení počtu takzvaných režijních honiteb. Lesy ČR obhospodařují více než 1100 vlastních honiteb. Z tohoto počtu je téměř 950 honiteb v pronájmu, což znamená, že státní podnik nevynakládá prostředky na jejich správu. Dalších 150 honiteb je ale režijních, což znamená vysoké roční náklady. V působnosti LČR je také 40 obor, z nichž je polovina ve vlastní režii. V současné době LČR provádí inventarizaci rozsahu honiteb a nákladů na jejich správu.
„Všechna opatření jsou vedena snahou zprůhlednit řízení podniku a snížit náklady, nikoli omezit činnost a rozsah péče o les, vodní toky a myslivost,“ upozornil generální ředitel S. Sýkora. Krize oboru, která se dotýká i hospodaření LČR, podle něj není pro změnu struktury rozhodujícím motivem. „Hospodářská recese možná jen některé kroky urychlí, udělali bychom je ale tak jako tak, protože mým prvořadým cílem při správě svěřeného majetku je hospodárnost, efektivita a průhlednost,“ uvedl.
LČR obhospodařují více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku a pečují o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků. Podnik ročně vytěží v průměru sedm milionů metrů krychlových dřeva. Za rok 2008 vytvořily LČR podle předběžných výsledků hrubý zisk okolo 400 milionů korun, a to při tržbách přes osm miliard korun. Ekonomickou prioritou Podnik není financován ze státního rozpočtu a činnost financuje z vlastních zdrojů, případně prostřednictvím komerčních bankovních nástrojů a dotačních titulů EU.

 

Zařazeno v Lesnictví a myslivost