KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Lesy odstoupily od některých smluv

16/12/08

Zdroj: www.agroweb.cz

Lesy České republiky (Lesy ČR) jako veřejný zadavatel uzavřely v roce 2007 s řadou dodavatelů smlouvy na provádění lesnických činností. Tyto smlouvy byly uzavřeny na základě otevřených zadávacích řízení. Jejich předmětem je provádění lesnických činností ze strany dodavatelů ve vymezených smluvních územních jednotkách (SÚJ). V průběhu roku 2008 došlo k výraznému poklesu ceny dřeva. To má za následek, že uzavřené smlouvy jsou značně nevýhodné pro dodavatele, neboť tito mají povinnost koupit vytěžené dříví za cenu, kterou dodavatelé Lesům ČR nabídli, ta však převyšuje současnou tržní cenu dřeva. Řada dodavatelů se tak dostala do závažných ekonomických potíží a nebyla schopna nadále plnit své závazky. Vzhledem k tomu, že tito dodavatelé přestali plnit své závazky, odstoupily Lesy ČR od uzavřených smluv. Informoval o tom mluvčí Lesů ČR Radek Drahný.

 

Provádění lesnických činností v sobě zahrnuje zejména provádění pěstebních a těžebních činností, za které platí Lesy ČR dodavatelům stanovenou odměnu, a prodej vytěženého dříví, které zase dodavatelé kupují od Lesů ČR. Odměna za provádění lesnických činností a kupní cena dříví se vždy vzájemně započtou a zbývající částka je uhrazena druhé smluvní straně (Lesům ČR, neboť výše kupní ceny dříví prakticky vždy převyšuje odměnu za provádění lesnických činností).
Rozsah a odměna za provádění lesnických činností, stejně jako kupní ceny dříví, byly pevně stanoveny v jednotlivých smlouvách. Rozsah provádění těžebních činností je stanoven v těžebním projektu vydaném na příslušný kalendářní rok. V případě potřeby mají Lesy ČR právo jednostranně změnit těžební projekt. Pokud by však Lesy ČR změnily těžební projekt tak, že by se zvýšil objem roční těžby o více než 20 %, mají dodavatelé právo od smluv odstoupit. S ohledem na důsledky kalamity z 25. června 2008 a následujících větrných epizod Lesy ČR u řady SÚJ jednostranně změnily těžební projekt. Na některých SÚJ smluvní partner využil svého práva a od uzavřené smlouvy odstoupil, uvedl Drahný.
V mezidobí od ukončení smluvních vztahů se stávajícími dodavateli do ukončení řádných zadávacích řízení a uzavření smluv s novými dodavateli je však zcela nezbytné zajistit v potřebném rozsahu dočasné obhospodařování předmětných SÚJ.
Podle ust. § 23 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách může zadavatel zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, pokud je nezbytné zadat veřejnou zakázku „v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení.“
Podle Lesů ČR v tomto případě je naplněna podmínka krajně naléhavého případu, neboť v současné době není subjekt, který by tyto SÚJ obhospodařoval a nový subjekt by v otevřeném zadávacím řízení byl vybrán až za šest až deset měsíců. Lesy ČR přitom musí na těchto SÚJ plnit povinnosti stanovené zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, například provádět opatření proti škůdcům, odstraňovat škody v lese způsobené povětrnostními vlivy či škůdci prostřednictvím nahodilých těžeb nebo provádět zalesňování. Tyto povinnosti jsou Lesy ČR povinny plnit v souladu se zákonem o lesích soustavně a bezodkladně a nelze tak jejich plnění odložit až do uzavření smlouvy s vítězným uchazečem na základě řádného zadávacího řízení.
Lesy ČR nastalou situaci nemohly předvídat ani ji nezpůsobily. Lesy ČR v době uzavření smluv nemohly předvídat, že někteří dodavatelé nebudou plnit své závazky, v důsledku čehož budou Lesy ČR nuceny s nimi ukončit smluvní vztah. Lesy ČR rovněž v době uzavření smluv nemohly předvídat kalamitu z 25. června 2008 a následující větrné epizody, v důsledku čehož bylo zapotřebí zvýšit těžební plán o více než 20 % za účelem odstranění škod, což bylo důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany některých dodavatelů.
Rovněž podmínka, že veřejnou zakázku nelze zadat v jiném zadávacím řízení, je podle Lesů ČR splněna. Lesy ČR budou v nejbližší době vyhlašovat řádné zadávací řízení na provozovatele lesnických činností příslušných SÚJ. V mezidobí však nutně potřebují co nejrychleji zajistit provádění lesnických činností na dotčených SÚJ, což nelze efektivně zajistit jinak než v rámci jednacího řízení bez uveřejn

 

Zařazeno v Lesnictví a myslivost