KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Změna veterinárního zákona

16/06/08

Zákonem 182/2008 Sb. se mj. mění veterinární zákon 166/1999 Sb. s účinností od 1. července 2008.

Dne 24. dubna 2008 byl vydán zákon 182/2008 Sb., kterým se mění zákony 166/1999 Sb.(veterinární), 634/2004 Sb. (o správních poplatcích), 154/2000 Sb. (plemenářský) – viz důvodová zpráva.

Ve veterinárním zákonu 166/1999 Sb. (ve znění zákonů 29/2000 Sb., 154/2000 Sb., 102/2001 Sb., 76/2002 Sb., 120/2002 Sb., 309/2002 Sb., 320/2002 Sb., 131/2003 Sb., 316/2004 Sb., 444/2005 Sb., 48/2006 Sb., 186/2006 Sb. a 124/2008 Sb.) se aktualizují odkazy na platné předpisy ES a upravují nebo doplňují některá ustanovení.

Mění se např.:
§§ 6 a 8 týkající se přemísťování a přepravy zvířat,
§§ 10 a 13 ohledně ohlašování a vyšetřování nákaz,
§ 21 ohledně volně žijící zvěře a zvěře ve farmovém chovu, § 24 specifikující obsah prováděcího předpisu,
§ 32 o osvědčení a o hraniční kontrole
§ 58 o předepisování veterinárních přípravků
§§ 59, 59a, 59b – o odborné způsobilosti
§ 67 o náhradě nákladů a ztrát vzniklých v důsledku provádění mimořádných nařízených veterinárních opatření,
§§ 71, 72, 73, 74 – o správních deliktech
§ 75 o úhradách za kontroly

Příloha č. 2 – Nákazy a nemoci přenosné ze zvířat, které jsou považovány za něebezpečné

Je doplněn např.:
§ 5a o chovu živočichů pocházejících z akvakultury
§ 24a o provozovnách maloobchodu, ve kterých se bourá resp. porcuje maso (více než 5 t resp. 2 t králičího či drůbeže týdně) a vyrábějí masné výrobky (více než 7,5 t) určené pro přímý prodej v místě, na která se vztahují předpisy ES,
Oddíl 4 (§§ 27a, 27b) – Prodej malých množství vlastních produktů z prvovýroby přímo konečnému spotřebiteli.
 
Přílohy č. 1, 3, 4 a 5 se zrušují.
Je obsaženo zmocnění k vydání prováděcích předpisů a příp. obsah těchto předpisů a rovněž je vydáno zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona 166/1999 Sb. vzhledem k četnosti provedených změn.

Sbírka zákonů, 28. května 2008, č. 57