KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pokyny pro poskytování podpor PGRLF

20/02/08

Na základě Rozhodnutí jediného akcionáře PGRLF, a.s. ze dne 5.2.2008 byly stanoveny nové Pokyny pro poskytování podor PGRLF, a.s.

I. Zásady (stav k 5.2.2008)

Obsah:

A.1. Vymezení pojmů
A.2. Výše Podpory
A.3. Podmínky pro získání Podpory
A.4. Podmínky pro čerpání Podpory
A.5. Ostatní
A.6. Kontrola
Postup vyřizování žádostí:
B.1. Žádost
B.2. Vyřízení
 

A.1. Vymezení pojmů

 • A.1.1. "Podporou" se rozumí poskytnutí subvence části úroků z úvěru podnikatelským subjektům v oblasti zemědělství. Podpora se poskytne na podnikatelské záměry v rámci vyhlášených investičních Programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (dále „Fond“) při splnění podmínek uvedených v těchto Pokynech pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. ( dále jen „Pokyny“).
 • A.1.2. "Žadatelem" nebo "Příjemcem podpory" může být osoba, která je zemědělským podnikatelem ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 85/2004 Sb.
 • A.1.3. "Bankou" se pro účely těchto Pokynů rozumí banka ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, s níž Fond uzavřel smlouvu o zajištění některých činností spojených s poskytováním Podpor nebo smlouvu o spolupráci při naplňování programu Půda. Bankou se rozumí i spořitelní a úvěrové družstvo ve smyslu zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, s nímž Fond uzavřel smlouvu o zajištění některých činností spojených s poskytováním Podpor nebo smlouvu o spolupráci při naplňování programu Půda.
 • A.1.4. "Úvěrem" se rozumí úvěr poskytnutý Žadateli Bankou na podnikatelský záměr v rámci vyhlášených Programů Fondu.

Úvěr může být poskytnut v českých korunách nebo v eurech.

 • A.1.5. "Programem" se rozumí soubor pravidel a specifických podmínek zahrnujících předmět a účel konkrétní Podpory poskytované Fondem, a který je jako Program označen v části C. Pokynů.
 • A.1.6. "Zemědělskou výrobou" se rozumí činnosti uvedené v § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 • A.1.7. "Malým a středním podnikem" se rozumí podnik, který zaměstnává méně než 250 osob a ročním obratem méně než je korunový (Kč) ekvivalent částky 50 mil. eur nebo jehož bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje korunový (Kč) ekvivalent částky 43 mil. eur.
 • A.1.8. "Zemědělskou prvovýrobou" se rozumí produkce výrobků spadajících do přílohy I Smlouvy o ES a to do úkonu, kterým začíná zpracování zemědělského produktu, jenž je definováno v bodě A.1.9. těchto Pokynů. Příloha I Smlouvy o ES je uvedena v těchto Pokynech pro poskytování podpor PGRLF, a.s. v části D.
 • A.1.9. "Zpracováním zemědělského produktu" se rozumí jakýkoli úkon na zemědělském produktu (tj. na produktu uvedeném v příloze I Smlouvy o ES), jehož výsledkem je produkt, který je rovněž zemědělským produktem, s výjimkou činností prováděných v zemědělském podniku, které jsou nezbytné pro přípravu živočišného nebo rostlinného produktu pro první prodej.
 • A.1.10. "Výkladovým listem" se rozumí Výkladový list k Pokynům pro poskytování podpor v rámci investičních programů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.
 • A.1.11. "Způsobilou investicí" se rozumí hodnota pořízeného majetku, maximálně však do výše úvěru poskytnutého Bankou.
 • A.1.12. "Hrubou mírou podpory" se rozumí objem poskytnuté podpory.

 

A.2. Výše Podpory

 • A.2.1. Procentní sazbu Podpory stanovuje Fond. O změnách informuje předem, a to na internetové adrese www.pgrlf.cz, prostřednictvím příslušných regionálních pracovišť Ministerstva zemědělství nebo prostřednictvím jiných Fondem k tomu určených subjektů.

Podpora může být poskytována v různých sazbách pro jednotlivé Programy.

Fond je oprávněn stanovit výši finančních prostředků pro jednotlivé Programy v rámci příslušného kalendářního roku.

 • A.2.2. Pro přiznání konkrétní výše Podpory je rozhodný den zaregistrování žádosti o poskytnutí Podpory na příslušném regionálním pracovišti Ministerstva zemědělství nebo na jiných Fondem k tomu určených subjektech.
 • A.2.3. Přiznaná sazba Podpory platí po celou dobu platnosti smlouvy o poskytnutí podpory s tím, že úrokové zatížení Příjemce podpory plynoucí z Úvěru musí činit minimálně 1%. Podpora bude v této souvislosti Fondem úměrně upravena.

 

A.3. Podmínky pro získání Podpory

 • A.3.1. Jeden a týž Žadatel může být souběžně zapojen do několika Programů Fondu.
 • A.3.2. Na jeden podnikatelský záměr v rámci příslušného Programu může být poskytnuta Podpora pouze jednou.
 • A.3.3. U Žadatele musí v době podání žádosti tvořit příjmy ze zemědělské výroby, z činností v oblasti zpracování produkce ze zemědělské výroby, dotací z veřejných zdrojů a dalších plnění stanovených ve Výkladovém listu alespoň 25% celkových příjmů.
 • A.3.4. Na stejný podnikatelský záměr nesmí být Žadateli poskytnuta dotace nebo příspěvek z rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství, z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu nebo státních fondů nebo Národního fondu či strukturálních fondů EU nebo Programu rozvoje venkova apod.
 • A.3.5. Podpora se neposkytuje na úvěry, které byly před datem registrace žádosti vyčerpány.
 • A.3.6. Podpora se neposkytuje na úvěry, které byly v době podání žádosti již splaceny.
 • A.3.7. Podpora se neposkytuje na kontokorentní a revolvingové úvěry a na úhradu závazků vyplývajících z leasingových smluv.
 • A.3.8. Příjemce podpory odpovídá za použití Úvěru, na který byla Podpora poskytnuta, v souladu s podnikatelským záměrem a příslušným Programem.
 • A.3.9. Příjemce podpory je povinen na vyžádání Fondu předložit i další dokumenty, které s předkládanou žádostí a poskytnutím Podpory souvisí.
 • A.3.10. Podpora přísluší žadateli, který není v likvidaci nebo na jehož majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní řízení nebo řízení vyrovnací, nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.
 • A.3.11. Podpora se neposkytuje Žadatelům, kteří jsou v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Fondu, respektive neuzavřeli s Fondem příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání. V případě právnických osob se Podpora neposkytne Žadatelům, kteří mají ve svých strukturách (tj. zejména jako společníky, jednatele, členy představenstev, členy dozorčích rad či jiných statutárních a kontrolních orgánů) osoby, které jsou v prodlení s úhradou splatných závazků, respektive neuzavřeli s Fondem příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání.

 

A.4. Podmínky pro čerpání Podpory

 • A.4.1. Při nedodržení podmínek pro poskytnutí Podpory stanovených Pokyny a Smlouvou o poskytnutí podpory Příjemcem Podpory, postupuje Fond v souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory, včetně stanovení případných sankcí (tj. například vrácení již vyplacené Podpory, úhrada smluvních pokut apod.).
 • A.4.2. Žadatel i Příjemce Podpory se zavazuje poskytovat Fondu a Ministerstvu zemědělství vybrané informace o svém hospodaření na médiu a ve formátu stanoveném Fondem nebo Ministerstvem zemědělství.
 • A.4.3. Příjemce Podpory umožní kontrolu vyjmenovanými subjekty (viz bod A.6.1. Pokynů).
 • A.4.4. Příjemce Podpory zajistí, aby nedošlo k použití prostředků, na které byla poskytnuta Podpora, v rozporu s účelem a s Pokyny Fondu, zvláště pak na úhradu finančního plnění, které bylo realizováno před podpisem úvěrové smlouvy.
 • A.4.5. Čerpání Úvěru je podmíněno předložením originálu daňových dokladů (faktur) nebo kupních smluv (výjimečně lze akceptovat zálohové faktury – podrobnosti jsou uvedeny ve Výkladovém listu (viz bod A.1.10.) a je možné jen ve prospěch běžných účtů příslušných subjektů, a to i takovým způsobem, že Příjemce podpory předloží Bance žádost o čerpání Úvěru zároveň s příkazem k převodu prostředků ze svého běžného účtu ve prospěch účtů příslušných subjektů. Na tomto základě Banka převádí úvěrové prostředky z úvěrového účtu Banky na běžný účet Příjemce podpory u Banky a následně, bez zbytečného odkladu, na běžné účty příslušných subjektů. Na základě tohoto postupu nemá Příjemce podpory s převedenými prostředky na běžném účtu možnost disponovat a tyto prostředky mohou být použity výhradně v souladu s účelem Úvěru.

A.5. Ostatní

 • A.5.1. Na Podporu není právní nárok.
 • A.5.2. Příjemce podpory uděluje Fondu souhlas se zveřejněním, zpracováním a uchováním v databázi Fondu svých základních údajů uvedených ve smlouvě o poskytnutí podpory uzavřené s Fondem.
 • A.5.3. Příjemce podpory je povinen oznámit Fondu změny související s poskytováním Podpor Fondem, a to ve lhůtě stanovené Fondem.
 • A.5.4. Pro plátce DPH se poskytuje Podpora na ceny hrazené z Úvěrů bez DPH. Pro neplátce DPH se poskytuje Podpora na ceny hrazené z Úvěrů včetně DPH.
 • A.5.5. Jediný akcionář Fondu je oprávněn měnit Pokyny a rozhodnutí Fondu.
 • A.5.6. Jediný akcionář Fondu je oprávněn vyhlásit pozastavení, zastavení jednotlivých Programů nebo naopak jejich opětovné otevření.
 • A.5.7. Úvěry poskytnuté v eurech lze akceptovat Fondem s tím, že výše Podpory bude vypočtena kursem ČNB platným 30.6. a 31.12. příslušného kalendářního roku.
 • A.5.8. Fond je oprávněn podat výklad k těmto Pokynům (viz Výkladový list).
 • A.5.9. Veškeré změny týkající se poskytování Podpor budou oznamovány na internetové adrese www.pgrlf.cz, prostřednictvím regionálních pracovišť Ministerstva zemědělství nebo prostřednictvím jiných Fondem k tomu určených subjektů.
 • A.5.10. V případě, že u jednotlivých Programů jsou stanoveny podmínky odlišné od podmínek stanovených v části A Pokynů, platí podmínky stanovené u těchto Programů.
 • A.5.11. Vztahy mezi Fondem a Bankou se řídí smlouvou o zajištění některých činností spojených s poskytováním Podpor nebo smlouvou o spolupráci při naplňování programu Půda, uzavřenou mezi Bankou a Fondem.
 • A.5.12. Fond může na základě předchozí písemné žádosti žadatele udělit souhlas se změnou nebo rozšířením podnikatelského záměru při zachování původního rámce schválené Podpory.
 • A.5.13. Před splacením Úvěru nesmí být majetek z tohoto Úvěru pořízený předmětem prodeje nebo jiného převodu na jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu Fondu. Toto ustanovení neplatí pro případy zajišťovacího převodu vlastnického práva na úvěrující Banku, kdy Žadatel Fond o této skutečnosti pouze písemně informuje.

V případě přechodu zmíněného majetku ze zákona Fond převod neschvaluje, ale nabyvatel o této skutečnosti Fond neprodleně informuje.

 • A.5.14. Úvěrové prostředky lze použít na jednorázovou úhradu dříve poskytnutého a Fondem podporovaného úvěru jinou bankou, pokud Příjemce podpory přejde k bance s výhodnějšími úrokovými podmínkami. Tuto skutečnost musí Příjemce podpory Fondu prokázat. Doba splatnosti nového úvěru poskytnutého jinou Bankou však nesmí být delší, než doba splatnosti u úvěru dříve poskytnutého a Fondem podporovaného. Podpora bude poskytnuta dle aktuální výše (viz bod A.2.3. Pokynů).

 

A.6. Kontrola

 • A.6.1. Kontrolu dodržování Pokynů zajišťuje Fond svými zaměstnanci nebo jím zmocněnými subjekty (např. Ministerstvo zemědělství), případně oprávněné instituce či orgány EU. Kontrolující zaměstnanci Fondu, nebo zástupci ke kontrole zmocněných subjektů předloží kontrolovanému příjemci Podpory (nebo Žadateli o podporu) písemné pověření Fondu k provedení kontroly a prokáží svou totožnost služebním průkazem nebo jiným dokladem totožnosti.
 • A.6.2. Příjemce podpory i Žadatel umožní přístup zástupcům zmocněných subjektů do svých provozních a administrativních prostor a umožní uskutečnit kontrolu tak, aby bylo možno posoudit dodržování podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí podpory a těchto Pokynů.
 • A.6.3. Fond je ze strany Banky průběžně informován o plnění úvěrových podmínek příjemcem Podpory.

 

B. Postup vyřizování žádosti

B.1. Žádost

 • B.1.1. V případě žádosti o poskytnutí Podpory Žadatel zpracuje podnikatelský záměr a požádá Banku o poskytnutí Úvěru.
 • B.1.2. V případě kladného stanoviska Banky předloží Žadatel svoji žádost o Podporu na předepsaném formuláři  "Žádost o podporu poskytovanou PGRLF, a.s." (PDF 359kB), jejíž vzor stanoví Fond. Všechny požadované údaje je nutno vyplnit a k žádosti připojit stanovisko Banky (úvěrová smlouva nebo úvěrový příslib obsahující zejména předpokládanou výši Úvěru, účel užití úvěrových prostředků, procento úročení, splátkový kalendář a termín úhrady úroků). Žádost se podává prostřednictvím příslušného regionálního pracoviště Ministerstva zemědělství nebo prostřednictvím jiných Fondem k tomu určených subjektů, podle místa nebo sídla podnikání Žadatele k zaregistrování a případnému vyjádření spolu s čestným prohlášením, souhlasem se zpracováním údajů a přílohami stanovenými Výkladovým listem. Příslušné regionální pracoviště Ministerstva zemědělství nebo jiné Fondem k tomu určené subjekty zajistí předání kompletní žádosti Fondu.
 • B.1.3. Podáním žádosti se rozumí datum registrace žádosti příslušným regionálním pracovištěm Ministerstva zemědělství nebo prostřednictvím jiných Fondem k tomu určených subjektů. Podpora se poskytuje dle podmínek platných ke dni této registrace.
 • B.1.4. V případě, že je u jednotlivých Programů stanoven odlišný postup vyřizování žádostí, platí postup uvedený u těchto Programů.

 

B.2. Vyřízení

 • B.2.1. Fond provede analýzu žádosti, podnikatelského záměru a dalších Fondem vyžadovaných příloh předložených Žadatelem.

V případě, že Fond Podporu schválí, uzavře s Žadatelem smlouvu o poskytnutí podpory. O jiném rozhodnutí je Žadatel písemně informován.

 • B.2.2. Fond poskytuje Podporu vždy zpětně, dvakrát ročně za každé kalendářní pololetí. V případě, že je u jednotlivých Programů stanoven odlišný postup pro poskytování, platí postup uvedený u těchto Programů.
 • B.2.3. Fond si vyhrazuje právo stanovit postup vyřizování žádostí v rámci jednotlivých Programů odlišně.
 • B.2.4. Proti rozhodnutí Fondu lze podat odůvodněnou, písemnou námitku. Fond námitku projedná. Své rozhodnutí revokuje, pokud budou v námitce sděleny nové, nebo věc významně doplňující, skutečnosti.
 • B.2.5. Na podávání a vyřizování žádostí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení ani ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů.
   

Kompletní  Pokyny pro poskytování podpor PGRLF, a.s. (PDF 168kB)

Zdroj: www.pgrlf.cz

Zařazeno v Aktuality, PGRLF