KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Změny zákona o dani z nemovitostí od 1. 1. 2008  

14/01/08

Zdroj: Ministerstvo financí

Daňová reforma zasáhla také daň z nemovitostí. Některé ze změn se však neuplatní ve zdaňovacím období roku 2008, ale nejdříve v roce 2009.

V rámci daňové reformy byl schválen zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Část pátá tohoto návrhu zákona obsahuje Změnu zákona o dani z nemovitostí, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2008.

Jak však bude dále uvedeno, některé ze změn se neuplatní ve zdaňovacím období roku 2008, ale nejdříve v roce 2009.

Osvobození některých zemědělských pozemků

Změna zákona o dani z nemovitostí nově umožní obcím na základě vlastního uvážení osvobodit obecně závaznou vyhláškou některé zemědělské pozemky členěné podle druhu evidovaného v katastru nemovitostí na ornou půdu, chmelnice, vinice, ovocné sady a trvalé travní porosty od daně z pozemků. Osvobození od daně z pozemků se nevztahuje na zahrady, které sice jsou v katastrech nemovitostí vedeny jako zemědělský půdní fond, avšak jsou umístěny převážně v intravilánu obce. O případném osvobození pozemků rozhoduje zastupitelstvo obce v rámci samostatné působnosti obce.

Pokud jde o pozemky v zastavěném území obce nebo zastavitelné ploše obce, obec se může rozhodnout, že některé z těchto pozemků neosvobodí, neboť jsou určeny pro budoucí výstavbu. Zastavěné území a zastavitelná plocha jsou definovány v § 2 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Při vydání obecně závazné vyhlášky obec postupuje v souladu s lhůtami stanovenými v § 16a zákona o dani z nemovitostí, tj. obecně závazná vyhláška musí nabýt platnosti do 1. srpna předchozího zdaňovacího období a účinnosti nejpozději do 1. ledna následujícího zdaňovacího období; má-li vyhláška zpětnou účinnost, je neplatná. Jestliže obec vydá v souladu s tímto ustanovením obecně závaznou vyhlášku, která nabude platnosti do 1. srpna 2008, bude se podle této obecně závazné vyhlášky postupovat od zdaňovacího období 2009.  

Podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, je daňový subjekt povinen v daňovém přiznání si daň sám vypočítat a případně uvést též výjimky, osvobození, zvýhodnění apod. Nárok na osvobození zemědělských pozemků od daně z nemovitostí uplatní tedy poplatník v daňovém přiznání, případně v dílčím daňovém přiznání.

Místní koeficient

V rámci výkonu samostatné působnosti mají obce možnost dle vlastní úvahy rozhodnout o stanovení místního koeficientu podle § 12 zákona o dani z nemovitostí. Obec pro všechny nemovitosti, které jsou předmětem zdanění na celém jejím území, stanoví pouze jeden koeficient v rozpětí 2, 3, 4 nebo 5 a tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplatníků. Jde o výlučnou pravomoc obce, místní koeficient stanoví obec obecně závaznou vyhláškou.

Jestliže obec vydá v souladu s § 16a zákona o dani z nemovitostí obecně závaznou vyhlášku, která nabude platnosti do 1. srpna 2008, bude se podle této obecně závazné vyhlášky postupovat od zdaňovacího období 2009.

V případě stanovení místního koeficientu obcí se podle § 13a odst. 2 písmeno c) zákona o dani z nemovitostí jedná o změnu koeficientu, která nezakládá povinnost poplatníka podávat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání. Daň vyměří správce daně ve výši poslední známé daňové povinnosti upravené o změny a výsledek vyměření poplatníkovi sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Dochází-li tedy ke změně daňové povinnosti pouze z důvodu stanovení místního koeficientu, nemusí poplatník podávat daňové přiznání.

Úprava koeficientů v malých obcích

V roce 2008 se poprvé uplatní nové koeficienty, které upravují základní sazbu daně v malých obcích. Dosavadní koeficient 0,3 v obcích do 300 obyvatel a koeficient 0,6 v obcích do 600 obyvatel jsou zrušeny a nahrazeny koeficientem 1,0, který doposud měly pouze obce s počtem 600-1000 obyvatel. Pro všechny obce do 1000 obyvatel se tak od zdaňovacího období 2008 stanoví koeficient 1,0.

Základní sazba daně 1 Kč za 1 m2 se týká obytných domů a jejich příslušenství, bytů a ostatních samostatných nebytových prostorů a v omezené míře stavebních pozemků; definice stavebního pozemku pro účely daně z nemovitostí je stanovena v § 6 odst. 3 zákona o dani z nemovitostí.

V praxi to znamená, že poplatník u uvedených nemovitostí místo dosavadních 0,30 Kč nebo 0,60 Kč za 1 m2 zaplatí 1 Kč za 1 m2, tzn. z rodinného domu o zastavěné ploše 100 m2 namísto dosavadních 30 Kč nebo 60 Kč bude roční daň ze staveb činit 100 Kč.

Pouze v případech, kdy obec již dříve vydala obecně závaznou vyhlášku, ve které stanovila pro část obce koeficient 0,3 nebo 0,6, a uvedená vyhláška je stále platná a účinná, uplatní se tyto koeficienty naposledy ve zdaňovacím období 2008. Ve zdaňovacím období 2009 a následujících bude ve všech případech nejnižší koeficient 1,0.

Pokud jde o rekreační objekty a jejich pozemky, na základě této změny koeficientu nedojde k žádné změně, protože koeficient 1,0 se nevztahuje ani na rekreační chalupy ani na pozemky.

Podle § 13a odst. 2 písmeno c) zákona o dani z nemovitostí, změna koeficientu nezakládá povinnost poplatníka daně podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání.

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky