KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo financí vydalo informaci k ukončení osvobození od daně ze staveb  

14/01/08

Zdroj: Ministerstvo financí

Do konce roku 2007 platilo osvobození od daně ze staveb pro fyzické osoby, kterým byly vráceny obytné domy v restituci. Musí tito poplatníci podávat v roce 2008 daňová přiznání?

Zdaňovacím obdobím 2007 skončilo osvobození od daně ze staveb podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. h) a i) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitostí"). U obytných domů vrácených v restituci fyzickým osobám a u obytných domů ve vlastnictví fyzických osob postavených do roku 1948, které mají více než polovinu nájemních bytů, nebo které byly nejméně 15 let obsazeny též jinými uživateli než vlastníkem či osobami jemu blízkými. Podle odst. 5 téhož ustanovení se toto osvobození vztahovalo také na obytné domy bývalých lidových bytových družstev.

Podle ustanovení § 13a odst. 2 písm. d) zákona o dani z nemovitostí není poplatník povinen podat daňové přiznání ani dílčí daňové přiznání mj. také v případě, že došlo pouze k zániku osvobození od daně uplynutím zákonem stanovené lhůty a předmět daně není ani částečně osvobozen z jiného důvodu. Daň bude vyměřena ve výši poslední známé daňové povinnosti, upravené o uvedenou změnu, tzn. že daňová povinnost poplatníka bude vyšší o částku odpovídající výši ukončeného osvobození.

Zákonem o dani z nemovitostí byla platnost osvobození od daně ze staveb podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. h) a i) zákona stanovena do zdaňovacího období roku 2007 včetně. Dnem 31. 12. 2007 tak došlo k uplynutí stanovené lhůty osvobození, a pokud u poplatníka nedošlo k jiným změnám skutečností rozhodných pro stanovení daně, které by zakládaly povinnost podat daňové přiznání, poplatník není povinen podat daňové přiznání ani dílčí daňové přiznání ani není povinen ukončení osvobození oznámit správci daně.

Na zdaňovací období roku 2008 bude v takovém případě daň vyměřena správcem daně ve výši poslední známé daňové povinnosti zvýšené o částku ukončeného osvobození. Výše daně může být dále upravena o případné další změny, u nichž nevzniká povinnost podat daňové přiznání, jako jsou změny ceny půdy či výše koeficientů.

Výše daňové povinnosti bude poplatníkovi daně z předmětných nemovitostí sdělena platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Upozorňujeme však, že jestliže poplatník měl u těchto staveb uplatněno ještě osvobození z jiného důvodu a jedná se o tzv. souběh osvobození, je třeba, aby podal alespoň dílčí daňové přiznání, aby mu mohla být stanovena daňová povinnost ve správné výši.

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky