KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Upozornění k tiskopisům 2007  

10/10/07

Na stránkách české daňové správy jsou zveřejněny tiskopisy k daním z příjmů pro zdaňovací období roku 2007

Zdroj: Česká daňová správa
.

Na stránkách České daňové správy byly zveřejněny nové tiskopisy:

  • Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2007 u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 25 5460/1 MFin 5460/1 vzor č. 12.
  • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2007 – 25 5405 MFin 5405 vzor č. 14. Tiskopis a pokyny k jeho vyplnění označené jako 25 5405/1 MFin 5405/1 vzor č. 15 se použijí pro podání daňového přiznání za zdaňovací období 2007 nebo jeho část. Do tiskopisu jsou zapracovány změny vyplývající ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění pro zdaňovací období 2007, jako např. nezdanitelné části základu daně (§ 15), sazby daně (§ 16), slevy na dani podle § 35ba výše zmíněného zákona apod. Tiskopis je členěn na základní část a přílohy jako ve zdaňovacím období 2006.
  • tiskopis, na kterém mohou plátci daně žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (§ 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů) – 25 5246 vzor č. 3.

Byla vydána také tato upozornění:

  • Upozornění k tiskopisu „Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2007" (Příloha č. 1 vyúčtování, tiskopis 25 5490/1 MFin 5490/1 – vzor č. 7). Tak jako i v loňském roce se do počtu zaměstnanců podle mzdových listů evidovaných k 1. prosinci vykazovaného zdaňovacího období, kteří mají příjmy podle § 6 zákona daních z příjmů zahrnují i zaměstnanci ve služebním poměru, kromě zaměstnanců, kteří jsou příslušníky ve služebním poměru podle zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  • Upozornění k tiskopisu „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků". Na základě novely zákona o daních z příjmů,  se pro zdaňovací období 2008 vydává nový vzor  č. 18 (25 5457 MFin 5457 vzor č. 18), ve kterém jsou mimo jiné vypuštěny podmínky pro uplatnění slevy na dani podle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, u poplatníků-poživatelů starobního důchodu. U poplatníků, kteří mají pro zdaňovací období 2007 podepsané „Prohlášení" na vzoru č.17, případně na vzoru č. 16, je tento vzor platný i pro zdaňovací období 2008. U poplatníků-poživatelů starobního důchodu již však není nutné vyplňovat v části II. bod č. 2 a v části III. s názvem „Kromě nároku na slevy na dani a nároku na daňové zvýhodnění." bod č. 1. písmeno b). Upozorňujeme však na skutečnost, že vzor č. 16 neobsahuje nezdanitelnou část základu daně podle § 15 odst. 8 zákona o daních z příjmů –  úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

  • Upozornění k tiskopisu „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění (25 5460 MFin 5460 – vzor 15)". Pro zdaňovací období 2007 jsou v platnosti dva vzory, a to vzor č.14 i vzor č. 15. Vzor č. 15 je nutné použít u poplatníků, kterým bylo provedeno roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a následně podají daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2007. Zároveň sdělujeme, že v souvislosti s novelou zákona o daních z příjmů bude pro zdaňovací období 2008 vydán v měsíci únoru nový vzor č. 16.

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky