KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Názor veterinářů na prodej léčiv podpořila na sněmu KVL řada osobností

29/10/07

Zdroj: www.agris.cz

Novela zákona o léčivech byla jedním z hlavních bodů diskusí na XVI. Sněmu Komory veterinárních lékařů ČR (KVL), který proběhl v pátek 19. října v Přerově. Sněmu se přitom zúčastnila řada významných hostů – Milena Vicenová – velvyslankyně ČR při EU, Milan Malena – ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR nebo Ladislav Stodola – prezident Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.

Stěžejním bodem programu sněmu byly zprávy volební komise KVL k organizaci a průběhu voleb do orgánů komory, které probíhají korespondenční metodou. Sněm schválil právoplatnost a výsledek voleb. Nové představenstvo KVL se sejde počátkem listopadu, kde zvolí prezidenta komory.

Kromě procedurálních bodů programu debatovali účastníci sněmu především nad novelou zákona o léčivech, o které by v příštím týdnu měli hlasovat poslanci. Ta mimo jiné umožňuje prodej veterinárních léčiv od distributorů přímo chovatelům.

K aktuální diskuzi nad tímto pozměňovacím návrhem řekl Karel Daniel, prezident KVL: „Jsem velmi nerad, že je celá záležitost interpretována jako zápas veterinářů se zemědělci, protože všechny projevy dosud, i dnes zde na sněmu, byly a jsou neseny v duchu spolupráce všech zainteresovaných složek v této záležitosti. Komora veterinárních lékařů se nesnaží vyvolávat spory, my jsme pouze vyslovili obavy a politování nad tím, že jsme zbaveni možnosti dozoru při používání zejména některých skupin veterinárních léčiv. Konkrétně tedy kontroly nad tím, aby jejich používání probíhalo lege artis, tedy takovým způsobem, jakým by mělo.“ Šanci k urovnání neshod vidí Karel Daniel v pokračující diskuzi. „V této chvíli jsme vyzvali všechny strany k jednání. Dnes došlo k dohodě, že by se na půdě Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně mohli setkat zástupci praktické veterinární profese s představiteli chovatelských svazů a také státních dozorových organizací. K tomuto setkání by, podle mého očekávání, mohlo dojít v řádu několika dnů,“ uvedl prezident KVL.

„Léky jsou nesmírně citlivým a nebezpečným vstupem do potravinového řetězce, který by měl zůstat v rukou veterinárního lékaře. Nejdůležitější je zde otázka veřejného zdraví Rozumím logickému úsilí chovatelů snižovat své náklady, přesto se přikláním k zachování dosavadního stavu, tedy k pokračování úzké spolupráce veterinářů a chovatelů, důsledné kontrole nad zacházením s veterinárními léčivy a udržení důvěry našich spotřebitelů v kvalitu českých potravin,“ prohlásila Milena Vicenová.

Nezbytnost spolupráce praktických veterinářů, chovatelů a státu podpořil ve svém projevu také ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR Milan Malena. Zástupce Agrární komory ČR Jindřich Šnejdrla pak hovořil o společném zájmu a postupu všech složek, které zodpovídají za bezpečnost potravin.

Poslanecká sněmovna bude o zmíněné novele hlasovat ve druhém čtení na své schůzi v úterý 23. října. „KVL zvažuje nyní různé varianty postupu, ale zásadním vlivem na vrácení legislativního procesu pochopitelně nedisponujeme. Naší snahou je nadále důrazně upozorňovat na možná nebezpečí vyplývající z přijetí navrhované novely zákona o léčivech. Takový krok zákonodárců by mohl, dle našeho názoru, vést k ohrožení veřejného zdraví,“ dodal Daniel.