KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vláda schválila dotace na zalesňování zemědělské půdy

05/09/07

Zdroj: Agris

Schválené nařízení vlády upravuje, jak dnes informovala ředitelka odboru komunikace ministerstva zemědělství Ilona Chalupská, podmínky pro poskytování dotací na podporu zalesňování zemědělské půdy, které jsou uvedeny v Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013.

Hlavním cílem tohoto nařízení je stanovit podmínky poskytování dotací v rámci opatření pro udržitelné využívání lesní půdy prostřednictvím prvního zalesnění zemědělské půdy.

V České republice je registrováno 3,5 mil. ha zemědělské půdy a z toho je 2,5 mil. ha orné půdy, což představuje cca 70 % podíl zemědělské půdy. V předcházejícím období 2004 – 2006 bylo z dotací v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova zalesněno přes 2 000 ha zemědělské půdy. Pro období 2007 – 2013 se počítá s podporou zalesňování v objemu zhruba 2000 ha za rok. Toto opatření má zabránit tomu, aby zemědělská půda zůstala nevyužívána. Pro ekologickou rovnováhu krajiny je vhodnější plochu, kterou zemědělci neobdělávají nebo je obtížné ji obdělávat, zalesnit, než nechat ji ladem. Nařízení je nástrojem k uskutečnění cílů stanovených v Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013, kterými jsou:

– posílení biodiverzity krajiny rozšířením zalesněných ploch a zlepšení ekologické rovnováhy krajiny,

– stabilizace hydrologických a klimatických podmínek v krajině, ochrana půdy a ochrana vod,

– snížení podílu zornění půdy bez rizika zvýšení podílu neobhospodařované zemědělské půdy,

– zajištění stabilnější finanční situace zemědělských farem změnou struktury příjmů formou diverzifikace podnikatelských aktivit.

Financování opatření v rámci navrhovaného nařízení vlády vychází z finančního plánu uvedeného v Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013. Opatření je spolufinancováno Evropskou unií z 80 %, Česká republika přispívá 20 % způsobilých veřejných výdajů ze státního rozpočtu.