KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nové potravinářské předpisy EU – srpen 2007

10/09/07

Zdroj: ÚZPI

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES. Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.

VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

Rozhodnutí 2007/552/ES o prozatímních ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království

OJ L 206, 07.08.2007, s.10

Rozhodnutí 2007/554/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království a o zrušení rozhodnutí 2007/552/ES

OJ L 210, 10.08.2007, s.36

Rozhodnutí 2007/555/ES, kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa v Polsku

OJ L 212, 14.08.2007, s.3

Rozhodnutí 2007/556/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství

OJ L 212, 14.08.2007, s.10

Rozhodnutí 2007/557/ES, kterým se mění rozhodnutí 2007/27/ES, kterým se přijímají určitá přechodná opatření týkající se dodávek syrového mléka do zpracovatelských zařízení a jeho zpracování v Rumunsku s ohledem na požadavky nařízení 852/2004/ES a 853/2004/ES

OJ L 212, 14.08.2007, s.15

Rozhodnutí 2007/559/ES, kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení, že některé správní oblasti Polska jsou úředně prosté enzootické leukózy skotu

OJ L 212, 14.08.2007, s.20

Rozhodnutí 2007/561/ES o schválení změn programu pro eradikaci brucelózy skotu v Itálii na rok 2007 schváleného rozhodnutím 2006/875/ES, pokud jde o brucelózu buvolů v Casertě, region Kampánie

OJ L 213, 15.08.2007, s.32

Rozhodnutí 2007/586/ES, kterým se mění rozhodnutí 2007/31/ES, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o odesílání některých produktů z odvětví masa a mléka, na které se vztahuje nařízení 853/2004/ES, z Bulharska do jiných členských států

OJ L 220, 25.08.2007, s.12

Rozhodnutí 2007/590/ES o zavedení preventivního očkování proti vysoce patogenní influenze ptáků a o souvisejících opatřeních pro přesuny v Nizozemsku

OJ L 222, 28.08.2007, s.16

OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU

Směrnice 2007/50/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek beflubutamid a jaderný polyedrický virus můry Spodoptera exigua

OJ L 202, 03.08.2007, s.15

Rozhodnutí 2007/553/ES o nezařazení monokarbamid-dihydrogensulfátu a dimethipinu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tyto účinné látky

OJ L 208, 09.08.2007, s.10

Rozhodnutí 2007/560/ES, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení chlorantraniliprolu, heptamaloxyglukanu, spirotetramatu a Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus do přílohy I směrnice 91/414/EHS

OJ L 213, 15.08.2007, s.29

Směrnice 2007/52/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek ethoprofos, pirimifos-methyl a fipronil

OJ L 214, 17.08.2007, s.3

Rozhodnutí 2007/563/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz některých potravin z vybraných třetích zemí vzhledem k riziku jejich kontaminace aflatoxiny, pokud jde o mandle a výrobky z mandlí pocházející nebo zasílané ze Spojených států amerických

OJ L 215, 18.08.2007, s.18

OZNAČOVÁNÍ

Nařízení 940/2007ES, kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Noix du Périgord“ (CHOP)

OJ L 207, 08.08.2007, s.5

Nařízení 952/2007/ES, kterým se zrušuje zápis názvu zapsaného v Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Newcastle Brown Ale (CHZO))

OJ L 210, 10.08.2007, s.26

Nařízení 989/2007/ES o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bareges-Gavarnie (CHOP) – Hořické trubičky (CHZO))

OJ l 219, 24.08.2007, s.7

Nařízení 1017/2007/ES o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Arancia del Gargano (CHZO))

OJ L 31.08.2007, s.27

Nařízení 1018/2007/ES o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lomnické suchary (CHZO))

OJ L 31.08.2007, s.29

OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

Rozhodnutí 2007/541/ES o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé, s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

OJ L 200, 01.08.2007, s.44

OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

Nařízení 920/2007/ES, kterým se mění nařízení 930/2000/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke vhodnosti názvů odrůd druhů zemědělských rostlin a zeleniny

OJ L 201, 02.08.2007, s.3

Nařízení 943/2007/ES, kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví minimální cena, která má být vyplacena producentům sušených švestek, a částka podpory produkce sušených švestek

OJ L 208, 09.08.2007, s.3

CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

Nařízení 939/2007/ES, kterým se mění nařízení 917/2004/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 797/2004/ES o opatřeních ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

OJ L 207, 08.08.2007, s.3

Nařízení 975/2007/ES, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz isoglukosy nepodléhající kvótám na dobu od 1. srpna do 30. září 2007

OJ L 217, 22.08.2007, s.3

VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Nařízení 923/2007/ES, kterým se mění nařízení 1623/2000/ES, pokud jde o některé lhůty související s destilací vedlejších produktů vinifikace

OJ L 201, 02.08.2007, s.9

Nařízení 935/2007/ES, kterým pro hospodářský rok 2006/07 stanoví výše podpory skladování pro nezpracované sušené vinné hrozny a nezpracované sušené fíky

OJ L 206, 07.08.2007, s.3

KOSMETIKA

Směrnice 2007/54/ES, kterou se mění směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku

OJ L 226, 30.08.2007, s.21

Official Journal of European Communities, od 1. 8. do 31. 8. 2007

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky