KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ekozemědělci přírodě

25/09/07

Zdroj: ÚZPI

Informace o projektu, jehož cílem je podpora ekologického zemědělství jako důležitého předpokladu zachování druhové rozmanitosti a rozmanitosti venkovské krajiny.

Víceletý projekt, při němž Bioinstitut spolupracuje se švýcarským výzkumným instituem FiBL a jeho rakouskou pobočkou, si vzal za cíl vytvořit odborné a metodické podklady pro podnícení účinné realizace opatření šetrných k přírodě a krajině v České republice. Za tímto účelem bude vytvořena síť ekologických modelových podniků v různých regionech. Pomocí vzájemných návštěv bude pěstována aktivní výměna zkušeností a poznatků mezi poradci, zemědělci, státní správou ochrany přírody a veřejností.

Popis projektu
Ekologické zemědělství (EZ) je šetrný způsob hospodaření, které pečuje o zachování druhové pestrosti a rozmanitosti venkovské krajiny. Proto se „zemědělství bez chemie“ nazývá také „ekologické“. Uvědomujeme si to však dnes dostatečně? V současné době je ekozemědělství všude zmiňováno hlavně v souvislostech s výší dotací nebo jako zdroj biopotravin. To je oprávněné, je však třeba znovu poukázat na environmentální pozitiva ekozemědělství a sami ekozemědělci musí aktivně přispívat k ochraně přírody, více než jsou povinováni základními směrnicemi ekologického zemědělství nebo agroenvironmentálních programů.
 
Cílená podpora ohrožených druhů živočichů i rostlin, vysazování křovinných pásů, extenzivní obhospodařování botanicky cenných luk a pastvin, pozdní seč, květnaté pásy na podporu užitečného hmyzu, k ptákům ohleduplné sečení travních porostů, zmenšování půdních bloků, péče o nezpevněné cesty, staré zídky a hromady kamení. To jsou příklady opatření, kterými mohou ekozemědělci přispět nad rámec již tak velké prospěšnosti EZ pro přírodu.
 
Bioinstitut spolupracuje s ekozemědělci, kteří chtějí pro přírodu udělat něco navíc, než musí. Vytváří síť modelových podniků, které se neuzavírají před veřejností. Naopak, které chtějí motivovat ke stejným krokům i další zemědělce, zlepšit image EZ u spotřebitelů i u těch, kteří rozhodují o dotacích.
 
Prvním podnikem v České republice, pro který byl zpracován „faremní plán šetrného hospodaření“ a který byl označen informačními tabulemi projektu „Ekozemědělci přírodě“, je ekofarma ing. Ivana Pura „Letní stráň“ v Přemyslově v Jeseníkách. Podnik je zaměřen na ekologický chov masného plemene Galloway. Pro údržbu květnatých luk uplatňuje pozdní seč, chrání mokřadní louky a provádí výsadby křovin a stromů.
 
Zdroj a další informace k projektu: www.bioinstitut.cz