KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zaměstnávání studentů z pohledu zdravotního a sociálního pojištění  

02/08/07

U studenta, který při studiu vykonává zaměstnání, se při posuzování tohoto zaměstnání z hlediska jeho účasti na nemocenském pojištění a plnění povinností jeho zaměstnavatelem nepřihlíží k tomu, že je zároveň studentem

Ze zaměstnání vykonávaného pouze v období školních prázdnin, které založilo účast na nemocenském pojištění, náleží jen nemocenské (nenáleží podpora při ošetřování člena rodiny a PPM). Ochranná lhůta končí dnem, v němž končí prázdniny, pokud neuplynula již dříve. Nemocenské náleží jen do skončení prázdnin a poté jen v případě, že pracovní neschopnost brání studentovi chodit do školy.

Ze započitatelných příjmů dosažených v zaměstnání, které založilo účast na nemocenském pojištění, musí být placeno pojistné na sociální a zdravotní pojištění. V sociálním pojištění neplatí pro studenty jako zaměstnance v placení pojistného žádná výjimka.

Ve zdravotním pojištění jsou studenti v okruhu osob, za které je plátcem pojistného i stát. Student musí doložit zaměstnavateli, že je studentem, bude-li požadovat „výjimku".

Pro osoby, za které je plátcem pojistného i stát, tedy i pro studenty, platí tyto výjimky:

– neplatí pro ně minimální vyměřovací základ ve výši minimální mzdy,

– do vyměřovacího základu se nezahrnuje poměrná část zminimální mzdy vpřípadě, že by měly neplacené volno.

Za studenta se považuje osoba jen do 26 roků věku.

Za studenta, který souběžně se studiem je zaměstnán a ze zaměstnání je účasten nemocenského pojištění, je zaměstnavatel povinen vést evidenční list důchodového pojištění. To platí i v případě zaměstnání, které bylo uzavřeno jen na dobu školních prázdnin.

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky