KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Uvádění údajů o provozovateli potravinářského podniku a o zemi původu na obalech balených potravin  

03/07/07

Zdroj: www.szpi.gov.cz

Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí do oběhu potraviny balené ve výrobě, je povinen způsobem stanoveným vyhláškou potravinu řádně označit na obalu určeném pro spotřebitele nebo pro provozovny stravovacích služeb názvem obchodní firmy a sídlem výrobce nebo dovozce, nebo prodávajícího nebo balírny, jde-li o osobu právnickou, a s uvedením svého jména a příjmení a místa podnikání, jde-li o osobu fyzickou.

Základní právní předpisy:

  • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy, v platném znění,
  • zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů (tato vyhláška zrušila a nahradila s účinností k 21. 3. 2005 předcházející vyhlášku č. 324/1997 Sb.)

Ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., uvádí:

„Provozovatel potravinářského  podniku, který uvádí  do oběhu potraviny balené ve výrobě, je povinen způsobem stanoveným vyhláškou potravinu řádně označit  na obalu určeném  pro spotřebitele nebo pro provozovny stravovacích služeb názvem obchodní firmy a sídlem výrobce nebo dovozce, nebo prodávajícího nebo balírny, jde-li o osobu právnickou, a s uvedením  svého jména a příjmení  a místa podnikání, jde-li  o osobu fyzickou. U potravin se uvede země původu nebo vzniku potraviny v případech, kdy neuvedení tohoto údaje by uvádělo spotřebitele v omyl o původu nebo vzniku potraviny."

Z citovaného ustanovení je možné dovodit následující závěry, které jsou rovněž ve shodě se směrnicí 2000/13/ES:

1. Údaje o „firmě"

Na obalu potraviny musí být uveden stanoveným způsobem výrobce, dovozce, prodávající nebo balírna (alespoň jeden z nich), přičemž předpisy už nestanoví, aby z údajů o uvedené firmě vyplývalo, zda dotyčná firma je výrobcem, dovozcem, prodávajícím nebo balírnou. Tímto se nevylučuje, že mohou nastat případy, kdy bude nutné uvést, že uvedená firma je výrobcem, dovozcem, a to z důvodu zabránění klamání spotřebitele.

Ustanovení předcházející právní úpravy, které obsahovalo požadavek, že …z uvedení obchodní firmy na obalu potraviny musí být zřejmé, zda se jedná o výrobce, dovozce, prodejce nebo balírnu." (§ 1 odst. 7 vyhlášky č. 324/1997 Sb.),  již vyhláška č. 113/2005 Sb. neobsahuje.

2. Údaje o původu

Pokud jde o označení potraviny údajem o zemi původu nebo vzniku, pak tento údaj se musí uvést jen tehdy, kdy neuvedení tohoto údaje by uvádělo spotřebitele v omyl o původu nebo vzniku potraviny.
Jestliže tedy  jsou např. na balené rýži uvedeny údaje o české firmě a z těchto údajů vyplývá, že tato firma je výrobcem (firma tuto rýži balila), není dle názoru SZPI spotřebitel klamán, pokud jde o původ rýže (je obecně známou skutečností, že v ČR se rýže nepěstuje; spotřebitel se tedy nedozví, odkud rýže fakticky pochází, ale tím ještě není klamán).
Pokud by však obal rýže obsahoval nějaké texty, obrázky, grafiku atd., které by navozovaly dojem, že rýže byla vypěstována např. v Itálii, ale ve skutečnosti byla zemí zemědělské prvovýroby Indie, pak už by bylo nutné spotřebitele náležitě o původu potraviny informovat.

SZPI doporučuje firmám, které zmiňované potraviny (různé ořechy, koření, rýži, luštěniny atd.) jen balí a jsou přitom uváděny jako „výrobce", aby se uvedly jako „balírna" – tím dají spotřebiteli jasnější informaci o svém podílu na původu potraviny.

Kromě § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb. může být uvádění původu, speciálně pro některé komodity, upraveno také přímo použitelným předpisem ES nebo prováděcí vyhláškou k zákonu č. 110/1997 Sb. Pak musejí být splněny požadavky těchto předpisů.

Jedná se např. o jednotlivá nařízení ES, kterými se stanoví obchodní normy pro čerstvou zeleninu a ovoce, nařízení ES č. 175/2001 pro vlašské ořechy ve skořápce, nařízení ES č. 284/2002 pro lískové ořechy ve skořápce, vyhlášku č. 76/2003 Sb. (oddíl 2 týkající se medu).