KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Novela zákoníku práce – změny

19/07/07

Zdroj: ČTK

Vláda projedná návrh zákoníku práce tak, aby mohl být sněmovně předložen na zářijovém jednání.

I. Legislativně technické změny

Technická část novely zákoníku práce byla projednána v mezirezortním  připomínkovém řízení v měsících březnu a dubnu tohoto roku. Z hlediska technického obsahu novelizace zákoníku práce lze poukázat na:

1. Neschválení vládního návrhu antidiskriminačního zákona v předchozím volebním období; právní úprava není harmonizována ve vztahu k právu Evropských společenství a Evropské unie.

2. Neexistenci zákona o zdravotní péči, který předpokládal výslovnou úpravu pracovního lékařství; s tímto institutem zákoník práce počítá. Vzniklá  situace způsobuje aplikační problémy.

3. Nesoulad zákoníku práce například ve vztahu k zákonu o advokacii, zákonu o sociálních službách, zákonu o registrovaném partnerství, zákonu  o střetu zájmů, zákonu o uznávání výsledků dalšího vzdělávání nebo  k zákonu o evropské družstevní společnosti.

II. Změny vyplývající z dohod sociálních partnerů

Ze zapracovaných bodů dohod sociálních partnerů lze poukázat zejména na liberalizaci zaměstnávání občanů mladších 18 let.   Podle platné a účinné úpravy platí, že délka stanovené týdenní pracovní doby nesmí překročit u zaměstnanců mladších 18 let 30 hodin týdně s tím, že délka směny v jednotlivých dnech nesmí přesáhnout 6 hodin. Třicetihodinová hranice platí pro všechny zaměstnanecké vztahy, které mladistvý zaměstnanec uzavře; pracovní doba ze všech zaměstnaneckých vztahů se sčítá.

Na návrh Ministerstva práce a sociálních věcí byla u sociálních partnerů  prosazena dohoda, která předpokládá, že délka stanovené týdenní pracovní  doby nesmí překročit u zaměstnanců mladších 18 let 40 hodin s  tím, že  délka směny v jednotlivých dnech nesmí přesáhnout 8 hodin. Zároveň bude dál platit, že délka týdenní pracovní doby ve více zaměstnaneckých vztazích, které mladistvý zaměstnanec uzavře, nesmí ve svém souhrnu  přesáhnout 40 hodin.

Dále se zdůrazňuje:

– umožnění změn rozvržení pracovní doby v případě konta pracovní doby v jeho průběhu,

– k zavedení konta pracovní doby nebude zaměstnavatel napříště potřebovat předchozí souhlas jednotlivých zaměstnanců,

– možnost nahrazení odpočinku mezi dvěma směnami zaměstnanci v zemědělství při sezónních pracích v období následujících 3 týdnů od  zkrácení tohoto odpočinku,

– možnost kompenzace zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu při sezónních pracích v zemědělství za období 6 týdnů na základě dohody celkem alespoň na 210 hodin,

– stanovení, že zaměstnavateli bude zakázáno zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas, ale v případě zaměstnankyň a  zaměstnanců pečujících o dítě mladší než 1 rok se bude moci  zaměstnavatel o výkonu práce přesčas s těmito zaměstnanci dohodnout.

Po odeslání návrhu zákona vládě by mělo následovat projednání v komisích  Legislativní rady vlády, v Legislativní radě vlády a poté ve vládě. Vláda by měla  návrh zákona projednat tak, aby mohl být předložen Poslanecké sněmovně  Parlamentu ČR na její první podzimní schůzi, která začíná v týdnu od 24. září  2007. Účinnost zákona se předpokládá v první polovině roku 2008.

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky