KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nové formuláře pro dovoz odpadů se o měsíc zpozdí

17/07/07

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Nejdříve za měsíc zveřejní Evropská komise schválenou podobu novelizovaných formulářů potřebných pro oznamování přeshraniční přepravy odpadů žlutého seznamu a novelizovaného dokladu, který musí doprovázet zásilky odpadů zeleného seznamu podle nového nařízení Evropských společenství.

Příslušný dokument Evropské komise [1] měl ještě před datem účinnosti nového nařízení – tedy 12. červencem 2007 – zavést právě tyto novelizované formuláře. Dokument byl sice ve středu 4. července 2007 členskými státy odsouhlasen, avšak vzhledem k povinným procesním krokům v orgánech EU bude v Úředním věstníku EU vyhlášen se zpožděním.

MŽP novelizované formuláře zveřejní ihned po jejich oficiálním vyhlášení v Úředním věstníku EU na webových stránkách ministerstva a zajistí jejich vytištění společností SEVT.

Do té doby se pro podávání oznámení budou používat stávající formuláře, platné od 12. 7. 2007. Pro podávání oznámení o přepravě odpadů z České republiky je tedy počínaje tímto datem nutné až do odvolání používat. Formulář oznámení pro přeshraniční pohyb/přepravu odpadů a Průvodní doklad pro přeshraniční pohyb/přepravu odpadů, který si oznamovatel vytiskne z webových stránek MŽP, kde jsou již k dispozici. Čísla formulářů budou přidělována po doručení oznámení na ministerstvo.

Doklad [2], jímž musejí být doprovázeny odpady určené k využití, k jejichž dovozu, vývozu a tranzitu není třeba písemného souhlasu (zelený seznam), bude do odvolání rovněž používán v podobě platné od 12. 7. 2007, která je kdispozici na stránkách MŽP. Doklad musí podepsat osoba, která přepravu zařizuje, a po ukončení přepravy i příjemce odpadu. Podle nového nařízení Evropských společenství také platí, že i pro odpady zařazené v zeleném seznamu musí být vždy uzavřena smlouva o jejich řádném využití, která musí také obsahovat závazky pro případ, že přepravu odpadů nebo jejich využití nelze dokončit podle plánu nebo byla provedena jako nedovolená přeprava. Smlouva musí být účinná nejpozději ode dne zahájení přepravy a na vyžádání musí být úřadům poskytnuta.

MŽP bude o průběhu novelizace formulářů průběžně informovat na svých webových stránkách, a to jak v Aktualitách, tak i rubrice Přeshraniční přeprava odpadů.

Poznámky:

[1] Jedná se o Nařízení Evropské komise, jímž se mění přílohy IA, IB, VII a VIII nařízení EP a Rady (ES) č. 1013/2006 (ze 14. 6. 2006), o přepravě odpadů, aby se zohlednil technický pokrok a změny dohodnuté v rámci Basilejské úmluvy.

[2] Podle přílohy VII nařízení č. 1013/2006.