KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Placení daně z nemovitostí ve smyslu zákona č. 338/1992 Sb.

25/05/07

Zdroj: AK ČR

Ve věci placení daně z nemovitostí ve smyslu zákona č. 338/1992 Sb. v platném znění sděluji následující:

Při podání daňového přiznání je třeba postupovat tak, že se vyplní tiskopis, který si každý může obstarat na FÚ.

Přiznání je možné vyplnit pouze za předpokladu, že vlastník bude mít výpis z katastru nemovitostí, aby byl přehled o tom o jaký nemovitý majetek se jedná, jaké jsou výměry pozemků a druh pozemků.

Potom je již vše poměrně jednoduché. Uvedu příklad. Bude se jednat o cestu o velikosti 10000,- m2, která je  např. v ideálním podílovém spoluvlastnictví deseti spoluvlastníků.  Pro přiznání daně je rozhodující velikost spoluvlastnického podílu, a celková výměra.

Takže   10000 m2   cesta (ostatní plocha) sazba daně je určená koeficentem 0,1 Kč za 1 m2. Tyto sazby (koeficienty) jsou určeny viz. pokyn k vyplnění přiznání body č. 211 a další níže. V tomto případě bude  základ daně 10000×0,1=1000,- Kč. Spoluvastnický podíl na tomto nemovitém majetku – cestě  je však  ideální jedna desetina, takže bude daň  z nemovitosti činit 1000 : 10 = 100,- Kč.

Jsem toho názoru, že se nejedná o problém. Vždy je třeba zabezpečit výpis z katastru nemovitostí, platné formuláře včetně pokynů k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od příslušného období. V těchto pokynech je přehledně uvedeno jak postupovat.  Je třeba postupovat podle těchto pokynů.

JUDr. Kucian, právník AK ČR

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky