KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Odpisování pohledávek v účetní jednotce  

25/04/07

Zdroj: VD

Odpisování pohledávek by mělo být upraveno vnitřní směrnicí, která aplikuje účetní a daňové předpisy na podmínky účetní jednotky.

V interní směrnici by měly být jednoznačně určeny následující skutečnosti:

1. Doklady, na jejichž základě jsou účtovány daňové a ostatní odpisy v následujícím členění:

  • Daňový odpis z důvodů uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z příjmů na základě interního dokladu doloženého dokumenty potvrzujícími titul pro odpis pohledávky.
  • Daňový odpis z důvodů uvedených v § 24 odst. 2 písm. s) zákona o daních z příjmů na základě interního dokladu doloženého dokumenty potvrzujícími titul pro odpis pohledávky.
  • Jiné než daňové odpisy pohledávek na základě vnitřního účetního dokladu schváleného příslušnou odpovědnou osobou, pokud se účetní jednotka rozhodne odepsat pohledávku například proto, že její vymáhání by bylo příliš nákladné.

2. Doporučené analytické členění účtů pro odpis pohledávek:

  • 546xxx – Daňově účinný odpis pohledávky podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z příjmů
  • 546xxx – Daňově účinný odpis pohledávky podle § 24 odst. 2 písm. s) zákona o daních z příjmů
  • 546xxx – Ostatní odpis pohledávky (daňově neúčinný)

3. Účetní jednotka odpisuje pohledávky před datem jejich promlčení. Zároveň dochází k rozpuštění vytvořených opravných položek. Do daňově účinných nákladů je odpisována hodnota pohledávek, popřípadě jejich částí do výše vytvořených zákonných opravných položek. Ke sledování termínů promlčení pohledávek je určena zodpovědná osoba, která je povinna v dostatečném předstihu předat k zaúčtování příslušné podklady tak, aby bylo o odpisu účtováno před promlčením.

4. Pokud výjimečně nebude naplněn bod 3 a pohledávka bude odepsána po promlčení, není odpis promlčené pohledávky daňově účinným nákladem ani ve výši vytvořené zákonné opravné položky. Pohledávka je odepsána v celé výši jako daňově neúčinný náklad. Zákonné opravné položky jsou rozpuštěny ve prospěch nákladů.

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky