KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Konto pracovní doby  

18/04/07

HR Consult s.r.o., Praha

JUDr. Věra Hrouzková, HR Consult s.r.o., Praha
Jak je uvedeno v dotazu, k témuž zaměstnavateli máte uzavřeny tři pracovní poměry, z nichž jeden je…

Dotaz:
Pracuji jako manažer pro řízení projektů. Dnes řídím tyto projekty tři o celkovém pracovním úvazku 100 %, 50 % a 40 %, každý na samostatnou pracovní smlouvu u stejného zaměstnavatele. Projekty jsou financované z ESF.

Z ÚP jsem obdržel informaci, že mohu pracovat pouze v součtu úvazků do 150 %.

Je možné tuto záležitost řešit směrnicí o tzv. kontu pracovní doby? Tato směrnice by stanovila na 26 týdnů konto mé pracovní doby na 190 %.

Jak je uvedeno v dotazu, k témuž zaměstnavateli máte uzavřeny tři pracovní poměry, z nichž jeden je sjednán na stanovenou týdenní pracovní dobu a další dva na kratší pracovní úvazek. Zákon č. 262/2006 Sb., ZP, ve znění pozdějších předpisů, účinný od 1. ledna 2007, již nerozlišuje hlavní a vedlejší pracovní poměr, tudíž je vhodné hovořit o dalších pracovních poměrech. Podmínkou tohoto postupu je skutečnost, že zaměstnanec v těchto více pracovněprávních vztazích (v pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) koná vždy jiný druh, jinak by byly obcházeny například limity práce přesčas apod.

Zákoník práce ani jiný obecně závazný právní předpis – nejde-li o mladistvého zaměstnance – souhrn úvazků ve více pracovních poměrech nelimituje. Limitována je pouze dohoda o provedení práce, a to nejvýše 150 hodinami, které zaměstnanec může odpracovat na základě této dohody v kalendářním roce k zaměstnavateli, přičemž do tohoto limitu se započítávají všechny dohody o provedení práce, které má zaměstnanec uzavřeny k témuž zaměstnavateli v témže kalendářním roce.

S ohledem na uvedené mi není známo, z jakého právního podkladu úřad práce vycházel, navíc úřad práce již není orgánem, který je oprávněn tyto a další otázky související s pracovními podmínkami při zaměstnávání fyzických osob kontrolovat (tímto orgánem je oblastní inspektorát práce).

Je-li v dotazu zmíněna otázka konta pracovní doby, pak jeho zavedení otázku rozsahu pracovního úvazku neřeší. Konto pracovní doby je zákoníkem práce považováno za jiný způsob rozvržení pracovní doby nerovnoměrně, který může obsahovat pouze kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis zaměstnavatele. Jestliže je konto pracovní doby uplatněno, vyrovnávací období nemůže přesáhnout 26 týdnů po sobě jdoucích a jenom kolektivní smlouva je může prodloužit až na 52 týdnů po sobě jdoucích. Nutno zdůraznit, že pokud by mělo být konto pracovní doby uplatněno, jedná se o rozvržení pracovní doby v každém jednotlivém pracovním poměru, nikoliv v jejich součtu. Konto pracovní doby je institut, který má eliminovat období, v němž zaměstnavatel nemá pro zaměstnance práci a tudíž je dána překážka v práci na jeho straně, a období, kdy zaměstnanec v jiném období koná pro zaměstnavatele práci navíc, tj. nad stanovenou týdenní pracovní dobu. Jak bylo uvedeno, kontem pracovní doby se neřeší rozsah pracovních úvazků ve více pracovních poměrech, které má zaměstnanec uzavřeny k témuž zaměstnavateli

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky