KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Růst zemědělských příjmů v Německu

14/03/07

Zdroj: ÚZPI

Hrubá hodnota zemědělské produkce vzrostla za rok 2006 o 2,8 % na 39,9 mld. EUR, čistý příjem činil 11,9 mld. EUR (+ 3,6 %), průměrný čistý příjem v přepočtu na jednu pracovní jednotku dosáhl 20 885 EUR (+ 5,7 %).

Podle poslední výroční zprávy německého ministerstva zemědělství (Agrarpolitischer Bericht 2007) v roce 2006 čistý příjem zemědělského odvětví v roce 2006 se ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o 3,6 % a v přepočtu na pracovníka o 5,7 %. Ministerstvo předpokládá, že v příštím roce bude trend růstu tohoto ukazatele pokračovat.

Hrubá hodnota zemědělské produkce vzrostla za rok 2006 o 2,8 % na 39,9 mld. EUR. Přímé výrobní náklady se zvýšily o 4,1 % na 26,8 mld. EUR. Celkový čistý příjem (přidaná hodnota) činil 11,9 mld. EUR (+ 3,6 %), průměrný čistý příjem v přepočtu na jednu pracovní jednotku dosáhl 20 885 EUR (+ 5,7 %).

Ekonomická situace podniků s hlavní výdělečnou činností v zemědělství (Haupterwerbsbetriebe-full-time farms) se však ve srovnání s předchozím rokem poněkud zhoršila. Čistý příjem na podnik po výrazném růstu v předchozím roce klesl v roce 2006 o 14 % na průměrných 36 137 EUR. Čistý příjem plus pracovní náklady v přepočtu na pracovní jednotku se snížil o 0,6 % na 22 964 EUR.

K celkovému pozitivnímu vývoji čistého příjmu (přidané hodnotě) celého zemědělského odvětví přispěly vyšší příjmy z chovu prasat, skotu, produkce ovoce a brambor a také nižší náklady na krmiva. Avšak nižší čisté příjmy z produkce mléka, obilovin a cukrovky a zvýšené náklady na paliva měly naopak negativní vliv na celkový čistý příjem odvětví.

Agrární export se dále pozitivně vyvíjel, jeho podíl na celkovém německém exportu činil 4 %.

Různé výsledky podle výrobního zaměření podniků

Výsledky sklizně v roce 2006 byly všeobecně pod úrovní předchozího roku a dlouhodobého průměru. Příčinou bylo studené jaro, horko a sucho na začátku léta a proměnlivé a mokré počasí ve zbývající části léta. Výjimkou je produkce olejnatých semen, která byla úspěšná.

Živočišná produkce vykazuje různé trendy. Produkce mléka, vajec a drůbežího masa byla nižší než v roce 2005, zatímco produkce hovězího a telecího masa a vepřového masa se zvýšila. Trendy cen zemědělských produktů s výjimkou mléka a cukrovky byly všeobecně pozitivní.

Průměrné čisté příjmy zemědělských podniků podle výrobního zaměření, rok 2005/2006 *)

Certifikované ekologické farmy vykázaly za rok 2005/06 v průměru čistý příjem 44 673 EUR, což je o 30,8 % vyšší úroveň ve srovnání s průměrem srovnatelných konvenčních podniků. Ostrý pokles důchodů podniků ve východoněmeckých spolkových zemích (bývalé NDR) způsobilo hlavně redukování příjmů z prodeje obilovin, olejnin a cukrovky, dále snížení přímých dotací v důsledku oddělení plateb EU od produkce (decoupling), větší transfer subvencí ze zemědělství na ochranu životního prostředí (modulation) a omezení slevy z ceny zemědělské (zelené) nafty na 10 000 litrů na podnik. Avšak v této části Německa zůstaly čisté příjmy podniků i přes pokles v minulém roce zřetelně vyšší než v západní části Německa, což se vysvětluje jejich větší produkční kapacitou.

Výše subvencí se nezměnila

Celková výše přímých plateb na farmu se v podstatě za minulý rok nezměnila a zůstala v průměru pro podniky s hlavní výdělečnou činností v zemědělství (Haupterwerbsbetriebe-full-time farms) na průměrné úrovni asi 25 633 EUR. V úrovni subvencí však byly velmi významné rozdíly podle velikosti podniků a regionů.

V roce 2005 obdrželo asi 383 690 držitelů zemědělských podniků celkem 4 955 mil. EUR na základě programu jednotných plateb na podnik.

Vyhlídky na rok 2006/07

Předpokládá se, že v tržním roce 2006/07 se mohou ekonomické výsledky zemědělských podniků zlepšit. Průměrný čistý příjem podniků s hlavní výdělečnou činností v zemědělství (Haupterwerbsbetriebe-full-time farms) by se mohl zvýšit o 5–10 %. Odhad tohoto trendu se vyvozuje hlavně z očekávaných vyšších příjmů za obiloviny, olejniny, brambory a zeleninu. Příjmy podniků s chovem skotu na maso, chovem prasat a produkcí mléka budou pravděpodobně stagnovat. Příjmy některých podniků se zlepší také v důsledku zvýšení prémií za mléko a provedení první fáze kompenzace za zkrácení produkce cukru v rámci jednotných plateb na farmu. Růst čistých příjmů však bude limitován zvýšenými náklady na výrobní prostředky vzhledem k vyšším cenám hnojiv, krmiv a pohonných látek.

Změny agrární struktury

V Německu pokračoval během roku 2006 dlouhodobý trend poklesu počtu zemědělských podniků. Snižoval se také počet zemědělských pracovníků. Za rok ubylo celkem 2,6 % pracovních sil na 1,24 mil. pracovníků plně nebo částečně zaměstnaných v zemědělských podnicích. Počet podniků s nejméně 2 ha zemědělsky využívané půdy se snížil o 3,5 % na celkem 353 300. Toto procento překročilo dlouhodobý průměr 3,0 % ročního úbytku podniků. Průměrná výměra podniků 48 ha se ve srovnání s předchozím rokem zvýšila o 2 ha.

Agra Europe, 2007, č. 2247, s. N/2; http://www.bmelv.de/