KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Regionální operační programy zvýší konkurenceschopnost regionů a jejich prosperitu

07/03/07

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

"Národní strategický referenční rámec ČR je připraven k předání do informačního systému Evropské komise v Bruselu," prohlásil dnesministrJiří Čunek na setkání samospráv Regionu soudržnosti Střední Čechy. "Zároveň v Bruselu do závazného termínu, tedy 6. března, formálně předložíme jednotlivé operační programy. Tímto krokem bude zahájen oficiální schvalovací proces," dodalministrČunek.

Národní strategický referenční rámec je klíčovým dokumentem nezbytným pro to, aby mohlo být započato čerpání evropských zdrojů prostřednictvím jednotlivých operačních programů (celkem 24). Největší objem finančních prostředků – téměř polovina – směřuje do dopravní infrastruktury a životního prostředí. Významná část je věnována podpoře podnikání. Novinkou programovacího období 2007-2013 jsou regionální operační programy (ROP) určené pro rozvoj regionů. Z celkové částky evropských zdrojů cca 737,6 mld. korun pro nadcházející sedmileté období je na ROP vyčleněno 18 %, tzn. cca 135 mld. korun. Celkem 7 regionálních operačních programů bude realizováno v tzv. regionech soudržnosti, v nichž jsou sdruženy jednotlivé kraje.

"Projekty, jejichž prostřednictvím mohou obce, města a další subjekty žádat o finanční příspěvek z regionálních operačních programů, musí sledovat globální a zastřešující cíle. Jinými slovy, účelem evropské pomoci není oprava jedné silnice, zřízení jedné cyklostezky či rekonstrukce kulturní památky, ale zvýšení konkurenceschopnosti daného regionu, tvorba nových pracovních míst a posílení úrovně služeb, která jde ruku v ruce se zvýšením kvality života obyvatel," říká ministr Jiří Čunek.

Obce především s nižším počtem obyvatel (do 2000) mohou kromě operačních programů žádat o poskytnutí finanční intervence také z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Jde především o podporu podnikání, oblast obnovitelných zdrojů energií (zpracování biomasy zemědělskými podnikateli), využívání brownfields, cestovní ruch a budování čistíren odpadních vod. Evropský zemědělský fond je rovněž připraven podílet se na financování projektů v obcích do 500 obyvatel, pokud jsou směřovány do odpadového hospodářství a místních komunikací, či podpořit aktivity spojené s rozvojem občanské vybavenosti a služeb a rozvojem kulturního dědictví na venkově.

Právě problematika strategických plánů ekonomického rozvoje měst, obcí a regionů v souvislosti s programovacím obdobím 2007-2013 a dotační politikou Evropské unie jsou součástí programu, projednávaného na setkáních starostů a místostarostů, která probíhají v rámci projektu Setkání samospráv Regionů soudržnosti 2007. Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek převzal nad celým projektem záštitu a dnes také v Praze oficiálně zahájil pilotní setkání zástupců Regionu soudržnosti Střední Čechy. Další setkání proběhnou v sídelních městech úřadů regionů soudržnosti v průběhu března a dubna.

Odbor komunikace MMR ČR, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel: 224 861 663, e-mail: tiskove@mmr.cz ; www.mmr.cz