KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Německo – program rozvoje venkova – země Dolní Sasko

14/03/07

Zdroj: ÚZPI

Zachovat žijící venkov, ve kterém je oceňována mnohostranná role zemědělství, to je komplexním cílem programu Proland Niedersachsen. Tímto programem rozvoje zemědělství a venkova je předkládán plán, který se v integrované formulaci pokouší účelně vzájemně spojit jak sektoru se týkající, tak sektor přesahující a životního prostředí se týkající opatření.

Má se tím realizovat trvalý přínos k posílení ekonomické konkurenceschopnosti a ekologických funkcí venkova. Rozpočet na program činí celkem 1 168,450 milionů EUR, na kterých se podílí EU ve výši 544,4 milionů EUR z Evropského zemědělského vyrovnávacího a garančního fondu pro zemědělství, oddíl garance (garance EAGFL).

1. Výchozí situace

V zemědělství jakož i v oblasti zpracování a prodeje zemědělských produktů existují poměrně příznivé předpoklady obstát i v mezinárodní oblasti. Tato silná konkurenční pozice se může dále rozšiřovat, pokud se těmto podnikům nabídnou alternativy, které jejich růst mohou rozšiřovat jak bez dodatečného pronájmu ploch nebo kvót, tak bez zvyšování stavů dobytka. V oblasti lesnictví je především kvůli nepříznivé struktuře podniků a ploch jak dříve, tak později podpora nutná, také pěstování lesa a jeho skladba jsou problematické. V oblasti životního prostředí jsou na jedné straně k dispozici vysoké podíly přirozených ploch, které se také kladně projevují v rozvoji turistiky. Na druhé straně vzhledem k intenzifikaci a změnám ve využívání dále zanikají životní prostory a biotopy kulturní krajiny.

2. Těžiště subvencí

Těžiště 1: Zlepšení výrobních struktur a prodeje

Předmětem subvencí jsou investice ke zlepšení konkurenceschopnosti prostřednictvím racionalizace a snižování nákladů, výrobních a pracovních podmínek, používání energie, ochrany a hygieny zvířat jakož i ochrany životního prostředí. Kromě toho se podporují opatření pro profesní vzdělávání pro zemědělce a majitele lesů jakož i opatření, která u ovoce a zeleniny nebo v oblasti masa a dobytka usilují o větší sdružování nabídky, například o sdružení výrobců.

Těžiště 2: Opatření k rozvoji venkova přesahující sektor

Středem pozornosti je zlepšování bytových a životních poměrů na venkově a posílení hospodářské funkce. Podporují se opatření k podpoře venkovské turistiky a řemesel, ale také zřizování vesnických a sousedských obchodů a změny ve využívání dřívějších zemědělských objektů, aby se na vesnici udržela kvalita bydlení.

Těžiště 3: Opatření k agrárnímu životnímu prostředí a vyrovnávací opatření jakož i opatření k ochraně životního prostředí v souvislosti se zemědělstvím a lesnictvím, péčí o krajinu a ke zlepšováním ochrany zvířat

Nabídky podpor zahrnují opatření k zajištění a rozvoji biologické různorodosti, například ochranou druhů zvířat a rostlin v určitých územích, jakož i ochranu půdy, vody a vzduchu, například ochranou pitné vody na územích s prioritou ochrany vody nebo opatřeními v oblasti ochrany proti povodním a ochrany pobřeží. Dalším cílem podpory je udržení ohrožených zemědělsky využívaných kulturních krajin a jejich rozmanitosti, jedinečnosti a krásy.

3. Plán financování podle těžišť

(v milionech EUR)

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/countries/index_en.htm