KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vývoj programu podpory zpracování semene řepky olejné na výrobu metylesteru…

28/02/07

Zdroj: MZe

Vývoj programu podpory zpracování semene řepky olejné na výrobu metylesteru…

…řepkového oleje (MEŘO) a jeho uplatnění ve směsném palivu v ČR

Důvodem vzniku Oleoprogramu v roce 1990 bylo rozšířit program nepotravinářského využití zemědělské půdy a vybudování technologií na výrobu nových energií z obnovitelných zdrojů.

Následně pak zajistit formou podpor systémové podmínky pro uplatnění tohoto paliva – bionafty, jako ekologického paliva, na tuzemském trhu

1. Období roku 1991 až 1998

· Výrobě MEŘO byla poskytována nepřímá finanční podpora nulovou spotřební daní na vyrobené MEŘO. Dále bylo možno uplatnit vratku spotřební daně na bionaftu – směsné palivo, která činila v přepočtu na kg vyrobeného MEŘO cca 30,- Kč.

· Stát poskytl v letech 1992 až 1995 producentům MEŘO objem 721,5 mil. Kč na výstavbu technologií ke zpracování řepky olejné. Podpora byla poskytována formou návratných finančních výpomocí.

· Uplatnění MEŘO na tuzemském trhu při jeho zlepšující se kvalitě se postupně zvyšovalo. Bionafta ve směsném palivu se stala ekonomicky zajímavým palivem nahrazujícím motorovou naftu a to jak v zemědělských podnicích, tak i v podnicích hromadné přepravy či větších dopravních podnicích.

2. Období od 1.1. 1999 do 31.3.2000

· Kromě nepřímé podpory výroby MEŘO vratkou spotřební daně byla realizována přímá podpora výroby MEŘO ve výši 3,- Kč na kg vyrobeného MEŘO. Přímá podpora byla uplatněna z důvodů nárůstu ceny vstupů, zejména základní suroviny (řepky), při výrobě MEŘO. Dále touto dotací byl podpořen odbyt bionafty na tuzemském trhu.

3. Období od 1.4.2000 do 31.12.2000

· V tomto období došlo k podstatnému nárůstu výroby MEŘO a rozšířilo se uplatnění směsného paliva s obsahem MEŘO 31 % na českém trhu. Platnost dosavadních podpor tj. vratky spotřební daně a přímé podpory ve výši 3,- Kč na kg MEŘO byla ukončena. Byla vyhlášena nová pravidla v podpoře výroby MEŘO a směsného paliva, kdy výše podpory byla stanovena v závislosti na vývoji ceny motorové nafty tak, aby bylo zajištěno trvalé zvýhodnění ceny směsného paliva vůči motorové naftě na tuzemském trhu.

· Při propočtu dotace byla cena směsného paliva zvýhodňována vůči ceně motorové nafty o 12,5 % (bez vlivu DPH)

· Rozsah finančních prostředků k podpoře výroby MEŘO a směsného paliva byl plánován do l,8 mld Kč. Podporou poskytnutou výrobcům směsného paliva bylo kryto i zatížení směsného paliva novou spotřební daní na úrovni spotřební daně motorové nafty tj. 8 150 Kč na tis.litrů.

· Výroba MEŘO nebyla ničím limitována. Výrobny MEŘO i výrobny směsného paliva využily pro výrobu dotovaných produktů plnou výrobní kapacitu.

· Směsné palivo bylo velice žádaným palivem. Dle šetření u rozhodujících výrobců bylo směsné palivo dodáváno cca z 50 % na čerpací stanice a z 50 % přímým spotřebitelům.

4. Období od 1.1.2001 do 30.9.2001

· Došlo k podstatnému útlumu podpory výroby MEŘO a směsného paliva.

· Cena směsného paliva byla zvýhodňována vůči ceně motorové nafty o 10 %. (bez vlivu DPH) – tj. pokles o 2,5 % ve srovnání s předchozím obdobím.

· Finanční podpora výroby MEŘO a směsného paliva byla plánována ve výši 465 mil. Kč s tím, že od 1.1.2001 bude schválena nižší spotřební daň u směsného paliva a podpora výrobcům směsného paliva bude poskytována o tuto úroveň nižší Z těchto důvodů byl i nižší požadavek na rozpočet.

· Snížení spotřební daně u směsného paliva na 5 624 Kč / 1000 l. schválil Parlament s účinností až od 1.7.2001. Proto muselo MZe omezit dotaci na výrobu MEŘO na úroveň pod 50 % objemu výroby tohoto biopaliva v roce 2000.

· V důsledku limitování výroby dotovaného MEŘO došlo ke snížení jeho výroby a výroby směsného paliva. Dodávky odběratelům musely být kráceny, a to především přímým spotřebitelům. Tito přímí spotřebitelé, mezi nimi větší podniky provozující hromadnou dopravu ustoupili od užívání směsného paliva a vrátili se k užívání motorové nafty – došlo tak k částečné ztrátě trhu.

· Dodávky směsného paliva na čerpací stanice pokrývaly poptávku po směsném palivu. Spotřebiteli se staly především subjekty, které neplatí DPH, neboť u čerpacích stanic bylo k dostání směsné palivo s podstatně menším cenovým rozdílem vůči motorové naftě.

5. Období od 1.10.2001 do 30.4.2004

· Byl uplatněn nový systém podpory výroby MEŘO a směsného paliva

· Cena směsného paliva byla zvýhodňována dotací vůči ceně motorové nafty o 5 % (bez vlivu DPH).

· Spotřební daň u směsného paliva zůstala na snížené úrovni 5 624 Kč /1 000 litrů.

· Produkce MEŘO se od října do prosince téměř zdvojnásobila proti předešlým měsícům.

· Pro odbyt směsného paliva na českém trhu byla velice nepříznivá cena motorové nafty, která na čerpacích stanicích dosáhla za III. čtvrtletí 22,71 Kč za litr (vč. DPH). Směsné palivo se prodávalo na čerpacích stanicích o 2,- až 2,50 Kč za litr levněji (včetně DPH). Tento rozdíl v cenách již pramenil pouze z rozdílného DPH u motorové nafty (22%) a směsného paliva (5%) a ne ze zvýhodnění směsného paliva vůči motorové naftě. Po odpočtu DPH se tak prodávalo směsné palivo za vyšší cenu než motorová nafta.

· Od l. února 2002 byla cena směsného paliva zvýhodňována dotací vůči ceně motorové nafty o 10 % (bez vlivu DPH).Dosavadní vývoj na trhu s řepkou olejnou prokázal, že o odbyt řepky olejné do systému zpracování na MEŘO a směsné palivo je zájem Uplatněním systémové podpory se podařilo stabilizovat cenu řepky pro pěstitele v ČR.

6. Změna pro období od 1.1.2004 do 30.4.2004

· Od 1. ledna 2004 byla zrušena snížená sazba DPH u směsného paliva.

7. Období od 30. 4. 2004 do současnosti

· Dosavadní systém podpory pozbyl platnosti, protože se neslučoval se systémem platným v EU. Od 30.4.2004 se nevyrábí MEŘO ani směsné palivo pro tuzemský trh. Na čerpacích stanicích bylo směsné palivo k dostání cca do konce června roku 2004 a to ze zásob 1. čtvrtletí. V současné době směsné palivo na čerpacích stanicích není.

8. Záměr od roku 2005 do konce r. 2006

· Cílem je nepřerušit kontinuitu výroby biopaliv v České republice, naplnit kritéria stanovená Evropskou unií a překonat období do doby plné připravenosti výrobců zabezpečit výrobu všech druhů biopaliv v České republice.

· Jako přechodné řešení pro uvedené období byl proto vypracován Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje.

· Návrh vychází z koncepce podpory biopaliv, která umožňuje její poskytnutí jako kompenzaci za zvýšené výrobní náklady a za nižší energetickou účinnost směsného paliva. Podpora spočívá jednak v úlevě spotřební daně, kdy pro směsné palivo je stanovena sazba spotřební daně nižší vůči motorové naftě o podíl biopaliva ve směsném palivu zapracovaném. Spotřební daň u motorové nafty je 9,95 Kč/ l., u směsného paliva činí 6,87 Kč/l. Zbývající část možné kompenzace navrhujeme poskytovat jako přímou dotaci výrobcům metylesteru řepkového oleje, kteří zabezpečí jeho výrobu a užití ve směsném palivu. Přímá dotace by pak činila 7,85 Kč/kg MEŘO.

· Součet podpor, tedy úleva spotřební daně a dotace by pak činil 10,93 Kč za jednotku MEŘO. Přímou dotaci navrhujeme s ohledem na to, že spotřební daň je v sousedních zemích podstatně vyšší. Například v Německu činí spotřební daň u motorové nafty v přepočtu 15,05 Kč/l a podpora bionafty spočívá v nulové hodnotě spotřební daně. Přitom výrobní náklady na motorovou naftu a na MEŘO jsou dnes v zemích původní EU a v ČR téměř stejné. A to nejsou zakalkulovány přímé platby vyplacené na hektar vypěstované řepky, které u nás v minulosti neexistovaly a i nyní jsou méně než poloviční oprotí zemím EU-15.

· Zmíněný Návrh nařízení předložilo MZe vládě 3.12.2004 a vláda ho projedná na svém zasedání ve středu 15.12.2004.