KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Produkce metanu u skotu

20/02/07

Zdroj: ÚZPI

Rovnice, založené na velkém množství údajů jsou vhodné pro odhad metanu při zkrmování celé škály krmných dávek a krmných složek a jsou aplikovatelné pro různé typy výrobních systémů. Mohou se použít pro lepší předpověď emise metanu přežvýkavci.

Metan patřící mezi skleníkové plyny, které se podílejí na globálním oteplování, je přirozeně produkován přežvýkavci. Podle odhadu se u skotu v průměru 8-12 % z přijaté stravitelné energie mění v bachoru na metan. Různé chemické látky a přirozené složky rostlin modifikují mikrobiální fermentaci a snižují tvorbu metanu. Existuje řada pokusů o předpověď produkce metanu na základě tělesné hmotnosti, spotřeby krmiva, složení krmiva a obsahu živin.

Sestavení rovnic pro přesnější odhad produkce metanu u přežvýkavců vyžaduje využití rozsáhlejší databáze. Bylo stanoveno, že mezi příjmem krmiva a celkovou energií přeměněnou na metan existuje inverzní vztah; při nízkém příjmu krmiva, je vliv složení živin v dávce na tvorbu metanu zřetelnější.

Ve studii provedené v USA analyzovali velké množství údajů z kompletních metabolických pokusů se skotem obou pohlaví, krmených 337 krmnými dávkami s různým obsahem živin. Cílem bylo zjistit vztah mezi celkovou produkcí metanu a složením živin v krmivu a dále vztah mezi důležitými typy glycidové frakce (škrob, cukr, bezdusíkaté zbytky) a uvolňováním metanu.

Vědci zjistili, že množství přijatých živin a speciálně glycidů, je spolehlivým ukazatelem pro přesnější odhad množství vzniklého metanu. Ukázalo se, že rovnice, které pracují s množstvím stravitelných živin jako regresním faktorem jsou mnohem přesnější než rovnice pro předpověď metanu na základě přijmu hrubých živin