KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace z vypořádání připomínek AK ČR

06/02/07

Zdroj: AK ČR

Informace z vypořádání připomínek AK ČR v rámci mezirezortního připomínkového řízení na MZe dne 17. 1. 2007 k návrhu nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb horským oblastem, oblastem s jinými znevýhodněními a oblastem Natura 2000 na zemědělské půdě.

Připomínky AK ČR k materiálu byly předány písemně a jsou uvedeny pod touto informací.
 
Při vlastním vypořádání byly všechny připomínky AK ČR uplatněny a vzájemně vysvětleny.

Nadále trvá rozpor:

– k § 5 bodu (1), kde AK uplatňuje stanovení plateb v Kč, nikoli v EURO
– k § 5 bodu (1) a) 3. a 4. – MZe provede analýzu možných dopadů nenaplnění minimální platby ve výši 25 EUR na 1 ha v oblastech LFA typu OA a OB
– MZe prověří KÚ navržené AK ČR k zařazení do LFA oblastí a v případě, že metodika vymezení LFA bude splněna, dotčená KÚ zařadí do seznamu v příloze 1 tohoto nařízení vlády. Navržená KÚ se týkají okresů Děčín, Chrudim a vybraných KÚ v členění podle „klimatického regionu“ BPEJ KR 5,6,7,8,9 a zastoupení „hlavních půdních jednotek“ BPEJ 06,07,20,49,54,57,59,61,63 na více než 50 % výměry ZPF.

Ostatní připomínky byly vysvětleny, popřípadě text bude zpřesněn.

Připomínky AK ČR

§ 5, bod (1) navrhujeme
Sazby plateb na jednotlivé méně příznivé oblasti uvést v korunách českých.
Zdůvodnění:
Kurzovní rozdíl znamená další faktické snížení plateb pro příjemce.
Zásadní připomínka

§ 5, bod (1) a) navrhujeme
Sazby v oblastech OA a OB stanovit v podstatně vyšší výši tak, aby odpovídala alespoň průměrné výši přepočtené v rámci oblastí HA, HB, S a SX na zemědělsky využívanou plochu /ZVP/, neboť navržená výše sazby pro oblasti OA a OB je v rozporu s příslušným předpisem EU /pod minimální úrovní v přepočtu na ha ZVP/.

Zdůvodnění:
a/  Jedná se o zásadní rozpor předmětného NV s NAŘÍZENÍM RADY (ES) č. 1698/2005 ze dne 20.září 2005. Zásadní rozpor je v nedodržení minimální výše platby v ČR pro oblast LFA OA a OB se stanoveným minimálním limitem tohoto předpisu EU pro platbu za znevýhodněné podmínky, vycházející z přílohy Čl.37 odst. 3 v přepočtu na ha zemědělsky využívané plochy, který je omezen minimální platbou 25 Euro. V některých případech oblastí  OA a OB lze očekávat při vyšším procentu zornění nesplnění tohoto požadavku tj. dosažení platby ve výši 25 EUR na 1 ha zemědělské půdy.
b/  Platbu OA a OB úměrně zvýšit na úroveň platby pro HA a HB stanovenou tímto nařízením.

Zásadní připomínka

§ 6, bod (2) požadujeme upřesnit
Zda žádost o poskytnutí plateb SX může požádat i nabyvatel pozemků, který převezme pozemky v průběhu závazku od jiného uživatele. Ze stávajícího znění to není zcela zřejmé.

§ 8, bod (1) e, 2. požadujeme doplnit
Umožnit žadateli možnost vynechání druhé seče  spolu s odklizem biomasy nejpozději do 31.října kalendářního roku pokud porost nedosáhne vzrůstu 30 cm.
Zdůvodnění:
Návaznost na následující bod f) a dále úspora nákladů na spotřebu PHM.

§ 8, bod (2), požadujeme upřesnit
Chovatel koní předloží kopii registru pouze v případě, že má koně v evidenci k datu 31.července. Pokud nebudou k tomuto datu evidováni, ale před či po tomto datu ano, nemusí být VDJ koní sdělovány?

§ 8, bod (3) b) část 4., požadujeme upřesnit
……v případě pastvy dodá každoročně v průměru na celkovou výměru pasených ploch v oblasti Natura 2000 nejvýše 30 kg dusíku na ha…….
Z této formulace není jasné, zda se jedná o dusík z exkrementů dodaný pastvou zvířat nebo o souhrn dusíku z pastvy a jeho aplikace v hnojivech, nebo pouze o samostatnou aplikaci. Ve vyhraněných případech může nastat situace, kdy při minimální výměře pro žádost tj. 1 ha TTP v oblastech Natura 2000 a zatížení 1 kusem skotu nad 24 měsíců, je splněn požadavek zatížení ale zároveň překročen limit 30 kg dusíku, neboť produkce dusíku na 1 VDJ je 47 kg/rok.
Požadujeme upřesnit výklad tohoto bodu v souladu s předchozím zadáním.

K příloze 2, bod 2, navrhujeme doplnit
Možnost pěstování širokořádkových plodin na části bloku, který jako celek vykazuje průměrnou sklonitost vyšší než 12%, ale uvažovaná část bloku tuto hranici nevykazuje.

K příloze 2, bod 4, navrhujeme doplnit
…….s výjimkou obnovy TTP.

K příloze 3 navrhujeme doplnit
Do VDJ zařadit také jelenovité

Všeobecná připomínka:
Doposud nejsou k dispozici zákresy Natury 2000, zákresy mezofilních a vlhkomilných luk, zákresy horských, suchomilných a podmáčených a rašelinných luk.

Dále Agrární komora ČR  doporučuje prověřit a případně přehodnotit zařazení KÚ přiložených v příloze do jednotlivých LFA oblastí.