KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace o Zelená zprávě – Německo

27/02/07

Zdroj: ZÚ Berlín

V souladu se zákonem o zemědělství předkládá německá vláda Spolkovému sněmu ke schválení agrárně-politickou zprávu o stavu a vývoji zemědělství a souvisejících oblastí rybářství lesnictví), a to vždy k 15. únoru následujícího roku. S ohledem na kompetence rezortu zahrnuje materiál rovněž část „ochrany spotřebitele“.

V hlavních bodech představil návrh materiálu za hospodářský rok 2005/2006 zástupcům akreditovaných misi v Berlíně dne 13.2.2007 ředitel odboru plánování gesčního rezortu BMELV Dr. Rainer Gieβübel. Informoval i o finanční problematice a rámcově o předpokládané novele zemědělského zákona.
 
Zpráva je členěna na dvě části. První obsahuje informace a číselné údaje za hospodářský rok 2005/2006 včetně výhledů na období 2006/2007, druhá kapitola se věnuje politickým opatřením a vnějším vztahům.

Pokračoval dlouhodobý trend strukturálních změn. V roce 2006 se dále snížil počet pracovníků v zemědělství, o 3,5% klesl počet zemědělských podniků. Došlo k propadu hektarových výnosů oproti ročním průměrům, s výhradou olejnin. V živočišné výrobě vzrostla výroba hovězího, telecího a vepřového masa, ostatní odvětví stagnovala. Cenový vývoj s vyjímkou mléka a cukrové řepy byl pozitivní, stejně tak i export, který se v roce 2005 slibně zvýšil a podílel se 4,7% na celoněmeckých vývozech.

Zaznamenán byl silně nerovnoměrný vývoj zisku podniků ve SZ a NZ. Zatímco farmy v SZ docílily celkově lehké plus, podnikům v NZ se dramaticky propadl – o více než 22%. Vedle klimatických podmínek je dle BMELV hlavním viníkem zavedení modulace EU a podstatní sníženi přímých subvenci v závislosti na velikosti podniku a charakteru regiónu. Průměrná výše přímých dotací na jednu farmu (za celé SRN) se přitom prakticky oproti roku
2004/2005 nezměnila a činila 25 633 EUR.

V hospodářském roce 2005/2006 do německého zemědělství plynuly prostředky EU ve výši 6,543 mld. EUR, z toho činily přímé dotace 4,995 mld. EUR. Další podpory z národních zdrojů – ze spolkové pokladny a z rozpočtu zemí, představovaly zhruba další I mld. EUR.
 
Hlavní nadcházející opatření spolkové vlády týkající se oblasti zemědělské politiky shrnuje „Národní strategický plán rozvoje venkovského prostoru na léta 2007-2013“ zahrnující veškeré německé priority 2. sloupu CAP EU. Na jeho základě je pro rok 2007 a návazně pro další léta rozpracovávána na úrovni spolku a jednotlivých zemi tzv. „Společná úloha k zlepšení agrární struktury a ochrany pobřeží“ – GAK (Gemeinschaftsaufgabe Verbesseruug der Agrarstruktur und des Küstenschutzes), trojstupňový model finančních podpor. De facto se jedná o přehled všech titulů, ať již jde o spolufinancování prostředků EU, o národní podpory na úrovni spolku zahrnuté v rozpočtu BMELV, tak o specifické programy v rozhodovací pravomoci zemských vlád.
 
V roce 2007 bude z národních prostředků dotováno zemědělství na stejné úrovni jako v minulém roce. V rozpočtu spolkového ministerstva je alokováno 615 mil. EUR. spolu se zemskými zdroji půjde opět o 1 mld. EUR. (Pozn.: částka nezahrnuje financování EU). Velmi zajímavou rozpočtovou položku BMELV představuje tzv. zemědělská sociální politika (starobní pojištěni, úrazové pojištění, nemocenské pojištění aj.), na kterou jsou každoročně vynakládány nemalé prostředky, v roce 2007 se bude jednat o 3,7 mld. EUR. Silnou injekci obdrží rovněž výzkumná základna – celkem 228,8 mil. EUR (+ 15% oproti roku 2006). Na činnost a další opatření v oblasti „ochrany spotřebitele“ je vyčleněno 116 mil. EUR. Došlo k restrukturalizaci položek, celkový rozpočet úřadu byl ve srovnáni s rokem 2006 lehce navýšen. Vnitřní úspory se generovaly mj. i z provozních nákladů na chod ministerstva.

Zpráva je na pořadu jednání schůze spolkového sněmu dne 15.2.2006. Její definitivní verze bude po schválení zveřejněna na internetových stránkách ministerstva (www.bmelv.de). Zde lze nalézt i národní strategický plán a GAK. Letos je naposledy předkládána v tradičním pojetí, tj. včlenění podle oborů zemědělské výroby a jednotlivých komodit. Nová koncepce počítá s řadou aktualizaci, bude pojímána jako komplexní přehledy vývoje odvětví v produkčních řetězcích (např. Food Chains apod.). Dalším momentem odrážejícím důraz na německou prioritu – rozvoj venkovského prostoru, bude její „regionalizace“. V této souvislosti je připravována na rok 2007 novela zemědělského zákona.