KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyhodnocení plnění Strategie zajištění bezpečnosti potravin v ČR po přistoupení k EU

08/01/07

Zdroj: MZe

Předkládací zpráva

Materiál „Vyhodnocení plnění Strategie zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii“ je předkládán v souladu se Strategií zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii přijatou usnesením vlády ČR č. 1277/2004 (dále jen „Strategie“).

Tato Strategie stanovila základní úkoly pro naplnění cíle: zajištění vysokého stupně ochrany zdraví a zájmů spotřebitele prostřednictvím bezpečných potravin a krmiv. Zároveň stanovila, že bude nejpozději do 31. 12. 2006 vyhodnocena zúčastněnými ministerstvy.

Cílem předkládaného materiálu je vyhodnotit míru naplnění jednotlivých úkolů stanovených ve Strategii za období leden 2005 – září 2006 a zhodnotit její aktuálnost pro období do předsednictví ČR Radě EU.

Strategie byla vyhodnocena členy Koordinační skupiny bezpečnosti potravin. Můžeme konstatovat, že navržený směr vývoje je stále platný, a po zrevidování hlavních úkolů lze říci, že Strategie je aktuální pro navrhované období 2007-2008.

Pro dosažení a udržení cíle: zajištění vysokého stupně ochrany zdraví a zájmů spotřebitele prostřednictvím bezpečných potravin a krmiv se navrhuje přeložit vládě a následně vydat navazují strategický materiál do konce roku 2008. Tento materiál stanoví strategické směry a úkoly pro oblast bezpečnosti a kvality potravin a krmiv reflektující dosavadní vývoj a rozvoj na dobu dvou následujících let.

Předkládaný materiál byl také projednán na zasedání meziresortní Koordinační skupiny bezpečnosti potravin dne 7. listopadu 2006. Dokument byl zaslán do vnějšího připomínkového řízení 16. listopadu 2006. Připomínky byly řádně zapracovány a vypořádány v týdnu od 4. do 11. prosince 2006. Materiál je vládě České republiky předkládán bez rozporu.

Materiál je předkládán ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, jako hlavním spolugestorem za tuto oblast.

Materiál nemá přímý vliv na podnikatelskou sféru, neboť nezvyšuje finanční, personální ani administrativní náročnost pro podnikatele. Pokud jde o finanční nároky na státní rozpočet, záleží na budoucí právní úpravě. Tato se zatím neočekává.

Navrhované náměty pro další dva roky (2007–2008), úkoly kapitoly č. 4 se v rámci materiálu předkládají jako příloha k návrhu usnesení vlády.