KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

V roce 2007 rozdělí MMR na dotacích 2,5 miliardy

15/01/07

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo národní dotační programy, ze kterých budou moci obce, kraje, podnikatelé a další subjekty v roce 2007 čerpat peníze na rozvoj hospodářsky slabých regionů a venkova, výstavbu podporovaného bydlení a technické infrastruktury, regeneraci panelových sídlišť či revitalizaci vojenských areálů.

Jednotlivé výzvy k podávání žádostí začne ministerstvo vypisovat v 2. polovině ledna 2007. Zájemci o čerpání těchto dotací najdou podrobnosti na internetových stránkách www.mmr.cz.

„V rozpočtu ministerstva je na standardně vypisované dotační programy vyčleněna částka 1,5 miliardy korun. Na povodňové programy je pak k dispozici téměř miliarda korun převedená z roku 2006. Tato částka se může ještě navýšit v závislosti na aktuálních škodách, které povodně či jiné živelné pohromy případně způsobí obcím a krajům během roku 2007,“ upřesňuje ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič.

Dotační programy ministerstva, financované ze státního rozpočtu, dlouhodobě směřují pomoc do dvou oblastí: rozvoje regionů a podpory bydlení. Programy rozvoje regionů jsou zaměřeny především na oblast severozápadních Čech a Moravskoslezska. Ve dvou dotačních programech je pro tyto regiony vyčleněno téměř půl miliardy korun. Na oblast bydlení je v programech ministerstva vyčleněno asi 730 milionů korun, půjdou zejména na výstavbu podporovaného bydlení.

V dotačních programech na rok 2007 dojde také k několika změnám v podmínkách přidělování dotací.

„V programech bude podstatně omezeno udělování výjimek, současně budou zkráceny lhůty pro dodání doplňujících dokladů, a to na 90 dnů od registrace, aby příjemci mohli nakládat s penězi co nejdříve. V případě nepředložení těchto dokladů budou uspokojeni další žadatelé o dotace. Tato opatření by měla urychlit čerpání a zvýšit jeho efektivitu,“ uzavírá Petr Gandalovič.Přehled národních dotačních programů ministerstva pro místní rozvoj v roce 2007

dotační program rozpočet 2007 v tis. Kč
Regionální program podpory rozvoje severozápadních Čech (SZ) a Moravskoslezského regionu (MS) 380 000
Regionální program podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů 102 789
Podpora obnovy venkova 70 000
Regionální program podpory rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů na území NUTS 2 Severozápad a Moravskoslezsko a dalších regionech se soustředěnou podporou státu 100 000
Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití 162 000
Podpora regenerace panelových sídlišť 100 000
Podpora výstavby technické infrastruktury 107 208
Podpora výstavby podporovaných bytů 500 000
Podpora oprav domovních olověných rozvodů 20 000
celkem 1 541 997
Povodňové programy – obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou předběžně960 000