KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění  

25/01/07

Zdroj: ČSSZ

Zákon č. 582/1991 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2007, v ust. § 82 odst. 1 stanoví, že žádost o přiznání dávky důchodového pojištění sepisuje s občany OSSZ, PSSZ, případně MSSZ Brno.

Žádost se sepisuje na předepsaném tiskopisu, který s občanem vyplňuje OSSZ příslušná podle místa jeho trvalého pobytu. Po vyplnění nezbytných údajů sdělených občanem je následně (v souladu s ust. § 83 zákona č. 582/1991 Sb.) nutno, aby zaměstnavatel na výzvu OSSZ do 8 dnů písemně potvrdil některé skutečnosti nezbytné pro rozhodnutí o nároku na důchod a jeho výplatu. Jedná se o tato údaje:

  • zda zaměstnavatel provádí z příjmu žadatele o dávku důchodového pojištění srážky na základě nařízeného soudního nebo správního výkonu rozhodnutí, konkursu, nebo dohody o srážkách z příjmu uzavřené podle občanského zákoníku, označení toho, kdo toto rozhodnutí vydal a číslo jednací tohoto rozhodnutí, a jde-li o srážky na výživné, zda se jedná o běžné nebo dlužné výživné a jaká je jeho výše,
  • zda trvá pracovněprávní vztah žadatele o starobní důchod ke dni od něhož občan žádá o přiznání tohoto důchodu a na jakou dobu byl tento vztah sjednán,
  • zda vyplácí k datu požadovaného přiznání důchodu (starobního, plného invalidního, částečného invalidního) dávky nemocenského pojištění (není vyžadováno od zaměstnavatele, který neprovádí nemocenské pojištění svých zaměstnanců).

I když pro tento účel nevyžaduje zákon předepsaný tiskopis, ČSSZ pro usnadnění činnosti zaměstnavatelů připravila vzor potvrzení, na němž zaměstnavatelé mohou požadované údaje jednotným způsobem vyplňovat.

V této souvislosti lze doporučit, aby zaměstnavatel, jehož zaměstnanec se s ním dohodne na uvolnění ze zaměstnání za účelem sepsání žádosti o důchod na OSSZ, nečekal na výzvu OSSZ, ale sám již tohoto zaměstnance vyplněným potvrzením předem vybavil. Tímto způsobem lze přispět ke zjednodušení i zkrácení vlastního řízení o důchod.

Při vyplňování potvrzení je nutno se věnovat všem předepsaným údajům. Jestliže nepřichází vyplnění některého z údajů v úvahu, uvede se zde: „odpadá".

Pokud zaměstnavatel vyplňuje potvrzení takto předem (nikoli až na výzvu OSSZ), neodesílá až do ověření skutečnosti, že žádost byla sepsána, evidenční list důchodového pojištění.

Od 1. ledna 2007 sepisují žádosti o veškeré důchody z českého důchodového pojištění okresní správy sociálního zabezpečení; tím odpadá podstatná část povinností zaměstnavatelů označovaných jako „organizace“.

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky