KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Evropská komise rozhodla o rozpočtu pro rozvoj venkova

29/01/07

Zdroj: ÚZPI

Evropská komise rozhodla o rozpočtu pro rozvoj venkova pro 25 členských zemí na roky 2007 až 2013. Vycházela z rozhodnutí Rady Evropy v prosinci roku 2005 o finančních perspektivách. Výši finanční částky obdrží každý členský stát na základě následujících kritérií:

· Určitý podíl je rezervován pro jednotlivé regiony na základě kritérií konvergence

· Podíl pro každou členskou zemi na základě garance EAGGF pro rozvoj venkova a Leader+

· Zvláštní podmínky a potřeby založené na objektivních kriteriích (Rada Evropy alokovala určité finanční prostředky osmi členským zemím). Toto rozhodnutí bude upraveno jakmile se Bulharsko a Rumunsko stanou členy EU. Pro tyto dvě země jsou vyčleněny další finanční prostředky.

„Teď jsme dokončili rozdělení rozpočtu. Těším se na programy rozvoje venkova členských států,“ řekla komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boel a pokračovala. „Fondy pro rozvoj venkova mohou být využity ke zvýšení konkurenceschopnosti potravinářského a lesnického odvětví a jsou nezastupitelným prvkem v podpoře environmentálních projektů týkajících se rozvoje venkova. Avšak tyto finanční prostředky mohou být rovněž použity mimo tradiční zemědělství, aby pomohly vytvořit nová zaměstnání a nové pracovní příležitosti ve venkovských oblastech. Hodně mluvíme o produkci a zaměstnání – toto je konkrétní případ, kdy to EU vykonává.“

Hlavní rysy nové politiky rozvoje venkova:

· financování a programové prostředky, (EARDF)

· nový strategický přístup k rozvoji venkova s jasným zaměřením na priority EU

· zesílená kontrola, hodnocení, ohlašování a jasné členění odpovědnosti mezi členskými státy a radou

· posílení přístupu zdola. Členské státy, regiony a místní akční skupiny budou mít více prostoru pro vyladění programů podle místních potřeb.

Čtyři hlavní cíle:

Osa 1: Zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

Příklady:

· péče o lidský kapitál poskytováním školení a poradenských služeb farmářům a lesníkům

· zlepšování a vývoj infrastruktury související s vývojem a adaptací na zemědělství a lesnictví

· podpora mladým farmářům

· podpora farmářů v nových členských zemích, aby se stali konkurenceschopnými

· podpora inovací

Minimálně 10 % příspěvku musí společnost vyčerpat na osu 1. Kofinancovaná dávka EU je maximálně 50 % (75 % v konvergenčních regionech).

Osa 2:

Životní prostředí a venkov

Příklady:

· platby pro farmáře s přírodním znevýhodněním v horských oblastech

· platby NATURA 2000

· agri-environmentální rozsah

· platby na zlepšování welfare zvířat

· opatření pro udržitelné lesnictví

Minimálně 25 % příspěvku musí společnost vyčerpat na osu 2. Kofinancovaná dávka EU je maximálně 55 % (80 % v konvergenčních regionech)

Osa 3: Zlepšení kvality života a diverzifikace ekonomiky venkova

Příklady:

· diverzifikace nezemědělských aktivit

· podpora vytváření mikro podniků

· podpora turistiky

· obroda vesnic

· základní služby jako např. zařízení pro děti aby ženy mohly vstoupit na trh práce

Minimálně 10 % příspěvku musí společnost vyčerpat na osu 3. Kofinancovaná dávka EU je maximálně 50 % (75 % v konvergenčních regionech)

Osa 4: Přiblížení k Leader

Každý program musí mít prvky Leader pro implementaci strategie místního vývoje odspodu s místními akčními skupinami. Minimálně 5 % příspěvku společnosti je rezervováno pro Leader (2,5 % pro nové členské státy).

Specifikace podpory členským zemím společnosti pro rozvoj venkova 2007-2013

Pozn.: 69,75 bilionů eur (v cenách r. 2004) bylo alokováno pro rozvoj venkova na období 2007-2013 podle dohody (včetně Bulharska a Rumunska). Tabulka je pro EU-25 a zahrnuje finance převedené z přímé pomoci farmářům na rozvoj venkova pod tzv. „zklidněním“ (Modulací) a dalšími dohodnutými transfery (bavlna a tabák).