KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Stanovování podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů

30/11/06

Zdroj: AK ČR

V Praze 2.11.2006

Vážený pane předsedo,

dovoluji si obrátit se na Vás v záležitosti výkupních cen elektřiny z biomasy pro rok 2007, které bude Energetický regulační úřad vyhlašovat k 30. listopadu 2006.

Jsem přesvědčen, že bez výrazného rozšíření pěstování energetických rostlin na zemědělské půdě nebude moci Česká republika splnit požadavky Evropského společenství v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie, tj. nebude možné dosáhnout v roce 2010 8% podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na hrubé spotřebě elektřiny, jak stanoví zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Z výsledků výzkumů totiž vyplývá, že zdroje energetické biomasy, potřebné pro dosažení tohoto objemu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, bude do budoucna nutné zajistit převážně cíleným pěstováním energetických plodin, a to především plodin bylinného charakteru.

Zajištění potřebného rozvoje pěstování energetických rostlin se však neobejde bez vytvoření odpovídajících ekonomických podmínek. Rozhodujícím faktorem je zde výkupní cena elektřiny vyráběné z energetických rostlin, která musí být dostatečně vysoká na to, aby přesvědčila zemědělce o perspektivnosti pěstování těchto rostlin. My zemědělci, jsme jak známo do jisté míry konzervativní, protože závisíme na přírodě a jejích časových cyklech a nemůžeme si proto dovolit časté změny již zvládnutých přístupů a postupů. Sázíme tedy spíše na vyzkoušené, tj. na tradiční plodiny. K přechodu na jiné plodiny, s nimiž nemáme zkušenosti, potřebujeme dostatečný impuls, který v tržním hospodářství musí mít ekonomickou podstatu. Měl by však mít také dlouhodobou perspektivu. Takovou perspektivu může zajistit právě energetika, protože musí mít zajištěny dlouhodobé dodávky paliva. Napojení na energetiku tedy může dát zemědělcům tolik žádané dlouhodobé garance odběru jejich produkce.

Řešením ekonomické stránky problému je zvýšení výkupních cen elektřiny vyrobené z energetických rostlin. Podle našich kvantifikací, vycházejících ze znalosti ekonomiky pěstování různých konkrétních energetických rostlin, je třeba při stanovení výkupních cen elektřiny vycházet z nákladů na energetickou biomasu ve výši nejméně 150 Kč/GJ. Energetický regulační úřad však zatím dle našich informací vycházel z ceny 120 Kč/GJ, která je nedostatečná a pro zemědělce ekonomicky nezajímavá. Domnívám se proto, že výkupní ceny elektřiny z biomasy kategorií O1, P1 a S1 pro rok 2007 by proti roku 2006 měly analogicky být o cca 25 % vyšší. Je však samozřejmě nutné, aby se o profit z vyšší výkupní ceny výrobce elektřiny dělil se zemědělcem (problémy v tomto směru jsou především v oblasti spoluspalování a paralelního spalování).

Dovoluji si Vás proto požádat, vážený pane předsedo, aby Energetický regulační úřad vycházel při kalkulacích výkupních cen elektřiny z biomasy pro rok 2007 z reálné výše nákladů na pěstování energetických rostlin, tj. z hodnoty 150 Kč/GJ na patě zdroje energie.
Agrární komora si je zároveň vědoma, že problémem rozvoje pěstování energetických rostlin jsou nejen nedostatečně vysoké výkupní ceny elektřiny z nich vyrobené, ale i struktura zemědělských dotací v této oblasti. Jsou proto vedena jednání s Ministerstvem zemědělství o příslušných změnách v systému těchto dotací ve vztahu k pěstování energetické biomasy.

S pozdravem

Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR

Odpověď:

V Jihlavě dne 10. listopadu 2006
 

Vážený pane prezidente,
 
v úvodu tohoto dopisu bych Vám chtěl poděkovat za Váš zájem a názor k jedné z činností Energetického regulačního úřadu, kterou je stanovování podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, v tomto případě z biomasy.

Jsem stejného názoru jako Vy, že bez podpory výroby elektřiny z biomasy se energetika v České republice neobejde, a ve spalování biomasy a zejména cíleně pěstované biomasy je skryt největší potenciál. Zejména díky spalování biomasy se lze více přiblížit indikativnímu cíli ve výši 8% podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubě domácí spotřebě.

Jelikož se ale jedná o rozvíjející se trh, se kterým není doposud mnoho zkušeností, je třeba být při stanovování výše podpory obezřetný.

Energetický regulační úřad podporuje na základě zákona č. 180/2005 Sb. pouze výrobu elektřiny z biomasy. Samotná cena biomasy – komodity je věcí tržních mechanismů, avšak je nutné konstatovat, že stanovená výše podpory má přímý vliv na trh s biomasou. Významnou roli zde však hrají také zemědělské dotace.
 
Energetický regulační úřad si je vědom složitosti úkolu správného nastavení podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a snaží se o objektivní posouzení všech vlivů. Proto Energetický regulační úřad oslovil mnohé subjekty působící na trhu s biomasou, jak pěstitele a producenty biomasy, tak spotřebitele (elektrárny a teplárny), dalšími oslovenými bylo sdružení CZ BIOM, Ministerstvo životního prostředí a zástupci výzkumných ústavů a šlechtitelských stanic. Cílem bylo získání co největšího množství podkladů pro objektivní nastavení podpory.

Na základě informací a společných jednání se všemi těmito subjekty se Energetický regulační úřad rozhodl zvýšit cenu cíleně pěstované biomasy tak, aby byl podpořen rychlejší rozvoj produkce a užití tohoto druhu biomasy. Cen biomasy jako paliva vstupující do výpočtů podpory pro rok 2007 byla zvýšena ze 120 Kč/GJ platných pro rok 2006 na 135 Kč/GJ, což představuje nárůst o 12,5 %. Považuji za vhodné uvést, že na tomto navýšení se v zásadě shodly všechny výše uvedené subjekty.

Věřím, že stanovená podpora bude dobrým signálem pro rozvoj pěstování cíleně pěstované biomasy. V závěru tohoto dopisu bych si Vás dovolil požádat o případné doplňující informace k oblasti produkce cíleně pěstovaných rostlin, informace o potenciálu cíleně pěstované biomasy, ekonomické rozbory pěstování jednotlivých druhů rostlin, systému dotací apod. Tyto informace by mohly Energetickému regulačnímu úřadu být prospěšné při stanovení podpory na rok 2008.

S pozdravem

Ing. Josef Fiřt, předseda Energetického regulačního úřadu