KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Alokace na rozvoj venkvoa v letech 2007-2013 schváleny

22/11/06

Zdroj: ÚZPI

Alokace na rozvoj venkova v letech 2007–2013 schváleny

Největším příjemcem bude Polsko, ČR je na 10. místě.

Finanční alokace, kterou každý členský stát obdrží, byla odvozena na základě následujících kritérií:

• některé částky jsou vyhrazeny pouze regionům spadajícím pod cíl Konvergence,

• na základě minulého podílu pro každý členský stát z prostředků Evropského zemědělského garančního zemědělského fondu – část garanční pro rozvoj venkova a z prostředků komunitární iniciativy Leader+,

• na základě konkrétních situací a potřeb založených na objektivních kritériích (ER přidělila konkrétní částky 8 členským státům). Rozhodnutí bude pozměněno poté, co se Rumunsko a Bulharsko stanou členy EU, pro které budou k dispozici dodatečné finanční prostředky.

Hlavními rysy nové politiky rozvoje venkova v příštích sedmi letech:

• jediným programovým a financovacím nástrojem bude EAFRD – Evropský fond pro rozvoj zemědělství a venkova,

• nový strategický přístup k rozvoji venkova s jasným zaměřením na priority EU,

• posílená kontrola, hodnocení a podávání zpráv, jasnější  rozdělení odpovědnosti mezi členskými státy a Komisí,

• zdokonalený přístup „zdola nahoru“, tzn. členské státy, regiony a místní akční skupiny budou mít větší slovo při přizpůsobování programů místním potřebám.

Příklady rozdělení podpory pro rozvoj venkova v EU-25 (v mil euro):

Polsko     13 230,0    (nejvíce)

Itálie          8 292,0

Německo    8 112,5

ČR              2 815,5   (10. místo)

Slovensko  1 969,4   (14. místo)

Malta              76,6   (nejméně)

Více na http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1177

Zdroj : ÚZPI